Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot fysisk oceanografi

Kurs
OCN430
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Den
studerande utför med hjälp av handledare en självständig vetenskaplig
uppgift som kan bestå av ett experimentellt arbete eller en analys och
utvärdering av befintliga vetenskapliga data. Det färdiga arbetet
presenteras i skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats samt genom en
muntlig presentation.

Examensarbetet kan ske på institutionen för marina vetenskaper, på
annan institution inom ämnesområdena eller externt på företag, institut
eller myndigheter och handleds av vetenskapligt utbildad forskare. För
att bli registrerad på kursen krävs en godkänd individuell studieplan.

Examenskursen kan också, efter överenskommelse med institutionen,
registreras som 45 eller 60 hp. Start- och stopdatum beslutas i samråd med handledare och examinator.

Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och
examinator. I samband med detta ska du visa att du har de
fördjupningskurser som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för
kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledaren. För
projektförslag se projektkatalogen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp i geovetenskap som innehåller minst 30 hp inom relevant ämnesområde. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.