Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mer om Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori startade 2011 en magister/masterutbildning i kommunikation med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning. Vissa av kurserna på programmet kan läsas som fristående kurser på avancerad nivå och som fortbildningskurser för redan yrkesverksamma kommunikatörer.

Fristående kurser

Vissa kurser på kommunikatörsprogrammet kan även sökas separat som fristående kurser.

Programkurser som kan läsas som fristående kurs under höstterminen:

  • GU-14150, Kommunikation i tal och skrift (KT2101)
  • GU-14151, Kommunikation i nya och sociala medier (KT2102)
  • GU-14152, Retorik och argumentationsanalys (KT2103)
  • GU-14153, Ickeverbal kommunikation (KT2107)
  • GU-14154, Strategisk kommunikation (KT2109)
  • GU-14155, Kommunikation av vetenskaplig kunskap (KT2110)

Programkurs som kan läsas som fristående kurs under vårterminen:

  • GU-24150, Kultur och kommunikation (KT2106)

GU-14150, Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp (KT2101)

Kursen tar upp och behandlar både skriftspråklig och talspråklig kommunikation såväl teoretiskt som praktiskt. Moment som ingår är stilistik, skriva för att bli förstådd, tillgänglighet för funktionshindrade, att skriva journalistiskt. Regler och praktiska redskap tillhandahålles. Talspråk, språkanvändning, skillnader och likheter mellan tal och skrift behandlas, och metoder för transkription för analys av talspråklig kommunikation, till exempel vid sammanträden eller i presentationsmaterial, introduceras och appliceras.


GU-14151, Kommunikation i nya och sociala medier, 7,5 hp (KT2102)

Kursen behandlar interaktion i nya och sociala medier (som Facebook, Twitter, Instagram). Hur ser interaktionen ut? Hur kan nya medier klassificeras? På vilket sätt är de "nya"?
 Kursen tar också upp samhälleliga konsekvenser av de nya medierna och hur kommunikationen påverkas av den nya tekniken (rättigheter och risker på arbetsplatsen, i olika yrkesroller, i skolan, etc). Kursen omfattar också en introduktion till webbpublicering.


GU-14152, Retorik och argumentationsanalys, 7,5 hp (KT2103)

Kursen syftar till att förmedla teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att bättre kunna förstå, analysera och kritiskt granska egna och andras argumentationer samt kommunikation mer generellt. I kursen behandlas filosofisk argumentationsanalys och retorik. Argumentations-analysen tillhandahåller verktyg för att beskriva och värdera en argumentation. Hur ser den argumentativa strukturen ut? Är argumenten hållbara och relevanta? Dessa verktyg är även till hjälp vid konstruerandet av en egen argumentation. Retoriken tillhandahåller i sin tur verktyg för att se ytterligare dimensioner i en argumentation. Vilka olika delar bidrar till att man lyckas med att övertyga någon om något? Hur skapar man förtroende? Hur planerar man ett tal? Kursen kombinerar teoretiska översikter med praktiska exempel och övningar. Stor vikt läggs vid färdighetsträning.


GU-14153, Ickeverbal kommunikation, 7,5 hp (KT2107)

Kursen tar upp och behandlar ickeverbal kommunikation både teoretiskt och praktiskt. Den kommunikativa miljön, förutsättningar för ickeverbal kommunikation, prosodi, kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck, kroppskontakt aktualiseras. Kursen innehåller också ett större delmoment om bildkommunikation och grafisk kommunikation.


GU-14154, Strategisk kommunikation, 7,5 hp (KT2109)

Kursen innehåller teoretiska moment i strategisk kommunikation. I kursen identifieras vad som är ett kommunikationsbehov och hur man identifierar och uttrycker målen för en kommunikationsinsats. Inom ramen för kursen får studenterna färdighetsträning i hur man kan kommunicera medvetet och hur man kan planera för att nå effekt av olika slag. Utifrån givna kommunikationsmål görs målgrupps-, budskaps- och medievalsanalyser. Kursen syftar till att ge deltagarna användbara verktyg för strategiskt kommunikationsarbete inom den egna organisationen.


GU-14155, Kommunikation av vetenskaplig kunskap, 7,5 hp (KT2110)

Syftet med denna kurs är att ge studenten redskap att förstå och analysera den vetenskapliga kunskapens olika effekter, t ex som styrmedel i olika (bl a politiskt styrda) organisationer samt vilka villkor det ställer på kommunikationen av vetenskaplig kunskap. Kursen fokuserar olika strategier för att hantera och analysera hur vetenskaplig kunskap kan förändras i olika typer av kommunikation och i konkret användning. Motsättningarna/möjligheterna mellan vetenskapliga kunskapsanspråk på generaliserande nivå och möjligheterna till användning av vetenskaplig kunskap i konkreta lokala omständigheter fokuseras och analyseras i syfte att skapa hållbara strategier för sådant arbete. Kursen skall ha hög tillämpningsfaktor i förklaringar och olika analysmöjligheter om vad som händer med vetenskapliga resultat när de används i beslutsprocesser och i konkret handling. Olika problem och möjligheter med evidensbasering för optimering av olika praktiker och i förekommande fall kvalitetssäkring tas upp, liksom aspekter på vilken roll vetenskaplig och annan kunskap spelar för förhållandet mellan vetenskaplig expertis och professionella. Hur struktureras relationer, t ex kommunikation, mellan experter och professionella när någon typ av osäkerhet (social, epistemologisk, ontologisk, politisk) uppstår?


GU-24150, Kultur och kommunikation, 7,5 hp (KT2106)

Kursen utgår från ett problematiserat kulturbegrepp i syfte att skapa medvetenhet om stereotyper och värderingar samt hur dessa uttrycks eller skapas i språkanvändning. Språkets flexibilitet och anpassningsbarhet till olika ändamål och målgrupper diskuteras. Språkanvändning i offentlig kommunikation relateras till språkpolitiska dimensioner som Språklagen, Språkrådet, minoritetsspråkens ställning och myndigheters arbete med klarspråk. Autentiskt språkmaterial inom offentliga organisationer studeras för att visa hur genus, ålder, kulturell bakgrund m.m. aktualiseras och görs relevant i kommunikation. Sådana analyser kan lägga en grund för policies för när och hur man inom en organisation bör använda svenska, engelska eller andra språk i sin kommunikation, eller när och hur man använder tolk eller översättare. Kursen ger också förutsättningar för att göra analyser av och ge rekommendationer för exempelvis hur man benämner och tilltalar olika personer och grupper och hur man kan kommunicera om känsliga ämnen. I kursen ingår också ett moment om kommunikation och genus, som fokuserar på språk och genus i offentliga/institutionella miljöer. I momentet behandlas också begreppet intersektionalitet – hur genus interagerar med andra identitetskategorier i språkbruket.