Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Pedagogen A-huset
Länkstig

Rektorsutbildning

Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet är förlagt till Institutionen för pedagogik och specialpedagogik men bedrivs i samverkan med flera andra institutioner. I rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer (FFR) och Samverkan för bästa skola (SBS).

Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner i läroplansstyrda verksamheter.

Från och med 2010 är rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer i läroplansstyrda verksamheter och för de som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Rektorsprogrammet är också öppet för förskolechefer och i mån av plats, även för biträdande rektorer.

Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet startade hösten 2015 och genomförs i samarbete mellan institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan.

Innehåll

Innehållet i Rektorsprogrammet finns framskrivet i Skolverkets måldokument och bygger på tre kunskapsområden; Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål- och resultatstyrning och Skolledarskap.

Skolverkets måldokument
Dessa tre kunskapsområden är centrala för ledarskapets praktiska genomförande och är nära förbundna med varandra. De utgör grunden i de tre kurserna i programmet.

Dialogkonferenser, aktionsforskning, professionshandledning och skrivstrimma är genomgripande arbetsformer i utbildningen vid Göteborgs universitet.

Utbildningen anordnas på uppdrag av Skolverket och omfattar 30 hp på avancerad nivå, fördelade på tre kurser om vardera 10 hp som är förlagda under tre år.

Skoljuridik och myndighetsutövning - REP001

I kursen behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i styrdokumenten och hur de ska förstås och tillämpas. Genom kursen ska förskolechefer och rektorer utveckla kunskaper och förmågor som krävs för att verka för barns och elevers rättssäkerhet, trygghet och studiero och tillgång till en likvärdig utbildning. Förskolechefer och rektorer förbereds också för att i sin verksamhet kunna fatta och argumentera för beslut i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av juridisk metod.
   
Kursplan REP001

Litteraturlista REP001

Styrning, organisering och kvalitet - REP012

I kursen behandlas perspektiv på styrning utifrån rektors uppdrag som chef och ansvarig för undervisningens och verksamhetens kvalitet, personal och resurser. Vidare behandlas rektors uppdrag att organisera och systematisera rutiner och funktioner för att säkra och förbättra undervisningens och verksamhetens kvalitet – med barns och elevers välmående, kunskapsutveckling och bildning i fokus – samt utifrån forskning om arbets- och utvecklingsorganisation, organisatoriskt lärande, skolkultur samt digitalisering.

Kursplan REP012

Litteraturlista REP012

Skolledarskap - REP003

I kursen behandlas hur verksamheten kan ledas med utgångspunkt i det nationella uppdraget samt utifrån kunskap om lokala förhållanden. Kursen tar upp förskolechefens och rektorns uppdrag när det gäller att kommunicera och leda verksamheten med fokus på såväl kunskapsmålen och undervisningens kvalitet som värdegrundsuppdraget. I kursen behandlas vikten av att motivera, initiera, organisera och leda verksamhetens förändrings- och utvecklingsprocesser så att barn, elever och personal stärks i sitt lärande och i sin vilja till utveckling.

Kursplan REP003

Litteraturlista REP003

Aktionsforskning

Aktionsforskning är en modell för systematiskt kvalitetsarbete. Det är en process som startar förbättringsbehov i den egna praktiken och syftar till att systematiskt utveckla denna.

Under utbildningen genomförs ett förbättringsarbete i verksamheten med utgångspunkt i den egna praktiken som skolledare. Under första året genomförs en kartläggning inom ett identifierat förbättringsområde. Utifrån denna kartläggning planeras och genomförs aktioner som följs upp under det andra året. Under utbildningens tredje år utvecklas förbättringsarbetet vidare och analyseras utifrån ett ledarskapsperspektiv. Förbättringsarbetet planeras och genomförs med aktionsforskning som grund.

Professionshandledning

 Verksamhetsutvecklande professionshandledning är ett kontinuerligt inslag under utbildningen. Den kommer att ges under utbildningsdagarna och mellan dessa som digitala möten. Professionshandledningen leds av rektorsutbildare/professionshandledare.

Enligt Skolverket ska professionshandledningen inom Rektorsprogrammet vara verksamhetsutvecklande, ta sin utgångspunkt i deltagarnas egen praktik och syfta till att:
”… fördjupa och konkretisera lärandet bland annat genom att deltagarna ges möjlighet att reflektera över, och i sin verksamhet pröva, ledarhandlingar och få återkoppling på dessa.
Teorier och begrepp som behandlas i Rektorsprogrammets olika kurser fungerar som raster utifrån vilka deltagarnas frågeställningar och dilemman prövas och fördjupas. Handledningsgruppens reflektioner och erfarenheter bidrar till att berika deltagarnas kunskap, ledarskap och förmåga att utveckla den egna verksamheten.”

Utgångspunkt för professionshandledningen är en handledningsmodell, kollegahandledning, utvecklad av Handal och Lauvås (1997), där konkreta situationer i den egna praktiken fokuseras och det blir möjligt för förskolechefer och rektorer att utveckla sina ledarhandlingar. Genom en strukturerad samtalsform skapas förutsättningar för var och en att reflektera över sin egen yrkesteori vilket i sin tur ger upphov till utveckling av den egna handlingskompetensen baserat på nya insikter.

Språkstrimma

Deltagare som antas till rektorsprogrammet har skilda förkunskaper.

Språkstrimman finns till för att stötta deltagarna i utvecklingen av akademiskt skriftspråk och skrivande inom yrket. Språkhandledare kommer kontinuerligt att ha föreläsningar och workshops om akademiskt skrivande under utbildningen.

Språkhandledning finns också tillgänglig som digital resurs på lärplattformen och möjligheter till individuell handledning ges under utbildningen.

Språkstrimman på Rektorsprogrammet »

Gruppering av deltagare

Antagning till rektorsprogrammet sker till varje höst- och vårtermin. Vid varje antagning organiseras deltagarna i utbildningsgrupper om 70-100 deltagare.

Inom varje utbildningsgrupp skapas dialoggrupper och skolformsgrupper som används i Dialogkonferensens olika forum. Sammansättningen av dessa grupper varieras inför varje år i syfte att dela erfarenheter och skapa nätverk med andra skolledare

Internat

Anpassad undervisning i rektorsprogrammet med anledning av Covid19

 Med anledning av covid-19 har Göteborgs universitet beslutat att restriktionerna gällande undervisning som innefattar fysiska träffar i hög grad består. Vi måste kunna möta folkhälsomyndighetens krav gällande avstånd och begränsningar i antal personer på samma plats. För rektorsprogrammet innebär detta att inga träffar kan anordnas på ordinarie konferensanläggningar. Beslutet gäller fram till den 31 december. I nuläget planerar vi därför för att ge alla höstterminens internat på distans. Datumen för respektive internat/kursgrupp är oförändrade, men undervisningen blir alltså digital.

 (Utbildningen bedrivs vanligtvis som internat vid olika konferensanläggningar i västra Sverige. Varje termin innehåller två internatperioder om tre dagar. Var och en av de tre kurserna består alltså av fyra internat