Göteborgs universitet
Länkstig

Vår organisation

På den här sidan hittar du information om hur institutionen för socialt arbete är organiserad.

Institutionsrådet är ett beredande organ till prefekten där frågor diskuteras före beslut av prefekt. Bland annat ska frågor som rör budget- och verksamhetsplan, rekryteringar, mål och strategier för utbildning, forskning och samverkan, utbildnings- och kursplaner, verksamhetsberättelser, yttranden och remissvar diskuteras i rådet. 

Institutionsrådet består av:

Torun Österberg, prefekt/ordförande
Tomas Kyhlberg, samordnare

Ordinarie lärar-/forskarrepresentanter
Lena Andersson
Zulmir Bečević
Katarina Hollertz
Charlotte Melander
Annelie de Cabo y Moreda
Karin Stinesen Kollberg

Ersättare
Lovisa Broström
Elisabet Sernbo

Ordinarie administrativ representant
Jasmina Nikolic

Ersättare
Viktoria Jendmyr

Studentrepresentant
Ahre Enberg
Arvid Schimmel 

Doktorandrepresentant
Kristin Blom

Kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå (UK) är ett rådgivande organ till Institutionsrådet och inför prefektbeslut.

Uppgifter för kommittén är bland annat: 

  • bereda utbildningsplan till institutionsrådet
  • bereda kursplaner till institutionsrådet
  • bereda litteraturlistor för prefektbeslut
  • bereda övriga allmänna frågor rörande utbildning på grund och avancerad nivå för prefektbeslut

Utbildningskommittén består av:

Monica Nordenfors, proprefekt, ordförande
Oskar Johansson vik. samordnare (Ida Ryberg föräldraledig) 

Ordinarie lärar-/forskarrepresentanter
Karin Berg
Inger Kjellberg
Anneli Larsson
Ann Simmeborn Fleicher
Ulf Borelius

Ersättare
Manuela Sjöström
Russel Turner

Studentrepresentanter
Abdalnoor Jamil
Ahre Enberg

Forskarutbildningskommittén (FUK) är ett rådgivande organ till Institutionsrådet och för prefektbeslut rörande forskarutbildningsfrågor.

Kommittén består av:

Ordinarie lärar-/forskarrepresentanter
Evelyn Khoo
Elisabet Olin
Elisabeth Punzi
Mikaela Starke
Hanna Wikström

Ersättare
Anna Dunér   
Lena Sawyer

Arbetsuppgiften för institutionens beredningsgrupp består i att handha processen kring tillsättningen av prefekt och institutionsråd på institutionen. De skall även ombesörja utfyllnadsval vid vakanser i institutionsrådet.

Beredningsgruppen består av:

Birgitta Jansson
Björn Johnsson
Susanne Liljeholm Hansson
Tomas Kyhlberg
Tobias Jansson