Länkstig

Digital Humaniora: Masterexamensarbete

Kurs
DH2330
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består i genomförandet av ett vetenskapligt arbete inom digital humaniora. Arbetet kan utformas som en traditionell masteruppsats, men också som en akademisk artikel avsedd att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det kan även ha formen av en rapport, utredning, kunskapsöversikt eller digital resurs i anslutning till fältarbete eller pågående forskningsprojekt. I det fall arbetet inte utformas som en traditionell uppsats biläggs en skriftlig presentation och reflektion enligt lärares anvisningar. Ämne och uppläggning väljs självständigt i samråd med handledare, som också fungerar som stöd under arbetsprocessen. Arbetet presenteras på ett avslutande seminarium, där studenten, förutom att presentera och försvara sitt eget arbete, ska opponera på en annan students arbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 60hp av kurserna inom masterprogrammet Digital humaniora samt språkkunskaper motsvarande SvB och EnA.