Bild
Länkstig

Masterprogram i folkhälsovetenskap, Jämlik hälsa

Program
M2PHP-MPHJ
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A03B
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på fördelning av hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap erbjuder två unika specialiseringar: hälsoekonomi och jämlik hälsa. Inriktningen jämlik hälsa fokuserar på mänskliga rättigheter och rätten till jämlik hälsa för alla, ger möjlighet att studera hur ojämlikhet i hälsa uppstår och utvecklas samt hur orättvisor kan minskas genom strukturella insatser i samhället. Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Hälsa och ohälsa i en befolkning skapas delvis genom fördelningen av makt, möjligheter och socioekonomiska resurser, t.ex tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård, säkra bostäder och arbetsplatser samt tillgång till rent vatten och mat. Idag är tillgången till socialt stöd, resurser för att tillfredsställa dagliga behov och möjligheten att leva ett liv utan diskriminering ojämnt fördelade mellan och inom länder, vilket påverkar förekomsten av hälsa och ohälsa. Genom att identifiera de sociala strukturer och processer som leder till orättvis och ojämlik fördelning av hälsa och ohälsa i befolkningen, är folkhälsovetenskapen nära kopplad till mänskliga rättigheter och rätten till jämlik hälsa.  

Genom en inriktning mot mänskliga rättigheter, genus och ojämlikhet inom hälsa fokuserar programmet på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och har en tydlig koppling till flera av FN: s globala mål för hållbar utveckling.  Folkhälsovetenskapen undersöker befolkningens hälsa och ohälsa i ett socialt sammanhang. Vi fokuserar på sociala bestämningsfaktorer för hälsa och de övergripande system och processer som bidrar till dessa villkor, t.ex ekonomiska strukturer, politik, lagstiftning, politiska system och sociala normer. Vårt program möter dessa komplexa utmaningar genom att involvera lärare från olika professionella bakgrunder, t.ex folkhälsovetenskap, epidemiologi och juridik.

Om du väljer inriktning jämlik hälsa får du kunskap om hur ojämlik hälsa uppstår och utvecklas, om dess relation till mänskliga rättigheter, samt teorier och modeller för att utjämna ojämlikheter. Kurserna fokuserar på vilken betydelse samhällets organisering och andra strukturella faktorer har för en befolknings hälsostatus. Det inkluderar även studier av de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, så som inkomst, fattigdom, ekonomisk ojämlikhet och tillgång till hälso- och sjukvård. 

Vem ska söka programmet? 

Vill du förstå de globala utmaningarna som orättvisor och ojämlikheter i folkhälsan skapar, samt få kunskap och verktyg för att hantera dem? Det spelar ingen roll om du är utbildad inom hälso- och sjukvård eller samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter eller ekonomi. Om du brinner för att förstå och etiskt prioritera ingripanden mot ojämlikheter i hälsa, så ska du söka till masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning på jämlikhet i hälsa. 

Första terminen:

  • Folkhälsovetenskapens utgångspunkter och tillämpningsområden 
  • Jämlik hälsa och rätten till hälsa 
  • Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap 

Andra terminen:

  • Epidemiologi och biostatistik 
  • Socialepidemiologi: teori, metod och praktiska implikationer  

Under tredje terminen kan du välja kurser från andra institutioner, studera utomlands, göra praktik, välja en avancerad kurs inom din specialisering. Under sista terminen skriver du en masteruppsats, som ska resultera i en vetenskaplig artikel. Du kan samarbeta med en forskargrupp eller inkludera fältstudier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Särskild information om förkunskapskrav

Ansökningarna rangordnas av institutionen för medicin baserat på akademiska meriter, arbetslivserfarenheter och studentens motivation till att söka programmet (beskrivet i vår CV-mall). Endast kompletta ansökningar som har använt vår CV-mall kommer att godtas.

Instruktioner för ansökan

Läs mer om hur du ansöker till masterprogrammet via länken nedan.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Ansökningarna rangordnas av institutionen för medicin baserat på den sammanlagda bedömningen utifrån den specifika CV-mallen för Masterprogrammet i folkhälsovetenskap. En verifiering av examen och engelskkunskaper skall laddas upp tillsammans med vår CV-mall. Observera att endast kompletta ansökningar där vår CV-mall har använts kommer att godtas och rangordnas.

Praktik

Under det andra året finns möjligheten att göra en termin praktik. Du kan praktisera på företag, organisationer eller forsknings- och utbildningscentrum. Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats som matchar ditt intresse och som diskuteras och godkänns tillsammans med din kurskoordinator. Praktikplatsen bör ha en tydlig koppling till området folkhälsa. Läs mer om hur du söker våra praktikkurser via länken nedan.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildningen leder till en medicine masterexamen med huvudområde folkhälsovetenskap. Folkhälsa innefattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter, som speglar de utmaningar som finns inom området. 

Du kan exempelvis arbeta med:

  • insamling och analys av befolkningshälsodata
  • utformning av hälsofrämjande policys
  • insatser för att påverka de sociala faktorer som skapar en ojämlik hälsa
  • opinionsbildande kommunikation och social mobilisering för hälsa.  

Du kommer att kunna arbeta i olika organisationer, myndigheter, icke-statliga organisationer och FN-organ som arbetar med folkhälsa, sociala frågor och förebygger sjukdomar på alltifrån lokal till global nivå. Du kommer också ha möjlighet att söka vidare till doktorandstudier inom området folkhälsovetenskap. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet använder ett studentcentrerat lärande med stor tonvikt på social interaktion mellan studenter och lärare. Detta uppnås genom olika undervisningsmetoder såsom föreläsningar, diskussioner, fallstudier, datalaboratorationer, grupparbeten och möjligheter till praktik.
 
Undervisningsaktiviteterna i vårt program fokuserar på att öka de professionella färdigheterna i problemlösning, muntlig och skriftlig presentation och att samarbeta i tvärvetenskapliga team.

Lokaler

Läs mer om våra lokaler på Campus Medicinareberget nedan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid masterprogrammet i folkhälsovetenskap har du goda möjligheter att studera utomlands. Under andra året kan du göra en utbytestermin vid något av våra partneruniversitet runt om i världen.

Läs mer om studier utomlands