Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Språk och förmedling

Forskningsområdet belyser förmedlingsaspekter av språk utifrån tre olika infallsvinklar som behandlas i respektive tematiska seminarier.

Forskningsområdet Språk och förmedling är för tillfället vilande

En omstrukturering av institutionens forskningsområden och seminarieserier pågår, beräknas träda i kraft 1 januari 2021.

Vårterminen 2020

 • 30 januari kl 15-17, C444
  Outi Ploposki: The Translator who got lost in the archive

Höstterminen 2019

 • 30 september kl 14-17, Stora trappan Stadsbiblioteket
  En eftermiddag i översättningens tecken
   
 • 17 december kl 13:15-16:00, C454
  Lars Jämterud: Om undertextning och undertextarens "röst"

Vårterminen 2019

 • 21 februari kl 13:15-15:00, C454
  Richard Pleijel, Uppsala universitet: En tummelplats för stridiga viljor. Om den kollaborativa översättningsprocessen bakom Bibel 2000
   
 • 13 mars kl 10:15-17:00, Lilla hörsalen
  25-årsjubileum för Översättarprogrammet och SIK (Språk och interkulturell kommunikation)
   
 • 20 mars kl 13:15-15:00, C364
  Lars Jämterud, Linköpingsuniversitet: Om undertextning
   
 • 25 mars kl 15:15-17:00, H527
  Magnus Dahnberg, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet: Tolken som möjliggörare av samtal. Om tolkens viktigaste verktyg med exempel från svensk-rysk tolkning
  (samarbete med slaviska forskarseminariet)
   
 • 28 mars kl 13:15-15:00
  Karin Axelsson, Högskolan i Skövde: A contrastive study of some punctuation marks in English and Swedish/Norwegian fiction texts
   
 • 4 april kl 13:15-15:00, Lilla hörsalen
  Yves Gambier, University of Turku, Finland och Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia: Changing landscapes in Translation Studies
  (samarrangemang med SNÖ, Svenskt nätverk i översättningsvetenskap)
   
 • 29 maj kl 15:15-17:00, C454
  Malin Podlevskikh Carlström lägger fram del 2 av sin avhandling
   
 • 5 juni kl 13:15-16:00, C363
  Studenter på Översättarprogrammet gör populärvetenskapliga presentationer av sina självständiga arbeten med inriktning mot engelska.

Filologi och reception, seminarieserie

Seminarieserien ”Filologi och reception” utgör ett forum för vetenskapligt utbyte kring forskning med inriktning mot filologi och reception. In centrum står studiet av framförallt fornspråkiga texter och deras förmedling och återbruk i olika tider och historiska kontexter fram till idag. Det handlar om såväl texternas fysiska förmedling som deras tolkning och tillämpning i exempelvis språkligt, litterärt, intellektuellt, kulturellt och historiskt hänseende. Hit hör också den vetenskapliga verksamheten med att tillgängliggöra äldre texter i form av editioner, kommentarer etc. samt att utveckla teoretiska förhållningssätt och metoder inom verksamheten som sådan.

Översättning, seminarieserie

Inom seminarieserien ”Översättning” behandlas olika aspekter inom fältet översättningsvetenskap. Vid institutionen bedrivs forskning inom framförallt litterär översättning. Dels arbetar vi med att utöka kunskapen om vår svenska översättningshistoria: vad har översatts, när, hur, varför och av vem? Redan urvalet av texter för utgivning ger en god indikation på hur vi har sett på främmande kulturer, något som sedan ofta förstärks när man studerar översättningarna mer i detalj. En annan viktig gren inom översättningsforskningen vid institutionen är användandet av översatta texter i syfte att undersöka lingvistiska fenomen. Genom att jämföra original och översättningar i s.k. parallellkorpusar kan man lättare få fram vilka motsvarigheter olika språkliga konstruktioner har i olika språk.

FokusRom

Ett samverkansprojekt mellan ämnena antikens kultur och samhällsliv och latin vid Göteborgs och Lunds universitet.

Nätverksprojektet FokusRom har varit aktivt sedan hösten 2008, och dess mål är att stärka och fördjupa kunskaperna inom området romersk historia och kultur för studenter och doktorander i ämnena Antikens kultur och samhällsliv och Latin. Genom ett samarbete mellan lärare och forskare inom de två ämnena vid Göteborgs och Lunds universitet kan specialistkompetens inom språkliga och historiska ämneskunskaper förenas. Projektet ger såväl studerande som lärare och forskare en möjlighet till en fördjupning och specialisering inom antikstudiet med fokus på Rom. Nätverket arrangerar regelbundet tematiska heldagsseminarier kring forskning, öppna också för intresserade på grundnivå; textläsningsseminarier kring valda texter ur den romerska litteraturen, doktorandmöten, samt kurser på avancerad nivå/doktorandnivå.

Styrgruppen för FokusRom består av Anne-Marie Leander Touati, Lund och Ida Östenberg, Göteborg (antikens kultur och samhällsliv) samt Cajsa Sjöberg, Lund och Anna Blennow, Göteborg (latin).

Ansvarig för FokusRom vid institutionen för språk och litteraturer: Anna Blennow

Har du frågor?

Kontakta viceprefekten för forskning och samverkan Fredrik Fällman