Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bild för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp) Ingår i Lärarlyftet II

Kurs
LLBD35
Grundnivå
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15037
Tillfället är inställt

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00503
Ansökan stängd

Kort om kursen

Obs! Kursen är inte inställd.

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet bild. Den ges på grundnivå och är en påbyggnadsutbildning till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasiet och vuxenutbildning. Du som söker ska enligt examen vara behörig att undervisa på gymnasiet, vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande.

Om utbildningen

Kursen är en grundkurs och förbereder studenten för yrkesrollen som bildlärare. Studierna inom inriktningen leder till en kunskapsutveckling och förtrogenhet med ämnesinnehållet genom förankring i ämnesteori och ämnesdidaktik integrerat med studentens erfarenheter från praktisk verksamhet i olika skolformer.

Processbaserat lärande betonas liksom en vidgad kunskapssyn som tillämpas genom gestaltning av olika former av kunskaper där kunskapsutveckling sker genom estetiskt lärande.

Individuella och kollektiva nivåer av lärande beaktas i kursen genom att studenten dokumenterar sitt eget lärande fortlöpande i samråd med lärare genom internetbaserade verktyg. Dialogiska arbetsformer betonas, liksom reflektion kring den studerandes eget och andras lärande.

Studenten tränas genomgående i sin förmåga att reflektera kring ämnet bild utifrån olika perspektiv i skolan, som didaktiskt, estetiskt, kulturellt/samhälleligt och etiskt perspektiv. I kursen ingår också kunskapsinhämtning i material och tekniker.

Studenten tränas i ett inkluderande bemötande av eleven på elevens villkor och studenten tränas också i normkritiskt genusperspektiv och ett inkluderande lärande där elever med behov av särskilt stöd tydliggörs. Studenten skall också utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till såväl bilddidaktisk teori som bilddidaktisk metod.

Kursen ges på 50% fart över 9 terminer. I utbildningen ingår 3 campusträffar per termin. Under dessa träffar möter du dina medstudenter i workshops, examinerande seminarier, redovisningar och föreläsningar. Här ingår också studiebesök.

De campusförlagda är obligatoriska. Kursen startar med Campusträff 1 i slutet av augusti ht21. Välkomstbrev skickas ut. Det kommer ges en kort introduktion till vårt intranät Canvas samt information om valideringsmöjligheter redan den 17 augusti ht21.

Den studerande genomför självstudier i interaktion med kurslärare och medstudenter över nätet via vårt intranät Canvas. Lärarlyftet i bild mot gymnasiet består av 90hp och är indelande i kursmoduler under teman utifrån kunskapsmålen för kursen. I självstudierna ingår litteraturstudier, eget gestaltande projektarbete, gruppstudier och självstudier samt själv- och medbedömning av den egna och medstudenters arbetsprocess. Här ingår också handledningssamtal med lärare.

Möjlighet till validering

Student som antagits till lärarlyftskursen rekommenderas att få sina befintliga kunskaper och färdigheter validerade i relation till målen för lärarlyftskursen. Den som efter validering bedömts redan uppfylla delar av kursmålen behöver därefter inte delta i de kursmomenten. En validering innebär att en kartläggning av den sökandes kunskaper och färdigheter/kompetens genomförs. Den sökande får därefter besked om vilka delar av kursmålen man bedömts redan uppfylla.

Valideringen kan genomföras utifrån en kombination av olika typer av underlag, exempelvis kursintyg, praktiska eller teoretiska prov, specifika uppgifter och intervju. En validering av delar av kursen kan innebära en viss avkortning av studierna utifrån kursens upplägg och innehåll.

En validering är frivillig, den görs efter ansökan från den som antagits till kursen. Ett formulär för ansökan om validering kommer att finns tillgängligt i samband med att besked om antagning till kursen lämnas.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

Du som söker:

• har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i bild för gymnasiet

• är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

• har en arbetsgivare (huvudman/rektor) som godkänt deltagandet.

Blankett för huvudmannens godkännande hittar du här: https://www.skolverket.se/4.5dfee44715d35a5cdfa563.html

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörighetsgivande lärarexamen, anställning som lärare samt undervisning i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig. Huvudmannens godkännande.

Urval

Lottning