Bild
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård

Program
V2MEV
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Du som väljer denna utbildning får fördjupa dig i kunskaper om medicinska sjukdomstillstånd och kvalificerad omvårdnad. Under utbildningen får du bygga upp kunskaper för att identifiera och bedöma komplexa vårdsituationer tillsammans med patienter och deras närstående. Rollen som specialistsjuksköterska i medicin innebär att du får initiera och genomföra avancerade omvårdnadsåtgärder inom medicinsk vård. Du får också en god grund för aktivt kunskapssökande och ett reflekterande arbetssätt.

Om utbildningen

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i avancerad bedömning i samband med akuta och kroniska medicinska sjukdomstillstånd. Du får också  kunskaper i att vårda och stödja patienter och närstående med akuta och kroniska medicinska sjukdomstillstånd. Utbildningen ger dig även redskap för att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i utvecklings- och förändringsarbeten i den framtida professionen och förutsättningar att utöva ett pedagogiskt ledarskap.  

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. Utbildningen ges i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset och lärarna inom programmet forskar och arbetar inom medicinsk vård vilket bidrar till att du får ta del av de senaste kunskaperna. Programmet ges i samverkan med andra specialistprogram på institutionen för att öka förståelsen om komplexa sjukdomstillstånd.

Mer detaljerad information om programmet hittar du här

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett år yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård  och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. 

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Utbildningen
till specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård är en akademisk
yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen.
Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå
och ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå. Du får en bred och eftertraktad kompetens och kan arbeta inom ett flertal olika medicinska specialiteter inom många vårdenheter både i öppen- och slutenvård. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna bedrivs på halvfart, huvudsakligen campusförlagd. Den kliniska fördjupningen innebär verksamhetsförlagd utbildning i Västra Götalandsregionen. Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon.

Examination sker i form av skriftliga, individuella och gruppbaserade studieuppgifter samt individuell bedömning av färdighetsförmåga för specifika moment

Lokaler

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Läs mer om lokaler