Länkstig

Teologi och kyrkoliv i Afrika

Kurs
RT2316
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kristendomens centrum befinner sig inte längre i den så kallade
västvärlden utan i det globala syd. På vad sätt förändrar detta kyrkoliv
och teologi?

Här behandlas hur kristendomen växte fram i Afrika,
missionens roll, afrikansk kyrkoliv, samspelet mellan religion och
politik, samt afrikanska perspektiv på den kristna teologins utformning.
Situationen i Sydafrika kommer att ägnas särskild uppmärksamhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.  

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten