Länkstig

Ämnesfördjupning i arbetsterapi

Kurs
ARB031
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som har en önskan om att stärkas i din professionella roll och basera din praxis på välgrundade och reflekterade beslut. Föreläsningar, uppgifter och fördjupande reflektioner i grupp ger dig verktyg som bidrar till utveckling av din yrkesmässiga vardag och en mer medveten praxis. Kursen är behörighetsgrundande för magister-/masteruppsatskursen.

Om utbildningen

Ämnesfördjupningskursen i arbetsterapi består av två delkurser omfattande fem veckors halvtidsstudier vardera. Den första delkursen inleds med att du i en individuell uppgift reflekterar över vad på arbetsterapi och vardagsaktivitet innebär för dig. I nästa moment reflekterar du individuellt och tillsammans med kollegor från olika verksamheter över de teoretiska och praktiska verktyg som ligger till grund för ert yrkesutövande idag.

Genom en kursvecka med fokus på vetenskapsteori får du tillsammans med studiekamraterna också möjlighet att reflektera över den syn på kunskap som ligger till grund för/styr de verksamheter ni ingår i. Baserat på alla tidigare moment avslutas delkursen avslutas med en gruppbaserad examinationsuppgift med mål att fördjupa din kunskap om en generell modell som har relevans för de verksamheter som du och dina kurskamrater ingår i.

Delkurs två inleds med föreläsningar om analys av begrepp och teoretiska modeller. Resten av delkursen har fokus på examinationsuppgiften som är individuell och som innebär att du analyserar ett aktivitetsrelaterat begrepp eller en arbetsterapeutisk modell med relevans för din praktik. (Förutom fördjupning i ämnet kan denna uppgift i ett senare skede ligga till grund för de teoretiska resonemang ska ingå i en magister-/masteruppsats.)

Som stöd i arbetet med uppgiften ingår handledningstillfällen i grupp samt ett förgranskningsseminarium i god tid före examinationen. Du har också möjlighet att delta i en workshop i informationssökning under ledning av bibliotekarie. I såväl förgranskning som examination tränar du dig i rollen som opponent och respondent. I båda delkurserna ingår seminarier som syftar till reflektion och fördjupning relaterat till yrkesrollen som arbetsterapeut.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen 120 p/180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna).

Efter studierna

Ämnesfördjupningskursen är behörighetsgrundade för kurserna ARB037 och ARB038 – Självständigt arbete för magister- resp. masterexamen i arbetsterapi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i kursen bygger på sociokulturellt lärande. En mindre del (och i huvudsak i första delen av delkurs ett) utgörs av föreläsningar. Större delen av kursen består av självstudier – individuellt och i grupp. I uppgifterna ingår reflektioner baserat på egna erfarenheter och tidigare kunskap som integreras med litteratur, föreläsningar och reflektioner i grupp. I båda examinationsuppgifterna ingår analyser av arbetsterapeutiska tankeverktyg. Examinationen i den första delkursen sker i form av presentation med efterföljande diskussion och i den andra delkursen i form av opponent- och respondentskap.

En av de viktigaste undervisningsformerna i kursen är reflekterande seminarier i grupp där du får möjlighet till vidareutveckling och fördjupning. Här utmanas det för-givet-tagna och till synes självklara, vilket ger dig möjlighet att växa i din reflektionsförmåga och din professionella medvetenhet. 

Lokaler

Vår strävan i denna kurs är att i möjligaste mån använda lokaler som främjar reflektion i grupp. I första hand sker undervisning i våra lokaler på Hälsovetarbacken.