Göteborgs universitet

Expertlista: Arbetsliv

Här finner du experter med koppling till arbetsliv. Se vänsterspalt (eller "Sidans innehåll) för de olika kategorierna. Klicka på forskarens namn för mer information och kontaktuppgifter.

Ledarskap, organisering och digitalisering

Karin Allard, lektor
Forskar om kopplingen mellan arbetsliv och familjeliv samt kvinnors och mäns ledarskap. Ledarskap, gruppsykologi, organisationskultur, genus, jämställdhet, arbete och familj. 

Christel Backman, lektor 
Forskning om arbetsgivares kontroller på internet och dess konsekvenser för organisationer och arbetssökande på svensk arbetsmarknad.
 Har även bedrivit forskning om bärbara kroppskameror och deras påverkan på väktares och ordningsvakters arbetsmiljö. 

Lotta Dellve, professor 
Arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, arbetsrelaterad hälsa (stress, smärta, sjukskrivning, arbetssjukdomar och arbetsolyckor), hållbarhet (social hållbarhet, SDG 8), ledarskap och organisering, förändringsarbete, förändringsledning, arbetsliv i balans, hälsofrämjande, livslångt lärande. Forskar ofta på arbeten inom vård och omsorg, äldre i arbetet, genus.

Christoph Haug, lektor 
Expert på möten (som inkludering/exkludering) och organisationskommunikation. Fokuserar just nu på hur virtuella möten påverkar arbetsmiljön samt förändrar ledarskap.

Bengt Furåker, professor 
Arbete, arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik, strukturomvandling, fackföreningar, rörlighet, anställningstrygghet.

Birgitta Jordansson, forskare/docent 
Genus och jämställdhetsfrågor främst relaterat till akademin som organisation och som arbetsplats, inriktning mot styrtekniker kopplat till New Public Management.

Hans Lindgren, adjunkt 
Ledarskap, förändringsarbete utifrån organisatoriska förutsättningar, projektledning och styrning, organisationsutveckling, processutvärderingen. 

Doris Lydahl, forskare
Forskar om hur personal inom äldreomsorgen påverkas av och interagerar med välfärdsteknik när det introduceras på deras arbetsplatser. Fokus på områden relaterade till hälso- och sjukvård, omsorg och medicin i olika former.

Sofia Persson, lektor 
Fokus på utbildningshistoria, dvs. lärares arbetsvillkor inom den grundläggande utbildningen (folkskola och grundskola) samt deras professionella och fackliga organisering.

Helen Peterson, lektor 
Genus, organisation och ledarskap. Hon har framförallt studerat dessa områden inom arbetsorganisationer i IT-branschen samt inom den högre utbildningen. 

Anna Peixoto, lektor 
Expert på frågor kopplat till doktorandskap, handledarskap och arbetsvetenskap. Har lång erfarenhet av jämställdhetsfrågor och har varit del av det nationella stödet för Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).  Avhandling om universitetet som arbetsplats, om doktoranders arbetsvillkor och hur doktorander skolas till att bli forskare. 

Bertil Rolandsson, lektor  
Fokus på arbetsorganisatoriska reformer och digitaliseringens betydelse för arbetslivet. Hur styrnings-, legitimitets eller förtroendeproblem uppstår och hanteras i samband med olika digitaliseringsinitiativ.

Jörgen Winkel, professor emeritus
Forskning med fokus på arbetsrelaterade muskuloskeletala och psykiska besvär i syfte att öka den organisatoriske hållbarheten, dvs samtidigt hänsynstagande till både konkurrenskraft och arbetsmiljön i ett långsiktigt perspektiv.

Klass, politik och välfärd

Johan Alfonsson, forskare
Forskar i huvudsak om otrygghet i arbetslivet, såsom tillfälliga anställningar, dess orsaker och konsekvenser. 

Mattias Bengtsson, lektor
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förändringar i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen, klass som ojämlikhetsfenomen, existentiellt meningsskapande i arbete och i samband med pensionering, samt äldre arbetstagares kompetenser och drivkrafter. 

Tomas Berglund, professor
Fokus på attityder till arbete, förändringar i yrkesstrukturen, anställningstrygghet, och arbetsmarknadspolitik. Övriga forskningsområden är politisk sociologi med fokus på klass och politiska attityder. 

Bengt Furåker, professor emeritus
Arbete, arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik, strukturomvandling, fackföreningar, rörlighet, anställningstrygghet.

Björn Halleröd, professor 
Forskning om levnadsförhållanden, fördelning av ekonomiska resurser och fattigdom med särskilt fokus på konsekvenser av utsatta sociala positioner. Fördelning av resurser och arbete inom hushåll. 

Anna Hedenus, lektor  
Selektering av arbetskraft till olika yrken, arbetstillfredsställelse och attityder till arbete, arbetets betydelse i människors liv och om hur olika aspekter av arbete värderas. I pågående forskning aktualiseras frågor kring övervakning och privatliv i relation till rekrytering och användningen av sociala medier. Avhandling om lotterivinnares liv med särskilt fokus på hur det ekonomiska tillskottet påverkat deras relation till arbete.

Kerstin Jacobsson, professor 
Expert inom europeisk arbetsmarknads- och aktiveringspolitik, styrning av och inom välfärdsbyråkratier.

Dietmar Rauch, lektor 
Forskar huvudsakligen inom området komparativ socialpolitik med ett särskilt intresse för välfärdsstatens institutionella och organisatoriska villkor. 

Ylva Ulfsdotter Eriksson, lektor 
Arbetslivsfrågor med fokus på yrkes- och professionssociologi. Avhandling: Yrke, status och genus. En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad.

Patrik Vulkan, lektor 
Forskning kring arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Han har i sin avhandling skrivit om hur relationen mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden påverkar anställdas välbefinnande och inställning till arbetsmarknadspolitik.

Migration

Denis Frank, lektor 
Internationell migration med fokus för arbetsmarknad. Speciellt fokus på banden mellan invandrings- och utvandringsländer, samt de politiska reaktioner som migration skapar i mottagarländer. 

Ylva Wallinder post-dok 
Fokus på arbetsmarknad, välfärd och utbildningssystem samt transnationell migration. Har i sitt avhandlingsprojekt undersökt hur högutbildade migranter använder sig av olika former av resurser i mottagarlandet, exempelvis för att tillgängliggöra sig rättigheter och privilegier men också för att söka förståelse för hur det nationella systemet fungerar.

Uppväxt och ålderdom

Gunnar Gillberg, lektor 
Unga vuxnas livschanser, identitet, föreställningar, möjligheter och begränsningar på arbetsmarknaden och dels organisatoriskt förändrings- och utvecklingsarbete.

Björn Halleröd, professor 
Forskar om levnadsförhållanden, fördelning av ekonomiska resurser och fattigdom. Även studier av det åldrande samhället och övergången från arbetsliv till livet som pensionär och äldre.

Erica Nordlander lektor 
Social stratifikation, välfärd, utbildning, arbetsmarknad, ungdomar. Avhandling fokuserade på ungas uppväxt- och livsvillkor och hur dessa kan relateras till ungdomars välfärd och utbildning.  

Konflikthantering

Tone Försund, adjunkt 
Grupprocesser, sociala relationer, ledarskap och handledning.

Thomas Jordan, lektor 
Konflikter och konfliktförebyggande med anknytning till arbetsliv med fokus på förskola. Har forskat om medvetenhet i arbetsplatskonflikter, föreställningsvärldar i svensk försvarspolitik, samhällsentreprenörskap och utredningar om kränkande särbehandling. 

Håkan Kellgren, adjunkt 
Arbetar praktiskt med konflikthantering i grupper och organisationer.

Stina Larsson, adjunkt 
Grupprocesser, ledarskap, kommunikation och samtal. Undersöker hur man kan synliggöra och kritiskt granska den tysta kunskap som är en del av dramapedagogers profession. 

Anneline Sander, adjunkt 
Grupprocesser, projektledning och konsultativt förändringsarbete, sociala relationer och ledarskap.

Daniel Seldén, lektor  
Fokus på välfärd och hälsa, ledarskap samt gruppdynamik och konflikthantering. 

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå på direkten. Om ni inte får svar på mejl prova att ringa istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.

Hitta experten