Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Svenskt nätverk för studier av utbildningsområdets politik

Frikopplat från betydelsen av domän eller sektor har frågor kring ”det politiska” idag kommit att riktas mot företeelser av så varierande slag som representationer (the politics of representations), skillnader eller beslutsfattande och studierna har på detta, och andra, sätt överlag blivit mer närgånget intresserade av att studera mer komplexa orsakssamband och dess redskap och verkningar. Ett närgånget intresse bör emellertid inte förta intresset för mer övergripande frågor kring saker som globalisering, standardisering, homogenisering eller system. Detta gäller också för studier av utbildning, lärande och kunskap.

I nätverket avser vi mer precist att behandla frågor kring utbildning och politik inom följande fem teman:

  •     Profession och professionalitet
  •     Utbildningssystem och omorganiseringens politik
  •     Lärandets politik
  •     Marknadsutsättningens och resultatstyrningens politik inom utbildning; samt
  •     Forskning av utbildningspolitik i mer gängse mening

Begreppet utbildningspolitik kräver idag, menar vi, en begreppslig nydaning men också att breddningen och konfigureringen av både formulerings-, medierings-, och realiseringsarenan talar för behovet av ett mer samlat grepp av den forskning som idag görs - inte minst av generativt kunskapsintresse.

Forskningsinsatser rörande utbildningsområdets politik har, med några framstående undantag, ofta haft en undanskymd position och har som helhet varit alltför fragmenterad över discipliner, lärosäten och institutioner. Vi inom nätverket har i viss mån haft samarbete över dessa gränser och vill därför utveckla ett nätverk där forskargrupper med olika inriktningar och disciplinära baser samverkar för att gemensamt diskutera pågående forskning, utnyttja varandras forskarskompetenser för undersökningar och analyser liksom för publikationer och internationellt samarbete. På så sätt avser vi kunna vidareutveckla den svenska utbildningsvetenskapliga forskningen inom detta område vad gäller rekrytering, forskarkompetenser och forskningsnätverk liksom internationell genomslagskraft.

Nätverket förväntas sammantaget leda till ett mer utvecklat forskningssamarbete nationellt såväl som internationellt och till vetenskapliga publikationer av hög utbildningsvetenskaplig relevans.