Göteborgs universitet
Bild
Foto: Adobe Stock

Miljöpsykologi

Forskargruppen i miljöpsykologi består av forskare vid Psykologiska institutionen som bedriver forskning och undervisar inom området miljö och människa. Gruppen bedriver även tvärvetenskapligforskning i samarbete med andra institutioner och ämnesområden. Miljöpsykologin applicerar psykologiska teorier på samhälleliga frågor, men bedriver också mer grundläggande forskning om mänskligt beteende.

Forskargrupp: Environmental Psychology Unit (EPU)

Forskning om mötet mellan människor och miljö

Miljöpsykologi kan handla om hur människor påverkar miljön, och hur den fysiska omgivningen påverkar människor. Det är ett brett ämne med olika infallsvinklar.

Utgångspunkten för den forskningen som EPU bedriver är samhälleliga frågor som är relaterade till miljöproblem. Det kan handla om frågor som resurshantering, elförbrukning, konsumtion och acceptans av politiska åtgärdspaket för miljön.

EPU behandlar dessa problem utifrån psykologisk forskning, med målet att kunna förstå, förklara och förändra mänskligt beteende. Mer specifikt innefattar gruppens forskningsintressen psykologiska begrepp som sociala dilemman, värderingar, normer och attityder. Dessa begrepp undersöks i förhållande till miljövänligt beteende och beslutsfattande.

Nyttan med miljöpsykologi

Miljöpsykologin intresserar sig för samspelet mellan människa och miljö. Forskningen avser att undersöka psykologiska processer kopplat till hur människan påverkar miljön, men även hur miljön påverkar människan. Det kan till exempel handla om att förstå hur resurshantering och hållbarhet inom konsumtion, transport eller politiska åtgärdspaket är relaterat till miljöns, djurs och människors välbefinnande.

Miljöpsykologers roll

Miljöpsykologer intresserar sig för vad det är som möjliggör hållbart beteende och vilka hinder som står i vägen för detta.

Inom forskningsgruppen EPU pågår det varierad forskning som fokuserar på miljöbeteenden ur olika perspektiv. Forskningen handlar om att undersöka faktorer som rent teoretiskt anses vara viktiga för miljön, men också att applicera dessa teorier på ett tillämpat problem.

Miljöpsykologins användningsområden

Miljöpsykologisk kunskap kan tillämpas på olika praktiska områden. För att nämna några få exempel kan miljöpsykologi användas för att påverka konsumenter att välja hållbara alternativ, skräddarsy effektiv miljörelaterad information, skapa hållbarhetspolicy för ett företag, användas av politiska beslutsfattare för att fatta bättre beslut angående utformning av hållbarhet eller användas för att designa miljöer som ökar miljövänligt beteende.

Samverkan

Universitetet har en tradition av samhällsengagemang och samarbetar nära med många olika parter utanför den akademiska världen. En av dessa samarbetspartner är media. Via kontakten med media har vi möjlighet att informera allmänheten om de forskningsresultat vi har kommit fram till.

Målet med vår forskning är alltid att den i slutänden ska komma till nytta för allmänheten. Vi vill att vår forskning skall ge samhället bättre förutsättningar för att ta itu med miljöproblemen.

 

 

Medlemmar

Professorer / Lektorer

Cecilia J Bergstad
Motivation, attityder, beteendeförändring, välbefinnande, hållbara transporter och mobilitet, acceptans av miljöpolicy

Andreas Nilsson
Attityder, attitydförändring, normer, beteendeförändring, styrmedel

Chris von Borgstede
Attityder, attitydförändring, normer, beteendeförändring, hållbara energibeteenden

André Hansla
Attityder, bedömningar, risktagande, resursbegränsningar

Lars-Olof Johansson
Social rättvisa, Moraliska val, Miljöbeteende, Resursbedömningar

Martin Hedesström
Beslutsfattande, nudging

Forskare

Debora Lombardi
Miljökognition, förnimmelse, affekt, arkitektonisk psykologi

Magnus Bergquist
Beteendeförändring, Interventioner, Sociala Normer, Social påverkan, meta-analys

Doktorander

Érika Martins Silva Ramos
Urban rörlighet, attityder, beteendeförändring, konsumentbeteende, ekonomisk psykologi

Emma Ejelöv
Sociala normer, attityder till policy, beteendeförändring, motivation

 

 

Utbildning i miljöpsykologi

När medlemmarna i EPU inte är upptagna med forskning undervisar många i miljöpsykologi vid Psykologiska institutionen. I undervisningen används gruppens egen forskning i kombination med annan aktuell forskning inom området.