Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
bild på bok

FÖR JUNIORA FORSKARE

 

Vetenskapsrådet

 

Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare (med doktorsexamen för mellan två och sju år sedan) möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige. Bidragstiden är fyra år.

Mer information här.

Utlysningen öppnar den 10 mars och stänger 13 april 2021.

 

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen från svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

18 augusti - 14 september 2021

https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar

 

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till att etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de forskningsmiljöer som ingår deltar.

10 mars - 13 april 2021

https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar

 

Adlerbertska forskningsstiftelsen

 

Resestipendium

För att vara behörig till Adlerbertska stipendier ska du:

 • vara registrerad som forskarstuderande vid Göteborgs universitet och
 • vara aktivt studerande vid Göteborgs universitet under stipendieåret.

Som forskarstuderande kan du ansöka om resestipendium. Ansökan görs i universitetets ansökningssystem.

Nästa ansökningsperiod öppnar i augusti 2021.
 

Forte
 

Internationell Post Dok

Målet för Fortes internationella postdokprogram är att öka internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete, men programmet utgör även en möjlighet till kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare.

Bidragen i denna utlysning ska ge forskare i Sverige möjlighet att förlägga sin postdokperiod vid en utländsk forskningsinstitution, samt ge forskare i andra länder möjlighet att genomföra sin postdokperiod vid en svensk forskningsinstitution.

 • Fortes internationella postdokprogram är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.
 • 28 januari 2021, kl. 14:00 – Utlysningen stänger.

https://forte.se/utlysning/
 

FÖR SENIORA FORSKARE

 

Vetenskapsrådet


Forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i internationell infrastruktur.

02 december 2020- 16 februari 2021

https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar

 

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till att etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de forskningsmiljöer som ingår deltar.

10 mars - 13 april 2021

https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar

 

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

10 mars - 13 april 2021

https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar

 

Forte

 

Tillämpad välfärdsforskning 2021

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningens inriktning utgår från agendans åtta prioriterade områden:

 1. Effekter av interventioner
 2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
 3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
 4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
 5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
 6. Brukarmedverkan/delaktighet
 7. Digitalisering och välfärdsteknik
 8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Ansökningar från olika vetenskapliga områden välkomnas, och vi vill särskilt bidra till samverkan mellan olika vetenskapsområden, och mellan forskning och praktik. Vi uppmuntrar därför forskare som är intresserad av att söka bidrag inom utlysningen att i god tid etablera relevanta samarbeten.

Öppnas i december 2020 och stänger i februari 2021.

 

Formas

 

Utveckla samhällsplaneringen – omställning till ett hållbart samhälle

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2020-06-04-samhallsplanering-for-omstallning-steg-2.html

19 januari 2021.

 

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg (MAW)

 

Stiftelsen beviljar företrädesvis projektanslag inom områdena humaniora och lärande. 

Inom ramen för utlysningen av projektanslag kan även ansökningar inom WASP-HS, med fokus på konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system.

Ansökningsperioden startar 1 mars och slutar siste april 2021.. 

 • Anslag beviljas företrädesvis inom områdena humaniora och lärande
 • Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media

https://maw.wallenberg.org/anslagsguide#announcement_40

 

Riksbankens jubileumsfond


Syftet med programmet är att finansiera humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar för människorna i Norden såväl socialt som kulturellt under det 21:a århundradet. Förändringar i sätt att kommunicera, nya mekanismer i opinionsbildning som digitaliseringen för med sig, den sociala och teknologiska utvecklingen, migration, konflikter mellan etniska grupper, polariseringen mellan stad och landsbygd, klimatförändringens effekter samt pandemier är några exempel på sådana utmaningar.

Ansökan

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan lämnas in först, varefter en utgallring sker. De projekt som väljs ut inbjuds att lämna in en fullständig ansökan.
Ansökningstiden för den första ansökan är 1 januari till 15 februari 2021. Ansökan lämnas in på engelska i Svenska litteratursällskapets ansökningssystem. Anvisningar för ansökan publiceras på på Svenska litteratursällskapets webbplats i slutet av november.

Närmare upplysningar om forskningsprogrammet ges av:

 • Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet i Finland, christer.kuvaja@sls.fi
 • Juhana Lassila, Finska kulturfonden, juhana.lassila@skr.fi
 • Berndt-Johan Lindström, Svenska kulturfonden, berndt-johan.lindstrom@kulturfonden.fi
 • Torbjörn Eng, Riksbankens Jubileumsfond, torbjorn.eng@rj.se

Kontaktperson för frågor gällande ansökan: Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet i Finland, christer.kuvaja@sls.fi

https://www.rj.se/Forskning_finansiering/

https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Humanistisk-och-samhallsvetenskaplig-forskning-om-framtidens-stora-samhallsutmaningar/

 

RJ Sabbatical 2021

 

2020-11-10 – 2021-05-05, kl. 00:00.

 • Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag för att avsluta långt kommen forskning.
 • Kommande utlysning av RJ Sabbatical öppnar den 12 april 2021. I RJ Sabbatical finansieras sammanhållen forskningstid från sex till tolv månader med minst en månad utomlands, för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten.
 • Stödet avser forskning på hela den tid som anställningen omfattar, och ska användas för att avsluta långt kommen forskning. Syftet är vidare att stärka svensk forsknings internationella kontakter genom att ge goda möjligheter till utlandsvistelse under en period.


EuroHPC

 

EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC-02)

21 juli - 12 januari 2021

Inom partnerskapsprogrammet EuroHPC Joint Undertaking hålls en utlysning med syfte att stödja forskning och innovation inom HPC-området: EuroHPC-2020-02: Framework Partnership Agreement in European low-power microprocessor technologies (Phase 2).

Område: Forskningsinfrastruktur, Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: EuroHPC

EuroHPC Joint Undertaking är ett europeiskt partnerskapsprogram där Europeiska länder, tillsammans med EU-kommissionen arbetar för att främja det europeiska ekosystemet för högpresterande beräkningar (high-performance computing, HPC).

Utlysningarna spänner över alla ämnesområden och innefattar även utveckling av koder, algoritmer, nya matematiska beräkningsmodeller och deras tillämpningar på vetenskapliga studier.

Information om utlysningarna finns på EuroHPC’s hemsida.
 

Utlysningarna administreras av EU, men medfinansieras av Vetenskapsrådet. Utlysningarna är öppna för enskilda forskare som deltar i internationella konsortier utformade enligt Horizon 2020-reglerna. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan söka.

 

Skolforskningsinstitutet

Kommande, kommer i mars 2021.

https://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/utlysning-av-forskningsbidrag

 

 

IFAU

 

Arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt

samt

Effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet


Vart och ett av de två områdena har 3 miljoner. Totalt 6 miljoner årligen. Medlen delas vanligen upp på flera separata projekt. 

Forskarna vid IFAU är till övervägande del ekonomer och statistiker, vi ser gärna att även forskare från andra discipliner ansöker om bidragen.  

Ansökningsdatum är den 1 oktober 2021.

https://www.ifau.se/sv/Forskning/Forskningsbidrag/