Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen A-huset
Länkstig

Presentationskonferens rektorsprogrammet V18A

Representanter för huvudmän med rektorer i Rektorsprogrammets kursgrupp V18A inbjuds till presentationskonferens tisdagen den 8 december 2020. Dagen bjuder på digitala presentationer via Zoom av de förbättringsarbeten som skolledarna genomfört i egen verksamhet under utbildningens tre år och avslutas med reflektioner från dagen och utbildningen.

Tisdag den 8 december 2020

Länkar till respektive zoomrum läggs ut måndag den 7 december.

08.15-08.45

Gemensam start Zoom

Utbildningschef Åsa Hirsh samt Rektorsutbildare

08.45-9.00 Val av Zoom-rum
09.00-09.45

Parallella presentationer 1

Rumsvärd: Monica Nyvaller
Camilla Dahlén:  Att utveckla digital kompetens i förskolan
Lotta Good:  Digitalisering av SKA

Anna Stigsdotter: Ökad likvärdighet på förskolorna i arbetet med barns digitala kompetens

Rumsvärd: Mette Liljenberg
Anja Hörnlund:  Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, Hur vet vi att det vi gör i undervisningen har en effekt på barnens lärande och ger det vi gör avtryck i den pedagogiska verksamheten?
Jenny Ekstrand: Ledarskap för utveckling och lärande i förskola på vetenskaplig grund

Ros-Mari Niklasson: Studie- och yrkesvägledning i förskolan

Rumsvärd: Katarina Samuelsson
Cecilia Lyrheden: Kvalitet i fritidshemmet – olika avdelningar, men likvärdiga möjligheter till lärande

Marie Enstedt: Att höja den professionella nivån på alla fritidshem i en kommun
Louise Öst: Synliggöra ledarskapet

Rumsvärd: Johanna Andersson
Fredrik Höög: Tydlig struktur i elevhälsans arbete
Melanie Tippman: Elevhälsoarbetets organisation på skolan

Patrik Isaksson: Organisera och leda elevhälsan

Rumsvärd: Tone Försund
Jenny Almhöjd: Elevcentrerat arbete genom kooperativt lärande
Susanne Lyckevall: Rektors pedagogiska ledarskap i syfte att utveckla en lärandekultur hos lärarna

Pia Kjeldsen: Systematiskt kvalitetsarbete - Processtyrt skolförbättringsarbete på enhetsnivå

Rumsvärd: Annica Nyman Alm
Amanda Waldem: Kvalitetsrapport och nulägesanalys – verktyg för bättre resursplanering
Katrine Jelverot: Vässa pedagogers kompetens genom digitala verktyg i kollegialt lärande

Calina Folme: Tydliggörande pedagogik för en tillgänglig lärmiljö

09.45-10.15 Fika
10.15-11.00

Parallella presentationer 2

Rumsvärd: Monica Nyvaller
Elin Chorszynski: Systematiskt Kvalitetsarbete i förskolan
Jenny Lundström: Utvecklande lärmiljöer i förskolan

Anneli Dalberg: Arbete med tillgänglig lärmiljö – för att skapa likvärdighet i förskolan

Rumsvärd: Mette Liljenberg
Karin Mellberg: Styrgrupp i förskolan=ökat inflytande bland barnen?
Malin Hedlund Ternander: Undervisning i förskolan

Helena Fredberg: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Rumsvärd: Katarina Samuelsson
Maria Ekberg Skapa ett strategiskt jämställdhetsarbete som genomsyrar skolans undervisning och arbete.
Malin Friberg: Värdegrundsarbete i skolan

Bitte Ziethén: Öka elevernas självständighet i grundsärskolan

Rumsvärd: Johanna Andersson
Johan Fritiofsson: Att främja elevens utveckling på fritidshemmet
Johanna Wallinder: Fritids för alla

Mathias Borgström: Aktivt rastvärdande och rastaktiviteter

Rumsvärd: Annica Nyman Alm
Johan Larsson: Gemensam klassrumsstruktur för likvärdighet, trygghet och ökad måluppfyllelse
Pernilla Vilumsons: Trygghet

Mina Anger: Med eleven i fokus -Utveckling av arbetet med prognoskluster och EHM- från en skola till två

Rumsvärd: Anneline Sander
Gabriella Nordenstam: Digital kompetens för lärande
Ola Lindhé: Likvärdig utbildning. Ett förbättringsarbete gällande extra anpassningar

Susanne Schiller Harvey: Behovet av att följa upp elevers kunskapsutveckling

11.00-11.15 Val av Zoom-rum
11.15-12.00

Parallella presentationer 3

Rumsvärd: Monica Nyvaller
Helene Ulemo: Isaksson Barns delaktighet och inflytande över sin egen vardag på förskolan (ur ett lärmiljöperspektiv)
Lotta Lundqvist: Produktiva frågor som verktyg för undervisning

Linda Almqvist: Hur SKA vi skriva - pedagogisk dokumentation i förskolan

Rumsvärd: Mette Liljenberg
Kenth Venöstrand: Förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan
Lotta Orstadius: Förutsättningar för lärare att leda kollegor i kollegialt lärande

Anne Erefalk: Så höjer du elevernas måluppfyllelse!

Rumsvärd: Katarina Samuelsson
Michaela Johansson: Att skapa en dynamisk organisation utifrån elevbehov
Carina Jörnland: Digitaliseringsstrategi för Sånnaskolan F-6

Tracy Rush: Systematiskt kvalitetsarbete med extra anpassning och särskilt stöd

Rumsvärd: Johanna Andersson
Sargon El khouri: Samarbetet mellan lärare och elevhälsa i arbetet med trygghet och studiero
Ann-Christine Baeckström: Metoder för att skapa studiero

Andrea Roy: Öka elevernas trygghet och studiero i klassrummet och på skolan

Rumsvärd: Anneline Sander
Per-Henrik Beischer: Att arbeta mot mål
Anna Robertsson: Tydlig undervisning i syfte att öka måluppfyllelsen

Dan Emilsson: Öka elevers upplevelse av inflytande och delaktighet kopplat till examensmålen

Rumsvärd: Tone Försund
Jenny Tydén: Att ändra och förändra en arbetsplatskultur
Anna Jonsson: Reflektion kring att leda en omorganisation

Birgitta Örtengren Yngve: Att organisera och skapa förutsättningar för skolutveckling genom distribuerat ledarskap

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45

Parallella presentationer 4

Rumsvärd: Monica Nyvaller
Ulf Hellekant: Synliggöra lärandet
Annika Simfors: Svårigheter när lärare ska utvärdera sin undervisning

Linnea Magnusson: Höja kvaliteten på Elevhälsomöten (EHM)

Rumsvärd: Mette Liljengren
David Alm: Utforma en verksamhet som ständigt utvecklas
Anna Franklin: Gemensamma rutiner och samsyn kring läxor

Hanne Cecilie Eng: ”Early years" genom distribuerat ledarskap

Rumsvärd: Katarina Samuelsson
Sanna Strand: Ökad samsyn, ökad studiero
Malin Ernelin: Förebyggande elevhälsoarbete FEA

Lotta Funnemark: Ett förbättringsarbete om hur rektor med hjälp av förstelärare ökar förutsättningarna för att elevernas lärande ska bli synligt för dem själva

Rumsvärd: Johanna Andersson
Johan Ceder: Den professionella lärandegemenskapen och skolförbättring
Stina Kasemo: Barnkonventionen - i praktiken

Kristin Nilsson: Säkerhetsarbete i skolans driftsanläggningar

Rumsvärd: Tone Försund
Magdalena Claesén: Organisation för lärande

Sara Barndik: Ökad genomströmning inom SFI

Rumsvärd: Anneline Sander

Susanna Larsson: Systematiken i arbete med extra anpassningar och särskilt stöd
Suzana Bilajac: Rektors ansvar för åtgärdsprogram

13.45-14.00 Val av Zoom-rum

14.00-15.00

Reflektioner från dagen och utbildningen

Programrådsordförande Ulf Blossing samt Rektorsutbildare

Rumsvärd: Monica Nyvaller