Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Handledarskap i förskola, skola och fritidshem

Kurs
SC1602
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är VFU-handledare, mentor och/eller förstelärare i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Målet är att du ska utveckla din förmåga att stödja studenters väg till yrket, nya arbetskamraters väg in i yrket och erfarna kollegor vidare i yrket.

Vidare har kursen mentorer som målgrupp, eftersom mentor och VFU-handledare har liknande uppdrag sedan lämplighetsbedömningen lyfts ut ur introduktionsåret och mentorns stödjande roll förtydligats.

Kursens tredje målgrupp är förstelärarna. En del av förstelärarens uppdrag är att vara ett stöd för erfarna lärares pedagogiska utveckling. Sannolikt kommer också vissa förstelärare samtidigt att vara VFU-handledare och mentor.

Handledarskap gemensamt uppdrag

Handledarskapet är det gemensamma området för VFU-handelare, mentorer och förstelärare, i arbetet med att stärka förskolelärare och lärares egna reflektioner kring och förmåga att arbeta med förskollärar- och läraruppdraget.

Teori och praktik i kursen

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment: föreläsningar, seminarier, rollspel, gruppövningar och gestaltning. De centrala teman som genomsyrar hela kursen är kommunikation, samtal och feedback.

Kursen tar upp vad som skiljer och förenar de olika handledningssituationerna gentemot student, ny lärare och erfaren lärare vad gäller lagar, förordningar och yrkesetiska principer. Andra moment är ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Genom kursen löper ett projektarbete, där du som kursdeltagare ska pröva att omsätta kursens innehåll till handledarpraktik i din vardag.

Denna kurs har förändrats och från och med HT2020 söks istället SC1612 Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förskollärar-, lärarexamen eller högskoleexamen avsedd för arbete i fritidshem.