Länkstig

Juridik för ekonomer - avancerad kurs

Kurs
HRF055
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen innehåller tre delmoment men där en så hög grad av integrering som möjligt eftersträvas.

Kontraktsrätt

Avsnittet behandlar olika typer av kommersiella avtal kring t ex leasing, lokalhyra, entreprenad, köp av tjänster och de speciella problem som uppkommer när fast egendom t ex köps i bolagsform. Fokus ligger på olika avtalskonstruktioner och de problem som uppkommer kring avtalstolkningen framförallt mot bakgrund av den omfattande användningen av standardavtal. I momentet ingår även frågeställningar både kring due diligence-förfaranden och kring användandet av mellanmän i kommersiella situationer.

Associationsrätt

Avsnittet behandlar associationsrätt med huvudinriktning på aktiebolag med där även enkla bolag och handelsbolag/kommanditbolag berörs. Tonvikten är lagd på regler om bolagens interna organisation och ledning, bolagens förhållande till utomstående samt bolagsorganens ansvar både extern och internt. I aktiebolagsfallet läggs även vikt vid regler om finansiering resp skydd för bolagets egna kapital. Utöver detta berörs kombinationer av de olika bolagsformerna och olika bolagsrättsliga avtal.
Obeståndsrätt

Avsnittet omfattar kredit- och obeståndsrätt och behandlar:

  • sakrätt d v s regler om avtalsparternas förhållande till utomstående samt konflikter med motpartens borgenärer om denne hamnar på obestånd.
  • reglerna som kringgärdar fordringar och värdepapper och vilka kreditsäkerheter (både personsäkerheter som borgen och garanti och realsäkerhet som fastighetspant, företagshypotek och factoring) som kan bli aktuella.
  • hanterandet av företag i ekonomisk kris genom ackord, företagsrekonstruktion, likvidation och konkurs med särskild tonvikt på regler som styr utdelning i konkurs.
  • den del av straffrätten som rör förmögenhetsbrott i samband med näringsutövning och särskilt brott mot borgenärer vid obestånd resp de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet.

Undervisningen baseras på temaveckor där utvalda aktuella frågor inom resp delmoment berörs genom föreläsningar, seminarier och återföring.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på Juridisk grundkurs eller motsvarande samt godkända studier om minst 60 hp företagsekonomi