Bild
Bild ES2616
Foto: Natàlia Corcoll
Länkstig

Miljövetenskapliga metoder - en fördjupning

Kurs
ES2616
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11263

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Under denna kurs kommer du att få kunskaper och färdigheter om metoder som används inom miljövetenskap. Du kommer också att få möjlighet att förbereda dig för ditt examensarbete inom mastersutbildningen, för att säkerställa djupet och kvalitén på ditt masterprojekt.

Om utbildningen

Kursen består av tre delar:

1) Du får kunskaper och praktiska färdigheter inom miljökonsekvensbedömning, livscykelanalyser och miljöledningssystem.

2) Du kommer att genomföra fyra till fem viktiga fallstudier. Inom varje fallstudie används en avancerad och på arbetsplatser vanligt förekommande metod. Metoderna inkluderar a) miljöövervakning och användning av övervakningsdata (t.ex. vattenföroreningar och luftföroreningar) för att studera tidsserier och göra en miljöbedömning, b) hantera förorenade områden och saneringsalternativ, c) Livscykelanalyser i livsmedel från havet. Ekologiska riskbedömningar och miljöledningssystem är andra exempel på metoder som kan ingå under fallstudieveckan.
Var och en av fallstudierna inkluderar:
i) söka/läsa relevant litteratur, främst från internationella tidskrifter
ii) föreläsningar
iii) en övning, t.ex. i att behandla realistiska data
iv) analysera den använda metoden i ett vidare sammanhang, t.ex. dess förhållande till andra metoder och praktisk användning av metoden.

3) Du kommer att genomföra en förstudie som en förberedelse av ditt examensarbete. Då får du möjlighet att testa metoder, kartlägga litteraturen, arbeta med problemställningar och formulering av forskningsfrågor som ditt examensarbete sedan kommer att behandla.

Lärare som deltar i kursen är forskare eller kommer från företag.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 180 hp av vilka minst 120 hp är inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik) eller teknik, samt minst 15 hp genomgångna kurser i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, datorövningar, utflykter/fältbesök, muntliga presentationer, skriftliga rapporter och grupparbeten. Individuella förstudier kan också omfatta studiebesök, undersökningar och fältarbete.

Lokaler

Undervisningen bedrivs främst vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22B).