Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturvetenskap, grundkurs

Kurs
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Varför delar människor in sig i grupper som ”vi” och ”dom”? Vem har makten att bestämma vad som är finkultur och vad som är skräpkultur? Hur uppstår föreställningar om vad som är ett normalt sätt att utrycka sin identitet? Inom kandidatprogrammet Kultur får du möjlighet att med kritiska och vetenskapliga verktyg utforska kulturens mångsidiga uttryck i spänningsfälten mellan historia och samtid, individ och samhälle samt mellan lokala och globala förändringsprocesser. Särskild tyngdpunkt läggs inom utbildningen vid frågor som rör makt och demokrati, då du får granska hur normer och invanda uppfattningar om till exempel genus, klass, ålder eller etnicitet uppstått, samt hur de förmedlas mellan människor.

Under programmets första termin kommer du att möta lärare och forskare från flera ämnen som på olika sätt ägnar sig åt att undersöka kulturens och dess roll i samhället. Praktiska och teoretiska moment varvas i de olika delkurserna, med ett historiskt perspektiv på kulturens skiftande betydelser och uttryck som grund. Under kursen kommer du tillsammans med andra få utföra en kortare fältstudie, vilket ger dig verktyg för att undersöka och kritiskt analysera kulturlivets villkor. Du får även möjlighet att lära dig mer om hur framväxten av det moderna samhället format de tankesätt och normer som vi lever med i vardagen. Terminen avslutas med en kurs där du får kombinera klassisk kulturvetenskapliga perspektiv på normalitet, identitet och makt på populärkulturella fenomen som du möter i vardagen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet