Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen A-huset
Länkstig

Presentationskonferens rektorsprogrammet H18A

Representanter för huvudmän med rektorer i Rektorsprogrammets kursgrupp H18A inbjuds till presentationskonferens onsdagen den 19 maj 2021. Dagen bjuder på digitala presentationer via Zoom av de förbättringsarbeten som skolledarna genomfört i egen verksamhet under utbildningens tre år och avslutas med reflektioner från dagen och utbildningen.

Nedladdningsbart program för presentationskonferensen 19 maj 2021

Program för presentationskonferens H18A 19 maj 2021 (PDF)
 

Onsdag den 19 maj 2021

08.15-08.45

Gemensam start Zoom

Utbildningschef Åsa Hirsh samt Rektorsutbildare
Rumsvärd: Karin Mellegård

08.45-09.00 Val av Zoom-rum
09.00-10.00

Parallella presentationer 1

Rumsvärd: Mette Liljenberg
Emma Persson: Skolledarens roll i pedagogernas professionsutveckling
Liv Hyltén-Cavallius: Från morgonmöte till frånvaromöte
Karin Häggblad Hyvensjö: Samskapande för god undervisning
Erik Bjurström: Utveckla APL inom gymnasiesärskolan

Rumsvärd: Karin Mellegård
Sofia Öjfelt: Fritidshemmet och skolan – vårt gemensamma uppdrag
Ann-Catrine Backmark: Ledarskap i klassrummet
Niklas Henningsson: Utveckling av Elevhälsans arbete med arbetslagen - ledning och stimulans och extra anpassningar

Susanne Flenner: Rätt förutsättningar för alla elever ska ha möjlighet att nå så goda resultat som möjligt

Rumsvärd: Katarina Samuelsson
Therese Kling: Extra anpassningar på Viktoriaskolan
Oscar Semb Süsüp: Att bygga gemensam förbättringskapacitet genom elevhälsomöten
Cecilia Asplund: Extra anpassningar inom det särskilda stödet
Märta von Feilitzen: Reflektion för förbättring, analys för lärande

Rumsvärd: Annica Nyman Alm
Moa Noord: Förskollärarnas syn på det systematiska kvalitetsarbetet
Toran Taherkhni: Förskolans värdegrund med fokus på barnsinflytande
Josefine Thorén: Ökad kvalitet på undervisningen
Helena Engström: Dokumentation för ökad måluppfyllelse

Rumsvärd: Elin Hoff Brattberg
Ester Ivarsbo: Att leda kollegialt lärande i språkutveckling under pandemi
Eva Henrysson: Gården, en area för lärande

Petra Dahlén: Lärmiljön på förskolan utifrån ett psykosocialt perspektiv
Anneli Jakobsson: Lärmiljöns betydelse i förskolan

Rumsvärd: Marika Andersson
Caroline Österman: Undervisning i förskolan och utvecklingen av förskollärarnas ledarskap
Linda Edman: Att stötta förskollärarna i rollen som ansvariga för undervisningen
Therese Heldevik: Pedagogisk planering i förskolan
Linda Andersson: Dokumentation för kvalitet och lärande

10.00-10.30 Paus och val av zoom-rum
10.30-11.30

Parallella presentationer 2

Rumsvärd: Mette Liljenberg
Nina Geo: Har vi hittat en väg framåt i det kollegiala samtalet?
Hanna Ranner: Någon annan ska. Ett förbättringsarbete för att utveckla lärarnas samarbete för elevernas lärande
Sofia Hildingsson: Att våga leda, tillsammans vågar vi
Gia Haraldsson: Matematikutveckling genom kooperativt lärande

Rumsvärd: Karin Mellegård
Malin Tornberg: EHM – att utvecklas tillsammans utifrån en given modell
Sofie Laine: Att möta alla elever
Jessica Johansson: "Bygga broar - Samverkan och samarbete mellan elevhälsan och lärare"
Sandra Westergren: Kollektiv kompetens- likvärdig digital transformation

Rumsvärd: Katarina Samuelsson
Eva-Lena Carling: Processårsdagbok - för kvalité i förskolans utbildning
Sofia Prodér: Ett lättanvänt och användbart systematiskt kvalitetsarbete
Catarina Lindstedt Berglund: Att leda det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan
Janna Johansson: Mot en förskola i tiden

Rumsvärd: Annica Nyman Alm
Arvid Bååth: Klassrumsklimatet
Annika Ekelund: Samverkan som stöd för de studerandes måluppfyllnad
Alexandra Stojanovic: Ett hållbart arbetssätt för att motverka oro och stress kring betyg.
Michael Johansson: Omklädningsrummet - Första hindret på redskapsbanan?

Rumsvärd: Elin Hoff Brattberg
Anette Mesch: Introduktion och samverkan med vårdnadshavare i förskolan
Åsa Hansson: En likvärdig introduktion i förskolan för alla vårdnadshavare och barn?
Anna Skogholm: En likvärdig förskola – alla barns rätt
Hanna Sjolid: Digitalisering i ett förbättringsarbete

Rumsvärd: Marika Andersson
Linda Hurtig: Kunskapsuppföljning

Johan Arnell: Design av utbildningen
Jessica Beunis: Tillgänglig lärmiljö – Arbetet för en samsyn kring undervisning och lärande

11.30-12.30 Lunch och val av Zoom-rum
12.30-13.30

Parallella presentationer 3

Rumsvärd: Mette Liljenberg
Maria Rudqvist: Ämnesövergripande arbetssätt
Marcus Bengtsson: Elevers delaktighet i lärarnas professionella lärande
Edvin Janelöv: Former för elevinflytande
Ola Bondesson: Trygghet och studiero

Rumsvärd: Karin Mellegård
Anna Lodin: Systematisk analys och reflektion för ökad kvalitet i förskolan
Johanna Asp: Kollegialt lärande med utgångspunkt i SKS-dokumentation
Genna Regina Gronwald: Musik som estetisk dimension för kommunikation – kollegialt lärande genom lärgrupper
Hasby Lyrhem: Förskollärarens ledarroll i det systematiska kvalitetsarbetet

Rumsvärd: Katarina Samuelsson
Sussie Källerfäldt: Studiehandledning på modersmål
Carina Torstensson: Elevens rätt till en likvärdig utbildning
Anna Hansson: Samsynskapande aktioner för en tryggare skolmiljö
Dean Cadhamn: Professionellt lärande i ett modersmålsarbetslag

Rumsvärd: Annica Nyman Alm
Magnus Björk: Styrkor – behov – anpassningar
Camilla Drottz Karlsson: EHT – en framgångsfaktor
Mona Fallenhag: Mentorskonferens

Rumsvärd: Elin Hoff Brattberg
Gisela Wikner: Implementering av begreppet undervisning i förskolan
Emma Kallerdahl: Övergångar mellan avdelningar på förskolan
Anna Reinisso: Implementering av förskolans nya läroplan
Maria Nord: Utomhuspedagogik

Rumsvärd: Marika Andersson
Johan Albertsson: Kollegialt lärande
Johanna Wiberg: Ett förbättringsarbete om ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium
Maja Keszei: Lärares lärande om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Carola Granath: Undervisning i fritidshemmet

13.30-14.00 Paus och val av zoom-rum
14:00-15.00

Parallella presentationer 4

Rumsvärd: Mette Liljenberg & Marika Andersson
Sandra Karlsson: Gör vi det vi SKA? Att stärka förskollärares professionella lärande kring det systematiska kvalitetsarbetet
Marie Svensson: SKA – från ett papper i pärmen till ett verktyg i förskollärarens vardag.
Maria Gustafsson: Strukturerade samtal för kollegialt lärande
Annalina Nilsson: Utbildning och undervisning i förskolan

Rumsvärd: Karin Mellegård
Åsa Grahn: Kunskapsbedömning i träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program
Charlotte Limberg: Planering i förskolan-Behövs verkligen det?

Fredrik Halvarsson: Elevhälsomöte
Jenny Wiberg Jönsson: Normkritik och det kompensatoriska uppdraget

Rumsvärd: Katarina Samuelsson
Klas Gerle: Förbättrade studieresultat - organisationsförändring och professionellt lärande
Ulf Sjöstrand: Missad undervisning
Jennifer Wall: Distribuerat ledarskap

Rumsvärd: Annica Nyman Alm
Ellinor Magnusson: Skolledarens påverkan av digitaliseringsarbetet på enheten
Anna Jakobsson: Digitala verktyg i undervisningen- om lärares lärande och utveckling av sin undervisning
Helen Björklund: Digitala verktyg i ett digitalt klassrum

Rumsvärd: Elin Hoff Brattberg
Björn Olsson: Stärka arbetslagets yrkeskompetenser
Helena Adolfsson: Utveckla lärares undervisning genom kollegialt lärande
Christina Helsén: Trygghet och trivsel

15.00-15.15 Bensträckare och byte av Zoom-rum

15.15-16.00

Reflektioner från dagen och utbildningen

Paneldiskussion samt tal från programrådsordförande Ulf Blossing

Rumsvärd: Karin Mellegård