Göteborgs universitet

Expertlista: Sociologi

Här finner du experter med koppling till sociologi. Se vänsterspalt (eller "Sidans innehåll) för de olika kategorierna. Klicka på forskarens namn för mer information och kontaktuppgifter.

Sociologi är studier av sociala relationer och sociala processer i samhället. Det handlar om människors möten i vardagen, om våra livshistoria och identiteter. Sociologer intresserar sig för frågor om makt- och könsrelationer, arbetsliv och ledarskap, social ojämlikhet, etniska relationer och konflikter, ungdomskulturer, utbildning, massmedier, sociala rörelser, familj, barns utveckling, brottslighet, boende, välfärdsstaten, vård och omsorg med mera.

Sociala rörelser

Carl Cassegård, professor 
Sociala rörelser med fokus på miljörörelsen och Japanforskning.

Gabriella Elgenius, lektor
Nationalism, etnisk nationalism och populism inom den så kallade "radikala högern".

Christoph Haug, lektor 
Civilsamhälle och sociala rörelser, globalisering; konsensus.

Kerstin Jacobsson, professor 
Djurrättsaktivism, civilsamhälle och sociala rörelser i Öst- och Centraleuropa. 

Håkan Thörn, professor 
Miljörörelser, urbana proteströrelser, anti-apartheidrörelsen, solidaritetsrörelser, samt även förhållandet mellan protest och musik i 1960-talets USA. Ett centralt tema är hur dessa rörelser påverkas av och förhåller sig till globaliseringen. Har också studerat olika strategier för att styra och kontrollera proteströrelser. 

Anton Törnberg, postdok 
Högerextrema rörelser på internet med fokus på radikaliseringsprocesser och våldsbejakande och främlingsfientlig retorik. Han har bland annat undersökt vilken roll främlingsfientliga diskurser på nätet har för brandattacker mot flyktingboenden. 

Stellan Vinthagen, professor 
Aktivism, maktteori, civilt motstånd och sociala rörelser. 

Mattias Wahlström, lektor 
Sociala rörelser, politiskt motiverat våld, polisens hantering av protester, sociala medier, klimatprotester, samhällsvetenskapernas vetenskapsfilosofi, hbtq-rörelsen och narrativ analys. Pågående forskning fokuserar bland annat på hur människor mobiliseras till politiska protester, samt hur motiv och politiska perspektiv varierar bland demonstrationsdeltagare. 

Åsa Wettergren, professor 
Expert på emotioners betydelse för sociala rörelser.

Katarzyna Wojnicka, forskare (endast engelska)
Maskulinitet och mansrörelser.

Feministisk sociologi

Sofia Björk, lektor  
Familjesociologi, emotionssociologi, arbetsmiljö och jämställdhet. Föräldraförsäkring, arbetsskador och hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö. 

Ulla Björnberg, professor
Forskar om familjepolitik i ett globalt perspektiv utifrån kvinnors mänskliga rättigheter och om feministiska utmaningar för flyktingpolitik i Europa. Forskningsprojekt om invandrarkvinnors sociala organisering i Göteborg. 

Marita Flisbäck, lektor 
Yrkeskarriärer och familjeliv, livsval, strategier för att hantera utsatthet och brist på erkännande. Konst- och kultursektorns arbetsliv, välfärd, status och erkännande i yrkeslivet och pensioneringens roll i relation till detta samt frågor om existentiell mening.

Lisa Lindén, forskare
Teknik- och vetenskapsstudier, feministisk teori, vård, omsorg, medicin, reproduktiv och sexuell hälsa, folkhälsa, medborgardeltagande, barn och unga, digitala medier, affekt, kön och sexualitet.
 

Teknik, medicin och vetenskap

Christel Backman, lektor 
Forskar inom rättssociologi, övervakningsstudier (surveillance studies), kriminologi och HR-studier. Nätjournaler med patientåtkomst: hur påverkas läkarnas yrkesutövning, profession och patientrelation? 

Mark Elam, professor 
Forskar kring kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle med fokus på miljö- och medicinska frågor. (1) de tätt sammanflätade tekniska och politiska utmaningar som kännetecknar kärnavfallshantering och (2) den (bio)medikalisering av cigarettrökning som nikotinberoende som ägt rum efter det att de första nikotin-ersättningsmedlen uppfanns Sverige i början av 70-talet; (3) patientfokuserad vård i teori och praktik och (4) digitala infrastrukturer i skolan och sjukvården. 

Björn Halleröd, professor 
Forskning om hur gener och den sociala omgivningen samverkar i relation till Alzheimers sjukdom.

Caroline Hasselgren, post-doc 
Forskar om levnadsförhållanden och hälsa bland äldre, social stratifiering, medicinsk sociologi och ojämlikhet i hälsa. Nuvarande forskning rör framförallt hälsa samt arbets-/levnadsförhållanden bland äldre, med särskilt fokus på långsiktiga effekter av ekonomisk och social ojämlikhet.  

Lisa Lindén, forskare
Teknik- och vetenskapsstudier, feministisk teori, vård, omsorg, medicin, reproduktiv och sexuell hälsa, folkhälsa, medborgardeltagande, barn och unga, digitala medier, affekt, kön och sexualitet.

Doris Lydahl, forskare
Teknik- och vetenskapsstudier, vård och omsorg, äldreomsorg, hemmet som plats för vård, värden, teknik i vård och omsorg, digitalisering, medicinsk sociologi, etnografi, och standardisering.

Jesper Petersson, lektor 
Undersöker via ett teknik- och medicinsociologiskt perspektiv digitaliseringen av hälso- och sjukvården s.k. ehälsa och m-hälsa (ex.vis Journalen via nätet, ”smart” teknik för vård i hemmet , telemonitorering, telemedicin etc.) och vilka konsekvenser den får för hälso- och sjukvårdsorganisationen, professioner, patienter och äldre. 

Daniel Seldén, lektor  
Välfärd och hälsa, teoriutveckling om kritisk realism samt tvärvetenskapens förutsättningar, med särskild inriktning mot biopsykosociala förklaringar till anorexia nervosa.

Linda Soneryd, professor 
Forskar om medborgardeltagande, miljösociologi, stadsplanering, risksociologi, frågor om styrning och demokrati. 

Göran Sundqvist, professor 
Forskar om hur vetenskaplig kunskap kan få inflytande över politiskt beslutsfattande i relation till en pågående klimatomställning. Klimatfrågan har länge kännetecknats av att kunskap finns men politiska beslut saknas. Han intresserar sig särskilt för hur kunskaper kan tas på allvar genom att bäddas in i samhälleliga praktiker istället för att ses som sanningar som står vid sidan om. 

Migration, integration och nationalism

Ulla Björnberg, professor 
Expert inom familjepolitik i ett globalt perspektiv utifrån kvinnors mänskliga rättigheter och om feministiska utmaningar för flyktingpolitik i Europa. Forskningsprojekt om invandrarkvinnors sociala organisering i Göteborg. 

Gabriella Elgenius, lektor
Forskning om politisk sociologi med fokus på två områden: det civila samhällets roll för integration i utsatta stadsdelar; och radikal höger och etnisk nationalism. Hon är för närvarande projektledare för tre forskningsprojekt med frågor kring anställningsbarhet i mångkulturella områden, integration, boendefrågor, civil samhälle och lokalt deltagande.

Denis Frank, lektor 
Internationell migration med fokus för arbetsmarknad. Speciellt fokus på banden mellan invandrings- och utvandringsländer, samt de politiska reaktioner som migration skapar i mottagarländer. 

Oksana Shmulyar Gréen, lektor 
Forskning om mobilitet inom EU, familj och migration, beslutprocesser i migration, transnationella familjer och omsorg, barn och migration, barndom och agency, välfärd och familjepolicy, föräldraskap och omsorg, välfärd i Öst- och Central Europa, transnationell tillhörighet och identitet, hushållsarbete och den globala arbetsfördelning samt samhällsutveckling i och migration från Ukraina. 

Ylva Wallinder post-dok 
Transnationell migration. Har i sin avhandling undersökt hur högutbildade migranter använder sig av olika former av resurser i mottagarlandet, exempelvis för att tillgängliggöra sig rättigheter och privilegier men också för att söka förståelse för hur det nationella systemet fungerar.

Åsa Wettergren, professor 
Expert på emotioners betydelse för migration.  

Emotioner

Emma Engdahl, professor 
Forskning inom områdena för kropps- och emotionssociologi: identitetsutveckling, icke-verbal kommunikation, samhällsförändring och sociala patologier. Hon har även arbetat inom näringslivet inom områdena sociologi, socialt arbete och psykologi. Avhandling: A Theory of the Emotional Self (2004) 

Karl Malmqvist, lektor 
Emotionella praktiker inom högerradikal nätdiskurs. Forskning om näthat av utsatta EU-medborgare som ber om pengar, och på hur deltagarna i dessa diskussionstrådar tillsammans ägnar sig åt att etablera nya regler för vilka känslor som bör upplevas och uttryckas.

Åsa Wettergren, professor 
Expert på emotioners betydelse i byråkratiska organisationer, sociala rörelser och migration.  

Kultur och historia

Sara Andersson, lektor 
Forskning om historiska och nutida idéer och attityder gentemot barns och ungas läsning samt hur konstruktioner av flickskap och läsning knyts samman i nutid. Avhandling: Läsande flickor. Läspolitik och det genomlysta subjektet. 

Marita Flisbäck, lektor 
Expert inom yrkeskarriärer och familjeliv, livsval, strategier för att hantera utsatthet och brist på erkännande. Forskningsområden är konst- och kultursektorns arbetsliv, välfärd, status och erkännande i yrkeslivet och pensioneringens roll i relation till detta samt frågor om existentiell mening. Avhandlingen ”Att lära sig konstens regler. En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar” undersöker konstnärliga karriärvägar ur ett klass- och könsperspektiv. 

Karl Malmqvist, lektor 
Emotionella praktiker inom högerradikal nätdiskurs. Forskning om näthat av utsatta EU-medborgare som ber om pengar, och på hur deltagarna i dessa diskussionstrådar tillsammans ägnar sig åt att etablera nya regler för vilka känslor som bör upplevas och uttryckas.

Per Månson, lektor 
Fokus på Ryssland och Sovjetunionen, både historiskt och dagens utveckling. Forskningspolitiska frågor som hur och av vem historien används i politiska syften. Avhandling: Från Marx till Marxism: En studie av Karl Marx och marxismens framväxt.

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå på direkten. Om ni inte får svar på mejl prova att ringa istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.

Hitta experten