Länkstig

Makt och begär. Tragedins politik från Sofokles till Judith Butler

Kurs
IL1111
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12221

Om utbildningen

Kursen tar sin utgångspunkt i den klassiska grekiska tragedin för att sedan fördjupa sig i de sätt på vilka den influerat och utnyttjats av senare tiders tankevärldar. Vi fokuserar på Sofokles tragedier – Kung Oidipus, Antigone, Oidipus på Kolonos – med inriktning på de teman, utmaningar och frågor som präglat moderna diskussioner om människans existentiella och politiska villkor.Härigenom rör vi oss fram och tillbaka mellan den grekiska tankemiljön och den verkningshistoria som består i en lång rad  särpräglade uttydningar av Sofokles verk.

Bland de filosofer, författare och poeter som gripit sig an Sofokles verk kan nämnas Friedrich Nietzsche, G W F Hegel och Sigmund Freud, Luce Irigaray och Jacques Lacan, Judith Butler och Anne Carson. Under kursens gång gör vi några väl valda nedslag i denna rika verkningshistoria. På vilka sätt står den tragiska formen i konflikt eller samklang med en kristen världsbild? Vilka politiska insikter – vad gäller t ex makt- och genuskritik – har man försökt utvinna ur gestalter som Oidipus, Antigone och Kreon? Vilka begrepp om liv och död, stat och familj, sexualitet och kärlek, religion och politik, vetande och makt, kan man skönja i skilda tolkningar? Vad händer med den klassiska tragedins form när den träder i förbindelse med den tragiska erfarenhetens moderna uttydare?

Kursen tillhandahåller verktyg för att kritiskt granska skilda tolkningstraditioner och deras sätt att förbinda det förflutna och samtiden. Kursen har forskningsanknytning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

30 högskolepoäng i valfritt huvudområde.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Är du intresserad av filosofi, politik och litteratur kan kursen ingå i en kandidatexamen där du kombinerar ytterligare kurser i idé- och lärdomshistoria med kurser i angränsande ämnen, exempelvis Filosofi, Litteraturvetenskap, Teaterstudier och Genusvetenskap.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten