Länkstig

Samhällsvetenskaplig metod, kvantitativ metod

Kurs
SW2394
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen ger dig kunskaper för att kunna förklara, diskutera och kritiskt granska kvantitativ forskning.

Om utbildningen

Kursen har ett fokus på praktiska tillämpningsövningar varvat med föreläsningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område. Därutöver krävs genomförd metodkurs ?Samhällsvetenskaplig metod 1? på avancerad nivå omfattande 7,5 hp eller motsvarande kompetens. För antagna till Masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap (inriktning socialt arbete) 120 hp gäller Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Efter studierna

Efter genomgången kurs kommer du att ha kännedom om ett flertal statistiska test, behärska univariat, bivariat analys och grundläggande multivariatanalys.