Länkstig

Extern redovisning, avancerad nivå

Kurs
FEK430
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18152
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Syftet med kursen är att ge en bred och djup kunskap om externredovisning. Kursen behandlar olika aspekter av externredovisning och består av två avsnitt; normer och deras tillämpning samt redovisning i kontext. Kursen utgör en lämplig förberedelse för dig som ska avlägga revisorsprov för att bli auktoriserad revisor.

Normer och deras tillämpning

Avsnittet handlar om hur redovisningen regleras samt innehållet i utvalda normer. Du får lära dig om normsättning på global nivå samt dess inverkan på europeiska och svenska noterade företag samt reglering för svenska företag, både noterade och icke-noterade. De normer som ingår i kursen diskuteras både ur ett redovisningsteoretiskt och ur ett praktiskt perspektiv. Du får lära dig både vilka överväganden som ligger bakom olika sätt att redovisa, och hur redovisningen tekniskt utförs.

Normerna i redovisningen måste tillämpas av redovisningens producenter, det vill säga företagen. Du får lära dig vilka regler som ska, bör respektive får följas, vilka tolkningsmetoder och argumentationsmetoder som finns samt hur konflikter mellan olika regler kan lösas. Tillämpade redovisningsregler påverkar hur tillgångar, skulder och eget kapital redovisas och värderas samt när intäkter och kostnader redovisas. Detta påverkar i sin tur nivån på företags egna kapital och företags utdelningskapacitet. Du får därför lära dig redovisningens koppling till andra områden exempelvis associationsrätt.

Redovisning i kontext

I avsnittet  sätts redovisningen in i ett bredare sammanhang där den relateras till revision, etiska aspekter samt upplysningar om miljömässigt och socialt ansvar.

Med hjälp av en genomgång av revisionsprocessen i företag får du inblick i vad revision innebär och dess villkor och syften. Du lär dig vad revisorsrollen innebär och får en bild av vad revisionsyrket innebär i praktiken. Revision kopplas även till etiska frågor inom redovisning och här presenteras och diskuteras effekterna av till exempel interna revisionskommittéer och etiska koder. Generellt sett har intresset för hållbarhet och hållbart företagande ökat under senare år varför även regleringen påverkas och ställer högre krav på företags rapportering. Du kommer lära dig om företags rapportering kopplat till såväl integrerad rapportering som hållbarhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp varav 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats och en inriktning mot redovisning inkluderande koncernredovisning eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler