Länkstig

Grundläggande bilddidaktik 2

Kurs
BVKGD2
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Vill du fördjupa din förmåga att problematisera och reflektera kring bildlärarrollen? Denna fortsättningskurs vänder sig till dig som har lärarexamen, utbildar dig till bildlärare eller har en pågående anställning som bildlärare. Kursen är baserad på dialogiska arbetsformer och syftar även till att stärka dina kunskaper i bilddidaktiska metoder.

Om utbildningen

Genom träning i sokratiska samtal och andra former av reflektion får alla studenter möjlighet att komma till tals och bidra till ett gemensamt lärande. Du dokumenterar ditt eget lärande fortlöpande i bloggform.

Utifrån intersektionella och normkritiska perspektiv problematiserar kursen barn och ungas identitetskonstruktion, liksom ungas rätt till eget skapande. Du får diskutera tolkningsföreträden, analysmetoder och kunskapsteoretiska aspekter på visuell kultur: bild, konst och massmedia. I ett avslutande självständigt arbete fördjupar du dig i bilddidaktisk teori, metod och bedömning med relevans för yrkesprofessionen och din egen lärarroll.

Kursen genomförs som nätbaserade distansstudier som kombineras med tre campusförlagda obligatoriska träffar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar och litteraturstudier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs Grundläggande bilddidaktik,7,5hp (BVKGD1)