Länkstig

Socialt arbete och fattigdom

Kurs
SW2242
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen tar avstamp i att vi idag ser ökade inkomstskillnader på både nationell och global nivå. När klyftan mellan rika och fattiga ökar märks konsekvenser bland annat i form av ökad ojämlikhet, segregation och fattigdom.

Om utbildningen

Under kursen presenteras teoretiska modeller som bidrar till att förklara fattigdomens karaktär och orsaker, både ur ett historiskt- och nutidsperspektiv. Fattigdom studeras såväl på samhällsnivå som individnivå för att du ska utveckla en fördjupad förståelse för fattigdomens konsekvenser för individer och grupper. Du kommer att ta dig an fattigdom som ett mångdimensionellt problem för att kunna genomföra analyser av samtida konsekvenser. Under kursen diskuteras också utfall av samhälleliga insatser som t.ex. försörjningsstöd och bostadsbidrag. Vilken funktion fyller insatserna i relation till exempelvis skolresultat, trångboddhet och ohälsa? Frågorna blir förmån för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av samhälls-och
utvecklingsfrågor och kanske arbetar inom socialt arbete, äldreomsorg,
offentlig förvaltning, vårdsektorn eller andra människobehandlande
organisationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Så är det att plugga

Undervisningen

Seminarier, föreläsningar och enskilt projektarbete. Projektarbetet handleds och kan kopplas till en arbetsplats eller väljas utifrån ditt eget intresse.