Göteborgs universitet
Länkstig

Pedagogiska verktyg för aktionsforskning

Text: Karin Rönnerman

Kartläggning genom tankekarta

Gör en tankekarta tillsammans i arbetslaget genom att lista vad ni gör i arbetet på er avdelning. Ringa in ett område som arbetslaget är överens om behöver förbättras. Relatera området till senaste utvärderingar och kvalitetsredovisningar och fundera över varför just detta område valts.

Teckna därefter ytterligare en tankekarta utifrån detta specifika område. Vilka moment ingår? Kom överens om det moment som utvecklingsarbetet ska fokusera.

Formulera en fråga (söka kunskap)

Beskriv det område som arbetslaget kommit överens om att utveckla och formulera en frågeställning. Börja frågan med HUR……t.ex. Hur kan vi låta barnen delta i större utsträckning i planering och genomförande av samlingen?

Planera en förändringsinsats

Planera själva aktionen/aktionerna. VAD ska göras för att förbättra den aktuella situationen? Det kan handla om att pröva en specifik metod, att ändra miljön, mm. Insatserna/aktionerna behöver preciseras, gärna i detalj, och en tidsplan måste göras upp. Förslagsvis kan en lista göras över de olika insatser/aktioner man vill pröva. Därefter bestämmer man tillsammans en aktion som man vill pröva först. Om flera aktioner prövas samtidigt, går det inte att avgöra vilken aktion som hade den ena eller andra effekten.

Exempel på vald aktion

 • barnen ska få vara med att planera och bestämma innehåll i samlingen samt leda de inslag i samlingen som de varit med och planerat.

Genomföra en aktion (handling)

Exempel på vald aktion

 • barnen ska få vara med att planera och bestämma innehåll i samlingen samt leda de inslag i samlingen som de varit med och planerat.

Skriv därefter en plan för hur aktionerna ska genomföras. När ska det ske? Hur många barn åt gången? Vilka ska delta? Hur länge ska vi pröva aktionen ifråga? kan vara frågor som besvaras i planen.

Exempel på plan

 • Under tre veckor med start 3/5 ska Pelle, Stina och Olle vara med och planera samlingen och leda de moment de har planerat. Detta ska göras på måndagar, onsdagar och fredagar.

Studera med verktyg (följa processen)

Följ processen genom att systematiskt skaffa dig information om vad som händer under tiden som aktionen pågår. Den information du samlar in ska ge dig kunskap om vad som sker, hur barn och pedagoger reagerar, vad de tycker, vilka förändringar som aktionen leder till, vad blir bättre, vad blir sämre etc. Avgörande för vilken information man får fram, är de verktygsval man gör. Frågan blir alltså: Vilka verktyg ska användas för att följa aktionen?

Att skriva dagbok/loggbok är givet då det ger möjlighet att följa hela processen. Man kan också gå tillbaka till det "skrivna ordet" för att se vad som hänt över tid. Som komplement kan observationer och/eller samtal/intervju användas. Vid valet av dessa är det viktigt att fundera över vilken metod som bäst besvarar den fråga du studerar. Följande kan ledsaga dina val:

Observation

Att utifrån betrakta

 • Iaktta beteenden
 • Studera samspel
 • Synliggöra mönster

Intervju/samtal

Att inifrån locka

 • Fånga tankar
 • Följa resonemang
 • Delge erfarenheter
 • Uttrycka åsikter, känslor, värderingar

Om observation används som verktyg, kan man antingen använda färdiga formulär eller skriva löpande text över vad som händer. Det är också möjligt att, så snart som möjligt efter själva observationen, skriva ner sin observationsanteckningar. Videoinspelning är ett oservationsverktyg som gör det möjligt att i efterhand observera en situation flera gånger.

Används intervju eller samtal som verktyg, så tänk noga igenom vilka du ska samtala med/intervjua, vad du vill veta och om samtalen/intervjuerna ska ske enskilt eller i grupp. Fokusera "äkta" frågor, dvs frågor som du inte vet svaret på utan verkligen vill veta mer om. Detta för att verkligen söka "ny" kunskap och inte enbart bekräftelse på det man redan vet.

 

Beskriva och sammanställa resultaten

Beskriv resultaten genom att först gå igenom den information du samlat in. Hur kan informationen sorteras och grupperas så att den blir överblickbar? Vad i dina intervjuer/samtal ska du ta fasta på? Vad är centralt och viktigt i de svar du fått? Försök sammanfatta svaren och/eller leta efter ord, begrepp och kärnmeningar som är särskilt betydelsefulla.

Vad säger informationen i observationsformulär och anteckningar? Används ett färdigt formulär, är informationen redan ordnad på det sätt som formuläret är konstruerat och behövar förmodligen inte sammanställas ytterligare. Däremot behöver löpande observationsanteckningar sammanställas för att bli överblickbara. Titta igenom videonspelningarna och gör anteckningar över iakttagelser. Försök så här långt i processen att INTE värdera eller tolka de data som sammanställs

Läs igenom och fundera över hur materialet ska analyseras för att ge svar på dina frågor. Utgå från de sammanställningar du gjort av den information du samlat in med hjälp av verktygen. Hur kan din information förstås? Vilka analyser/tolkningar är rimliga? Vad leder analysen/tolkningen till? Vilka slutsatser kan dras?

Tolka och analysera resultaten

Läs igenom och fundera över hur materialet ska analyseras och tolkas för att ge svar på dina frågor. Utgå från de sammanställningar du gjort av den information du samlat in med hjälp av verktygen. 

Kan resultaten analyseras och tolkas utifrån faktorer i verksamheten?
Vilken litteratur finns, som kan bidra till analys och tolkning?
Hur kan egna yrkeserfarenehetr användas i tolknings- och analysarbetet?

Hur kan din information förstås? Vilka analyser/tolkningar är rimliga? Vad leder analysen/tolkningen till? Vilka slutsatser kan dras?

Dokumentation

Strukturera din text utifrån nedanstående fyra rubriker

 • Förutsättningar
 • Process (aktion, verktyg)
 • Resultat
 • Reflektion (vilka nya frågor har väckts? nya aktioner?)