Bild
Länkstig

Dietistprogrammet

Program
M1DIP
Grundnivå
4 år
240 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G03A
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Dietistprogrammet riktar sig till dig med intresse för mat och hälsa, människokroppen, sjukdomar och samspelet däremellan. Programmet blandar teori och praktik och ger efter tre års studier (180 hp) behörighet att ansöka om dietistexamen och dietistlegitimation för arbete som legitimerad dietist inom hälso- och sjukvård. Programmet erbjuder även ett fjärde år med fördjupade studier inom ämnet klinisk nutrition.

Om utbildningen

Utbildningens huvudämne är klinisk nutrition. Nutrition handlar om kroppens behov av näringsämnen, hur de tas upp och bryts ner, samt vilka effekter de har på kroppens utveckling och funktion. Du kommer få kunskaper om hur mat och näringsämnen påverkar sjukdomars utveckling och hur sjukdomar kan behandlas med hjälp av rätt kost.

Dietistprogrammet är tvärvetenskapligt, vilket betyder att du läser flera olika ämnen och har lärare med olika professionella bakgrunder. Du kommer exempelvis få kunskaper inom nutrition, biokemi, fysiologi, livsmedelsvetenskap och sjukdomslära. Livsmedel, mat och måltider är centrala delar i dietistens möte med patienter. I utbildningen ingår därför många laborativa moment där du kommer att få tillaga olika typer av mat och koster anpassade efter olika sjukdomstillstånd. I matlaborationerna ingår att genomföra bedömningar av matens doft, smak, utseende och näringsinnehåll. Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtalsmetodik och en förmåga att ge och ta emot information i möten med patienter. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen.

Som dietist arbetar du ofta i team vilket kräver att du kan samarbeta både med dietistkollegor och andra yrkeskategorier. I utbildningen ingår därför moment där du samarbetar med kurskamrater, men också moment med interprofessionellt lärande där studenter från olika vårdutbildningar möts och lär av varandra.

Programmets innehåll och struktur

Termin 1-3
Under utbildningens tre första terminer läggs kunskapsgrunden med kurser i nutrition, kemi, biokemi, anatomi, fysiologi, livsmedelsvetenskap, kommunikation och förbättringsarbete. Vi koncentrerar oss på den friska människan där det förebyggande arbetet står i centrum. 

Termin 4-6
Termin fyra till sex fokuserar på nutritionsbehandling vid olika sjukdomar och den yrkesverksamma dietistens arbetssätt. Under dessa terminer ingår längre praktikperiod. 

Tre års heltidsstudier på dietistprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen och möjlighet att ansöka om dietistlegitimation. Du kan välja att gå ett fjärde år som ger ytterligare kunskaper inom klinisk nutrition och vetenskaplig metod samt en magisterexamen och möjlighet att söka vidare till forskarutbildning. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

En central del av dietistprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och redan under den första terminen får du som student besöka en arbetsplats och följa en dietist under en dag för att bekanta dig med yrket. Under termin 3 och 4 följer ytterligare fyra dagar med samma upplägg. 

Under termin 5 träffar du dina första egna patienter och under termin 6 genomförs en 7 veckor lång praktik där du mer självständigt använder dina teoretiska kunskaper i patientsamtal. Den verksamhetsförlagda utbildningen handleds av yrkesverksamma dietister och kan vara förlagd till annan ort än Göteborg. Alla eventuella kostnader för resor och boende i samband med praktik betalar studenten själv. Utdrag från belastningsregistret kan komma att göras inför praktikplaceringar.

Efter studierna

Dietister arbetar med människor i alla åldrar, främst vid sjukdom, men även förebyggande. Som dietist kan du arbeta inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet, ofta i team med annan vårdpersonal. Dietisten ansvarar för nutritionsbehandling till patienter, som på grund av sjukdom, behöver anpassa sin kost. Det kan vara en patient med cancer som behöver extra energirik kost eller en patient med diabetes som behöver äta energisnålare och motionera mer. 

Inom förebyggande arbete kan dietisten undervisa och informera i kost- och näringsfrågor, exempelvis i samarbete med skola, hemtjänst eller serviceboende. Vissa dietister arbetar inom läkemedels- och livsmedelsindustrin och en del arbetar inom idrottsrörelsen. Arbetsmarknaden är god, och behovet av dietister förväntas öka de närmsta åren.

Så är det att plugga

Undervisningen

Närheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset möjliggör undervisning med stark koppling till praktisk verksamhet. Vi är en del av Sahlgrenska akademin som har världsledande forskning inom flera områden vilket skapar en spännande studiemiljö. Teori i form av föreläsningar varvas med praktiska moment så som laborationer, seminarier och gruppövningar. En central del av utbildningen är VFU då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter.

Vi använder oss av interprofessionellt lärande där samverkan med studenter på andra vårdutbildningar är en bra förberedelse inför samarbete med andra vårdyrken efter examen. Utbildningen ges på svenska, men enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma. Kurslitteratur är på både svenska och engelska. Utbildningen är campusförlagd men digitala inslag kan förekomma, vilket innebär att student måste ha tillgång till digital utrustning såsom dator, webbkamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Lokaler

Dietistprogrammet har sina undervisningslokaler på Medicinareberget och Hälsovetarbacken, med närhet till både centrala Göteborg och härliga grönområden så som Slottsskogen och Göteborgs botaniska trädgård. Dietistprogrammet har förutom föreläsningssalar och seminariesalar tillgång till välutrustade undervisningskök och laboratorium där en stor del av undervisningen genomförs. Vissa moment under utbildningen genomförs vid ett kliniskt träningscentrum där studenter från olika yrkesutbildningar får öva praktiska färdigheter.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under dietistutbildningen finns det möjlighet att göra en termins utbyte. Dietistprogrammet har utbytesavtal med ett antal universitet inom Europa och det finns även möjlighet att åka utanför Europa på universitetsövergripande avtal. 

Läs mer om studier utomlands