Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Litteratur om organisering
Foto: Mette Liljenberg
Länkstig

Fortbildning för rektorer

Kursen Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola, 7,5 hp syfte är att stärka rektorers kunskaper och kompetenser att utveckla sitt pedagogiska ledarskap i relation till det nationella uppdraget och barns och elevers utveckling och lärande.

Innehåll

Kursen fokuserar hur rektor som pedagogisk ledare kan utveckla sitt ledarskap för att främja systematisk och hållbar verksamhetsutveckling. Med utgångspunkt i forskning om förskolors och skolors utveckling lyfts vikten av att stärka organisationens förbättringskapacitet genom ett distribuerat ledarskap. I kursen ges deltagarna stöd för att planera ett förbättringsarbete med fokus på verksamhetens styrning och ledning och utifrån styrdokumentens mål samt verksamhetens måluppfyllelse.

Kursen behandlar också rektors uppdrag med att utveckla och stödja medarbetarnas lärande och ledarskap för att bidra till barns och elevers utveckling och lärande.

Rektors utmaningar att utveckla sin egen roll som pedagogisk ledare, med grund i forskning och beprövad erfarenhet, är ett genomgående tema i kursen.

Kursplan FFR011 (pdf)
Litteraturlista FFR011 (pdf)

Genomförande

Kursen genomförs som tre tvådagars internat samt tre mellanliggande seminariedagar varav en seminariedag utgörs av besök i deltagares verksamhet.

Internaten läggs upp i form av Dialogkonferenser. Dialogkonferensen är ett forum där deltagare lär av och tillsammans med varandra. Under internaten ges inspel i plenum där såväl teorier, begrepp och modeller behandlas som exempel från pågående praktiker. Deltagarna engageras också kontinuerligt i dialoggrupper där teori och praktik kopplas ihop och redogörelser från deltagarnas praktik bearbetas genom reflektioner och nya idéer. På så vis ges de möjlighet att utveckla både sitt eget lärande och den egna verksamheten.

Bild
Dialogkonferens delas in i fyra olikfärgade rum; teori, modeller, redogörelser och presentationer
Dialogkonferensens fyra rum

Internatdagar FFR H20

Träff 1 – Start av kursen/Organisera för förbättring
15 oktober 2020
Träff 2 – Organisera för förbättring
13 november 2020
Träff 3 – Leda genom distribuerat ledarskap
2-3 december 2020
Träff 4 – Rektors pedagogiska ledarskap (i egen verksamhet)
Dialoggruppen bestämmer dag
Träff 5 –  – Rektors pedagogiska ledarskap - din roll och funktion
10 februari 2021
Träff 6 – Leda för barns och elevers lärande och utveckling
9-10 mars 2021
Träff 7 - Leda professionellt lärande
15-16 april 2021

Kursen ges digitalt den här kursomgången pga Covid-19.