Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Lena Asp

Bild på Lena Asp

Jag är anställd som doktorand vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, vid Göteborgs universitet. Jag ingår i forskningsmiljönFUR (Förutsättningar Utbildning Resultat).Mina forskningsintressen berör frågor som likvärdig skola, nationella och internationella kunskapsmätningar samt faktorer som bidrar till elevers lärande. Framförallt är jag intresserad av hur elevers lärande och motivation påverkas av läraren och dennes praktiker i klassrummet och skolklimat.

 

Elpis Grammatikopoulou

Elpis_Grammatikopoulou

Mina forskningsintressen fokuserar dels på läsförståelse, både av digitala texteroch texter papper, kvantitativa analysmetoder, storskaliga undersökningar, nationella och internationella kunskapsmätningar, PIRLS, e-PIRLSsamtnationella prov.

 

Lena Edander

Lena Edander

Jag är doktorand i svenska med didaktisk inriktning vid Uppsala Universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om läs-och skrivförmåga relaterat till resultat på nationella och internationella storskaliga test och styrdokument. Jag har tidigare arbetat somprovkonstruktör av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk och varit undervisningsråd vid Skolverket med ansvar för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

 

Samantha Erlich

Samantha Erlich

Samantha arbetar med nationella prov i matematik. Hennes forskning är inriktad mot hur tillämpningar av Rasch mätteori kan bidra till utvecklingen av prov. Rasch-modellen anses vara ett användbart verktyg för att hitta mått inom såväl humanvetenskap som naturvetenskap.Potentiella tillämpningar inkluderar: provekvivalering, hantering av gissningar, kontroll för bias vid bedömning och identifiering av bias i uppgifter.

 

Mari Lindström

Bild på Mari Lindström

Mitt forskningsintresse omfattar lärares didaktiska såväl som ämneskunskaper i främst matematik, samt effekter av dessa på elevers prestationer, på intresse och motivation för/inom ämnet. Storskaliga internationella mätningar samt analyser av dessa ingår i forskningsarbetet. Även nationella kartläggningsmaterial och kunskapsmätningar är ett intresseområde.

 

Tommie Petersson

Bild på Tommie Petersson

Jag är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Mina forskningsintressen rör utbildningsmässiga skillnader mellan stad och landsbygd. Mer specifikt kartlägger jag hur utbildningskapital varit fördelat mellan urbana och rurala områden i Sverigeöver tid. Jag använder mig av Göteborgs universitets GOLD-databas för detta arbete. Utöver den ovannämnda kvantitativt orienterade forskningen har jagävenett intresse för ämnesdidaktikoch jag är aktuell med kursboken Filosofididaktik: Filosofiundervisning i teori och praktik (2021).

 

Deborah Siebecke

Deborah_Siebecke

Mitt forskningsintresse är skolans likvärdighet och skillnader i kognitiva såväl som icke-kognitiva resultat hos elever med olika socioekonomisk bakgrund. Mitt forskningsarbete fokuserar på den grupp av elever som ofta kallas för academically resilient, som presterar högt trots att de kommer från socioekonomiskt utsatta hem. Forskningen är inriktad mot frågor som handlar om resultatskillnader, välbefinnande samt skolans kompensatoriska förmåga. Sekundäranalyser av data från storskaliga kunskapsmätningar ingår i det pågående forskningsarbetet.

Anna Soloveva

Anna Soloveva

Jag är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala Universitet, samt jobbar deltid som statistiker vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Jag kommer från Moskva, där jag har studerat sociologi och arbetat på Institute of Education, Higher school of economics. Där forskade jag om prediktiv validitet hos de ryska nationella proven.Mitt avhandlingsprojekt handlar om genussegregation inom utbildningsväsendet i Sverige och på internationell nivå.

 

Mattias Winnberg

Mattias Winnberg

I min forskning är jag intresserad av processen att digitalisera de nationella proven i matematik och speciellt de digitala provens validitet.Digitala prov antas ha flera fördelar, samtidigt föreligger en risk att proven prövar irrelevanta faktorer som inte kan sammankopplas med matematiska kunskaper. De digitala provens giltighet behöver därför analyseras. Med min forskning vill jag undersöka elevers prestationer, redovisningar och elevers erfarenheter av digitala matematikprov som en del i att validera kommande digitala nationella matematikprov.

 

Martina Zachiu

Martina Zachiu

Mitt forskningsintresse befinner sig inom fältet validering av storskaliga test. I mitt doktorandprojekt undersöker jag konstruktet läsförmåga bland annat med hjälp av IRT-modellering. Forskningsfrågan jag söker svar på är om konstruktetläsförmåga i storskaliga test, till exempel nationella prov i Norge och Sverige, bäst kan förstås som endimensionellt eller flerdimensionellt. Vilka dimensioner av läsning som dessa test lägger vikt vid är något som är intressant vid tolkning av vad testresultat säger om elevers läsförmåga.