Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Fornnordisk myt och ritual i arkeologiskt perspektiv

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12107
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den fornnordiska mytologin, med sina väsen och gudagestalter och olika berättelser, har under 1800- och 1900-talen utgjort en väsentlig del i det nationella identitetsbygget och den nordiska självbilden. I denna identifikationsprocess har den arkeologiska vetenskapen spelat en viktig roll. Under senare år har kunskapen om fornnordisk mytologi och ritual nyanserats och breddats genom forskningsinsatser inom angränsande vetenskaper som ortnamnsforskning och religionsvetenskap. Även inom det arkeologiska fältet har ny kunskap vuxit fram. Genom nya teoretiska infallsvinklar och moderna undersökningsmetoder har forskningen uppmärksammat ett varierat arkeologiskt material som kan belysa olika sidor av främst den yngre järnålderns mytiska föreställningar. Det kan gälla sådant som det mytiska landskapsrummet, olika yttringar av rituella och mytiska praktiker eller den materiella kulturens betydelse i relation till en gudavärld. Inte minst betydelsefullt har varit den diskussion som knutit an olika vetenskapliga myttolkningar till en nationell identitet inom modernitetens ram. Kursen innehåller en tvåfaldig tematik: det ena huvudtemat utgörs av en reflexiv diskussion om de fornnordiska myternas betydelse som bärare av en nationell självbild. Härvid förs en diskussion om de sociala och kulturella kontexter under 1800- och 1900-talet då den fornnordiska mytvärlden etablerades som en större nationell identitets- och traditionsfaktor. Som exempel kan nämnas nationellt förankrad språklig och bildmässig retorik eller personligt namngivningsskick. Källkritiska och perspektivkritiska aspekter lyfts fram. Kursens andra huvudtema är att fokusera på ny kunskap om den yngre järnålderns mytiska och rituella värld, som dagens arkeologiska forskning har uppmärksammat. Exempel på sådant är mytiska platser, rituella specialister och "mytförvaltare" som smeden, thulen och völvan samt diskussioner om myt och ritual ur ett genus- och queerperspektiv. Genom att exemplifiera med nya arkeologiska fynd eller med omtolkningar av redan kända lämningar visas på den materiella kulturens avgörande betydelse för att forma, upprätthålla eller förändra den yngre järnålderns mytiska värld. Kursens pedagogiska former utgörs av föreläsningar, exkursioner i landskapet, gruppdiskussioner och litteraturinläsning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.