Länkstig

Filosofi: Grundkurs (samhälle, kunskap och värde)

Kurs
FI1150
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består av fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera: Politisk filosofi, Kunskapsteori, Metaetik samt Vetenskapsfilosofi.

Politisk filosofi ger dig en introduktion i centrala frågeställningar, begrepp och teoribildningar inom den politiska filosofin. De frågor som behandlas rör bland annat statsmaktens legitimitet, hur staten bör styras, vilken uppgift den bör ha och var gränserna för dess makt bör gå. Fokus sätts därigenom på begrepp som demokrati, jämlikhet, frihet och rättvisa. Utöver föreläsningar och litteraturstudier får du tillfälle att analysera och diskutera de teoretiska resonemang som presenteras, bland annat genom att koppla dem till aktuella samhällsfenomen såsom klimatförändring och migration.  

I Kunskapsteori behandlas centrala problem inom analytisk-filosofisk kunskapsteori inklusive socialepistemologi: hur kunskap ska definieras, vilka olika slags kunskap som finns, om det är möjligt att få kunskap om något, vad det är möjligt att få kunskap om och hur det det är möjligt att få kunskap om det samt vad sociala faktorer spelar för roll för kunskap om något.

Metaetik ger dig en grundläggande introduktion till den gren av moralfilosofin som undersöker frågor om moralens natur i form av språk, tänkande, kunskap och sanning. Några exempel på metaetiska frågeställningar som behandlas är: Syftar moraliska utsagor till att säga någonting om hur verkligheten, oberoende av oss själva, är beskaffad? Eller är moraliska utsagor enbart uttryck för emotioner? Finns det moraliska fakta? Hur, om alls, kan vi förvärva moralisk kunskap? Vilket samband råder mellan våra moraliska övertygelser och hur vi är motiverade att handla?

I Vetenskapsfilosofi introduceras vetenskapsfilosofiska frågor och teorier från tidigt 1900-tal och fram till samtiden. Här möter du grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar rörande ett brett urval av vetenskapsgrenar: naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humanvetenskap. Såväl epistemologiska som metafysiska och etiska frågor som aktualiseras av vetenskapligt kunskapssökande adresseras.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet