Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
människor på konferens
Foto: Natalie Greppi

Konferenser och seminarier

Institutionen anordnar konferenser och seminarier i samverkan med andra och i egen regi.

Kommande

Seminarium med Kollegiet för Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik våren 2021

 

Välkomna till vårens seminarium i Kollegiet för Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik

Måndag 17 maj, kl. 15.00-16.45 via Zoom

För länk och kod till mötet, kontakta Helena Josefsson.


Paneldebatt med Kerstin Göransson från Karlstads universitet, Jenny Wilder från Stockholms universitet samt Daniel Östlund från Högskolan Kristianstad.

Bildning och utbildning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning: utmaningar, hinder och möjligheter

Moderator: Thomas Barow

Efter Carlbeckskommitténs slutbetänkande 2004 stod skolsituationen av barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning ofta i skuggan av andra utbildningsreformer i Sverige. Situationen under de senaste nästan två decennier har varit rätt stabilt: med en särskola som egen skolform och en låg procentsiffra ”individintegrerade” elever i grundskolan. Precis som tidigare är det för före detta särskoleelever svårt att få ett arbete eller att studera. Hur ser bildning och utbildning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning ut idag? Vilka utmaningar, hinder och möjligheter finns? Det är några av de frågorna som experter på området diskuterar under detta kollegium. I paneldebatten deltar professorerna Kerstin Göransson och Jenny Wilder samt biträdande professor Daniel Östlund. Seminariet inleds med ett kort anförande kring dessa frågeställningar från var och en av de medverkande, för att sedan fortsätta i ett samtal. Syftet är att tillsammans lyfta dagens kunskap kring barns och ungas förutsättningar för att fortsatt skapa debatt, nya tankar och mötas kring dessa viktiga frågeställningar.

Varmt Välkomna!

Thomas Barow, ordförande
Helena Josefsson, sekreterare

Besök gärna vår hemsida: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/kollegiet-for-inkludering-likvardighet-och-specialpedagogik-ils

 

Kollegiet för aktionsforsknings seminarier våren 2021
 

Kontakta Peter Johannesson för länk till Zoom-seminarierna, peter.johannesson@gu.se

Onsdag, 21 april, 16.00 – 17.30

Mikaela Eek och Charlotta Olsson presenterar resultat och lärdomar från sina masteruppsatser i NoMia.  

Grammatik i skrivundervisningen för nyanlända gymnasieelever - en aktionsforskningsstudie (Mikaela Eek) 

Svenska som andraspråk är en avgörande nyckel för att nå skolframgång för nyanlända elever. På språkintroduktionsprogrammet finns många elever som har tillägnat sig god muntlig förmåga, men som däremot riskerar att fastna i systemet eftersom de har svårt att nå kunskapskraven som handlar om skriftlig produktion.  

Detta seminarium utgår från en masteruppsats jag skrev våren 2019. Hur kan formativ undervisning utformas baserad på elevernas grammatiska misstag? Arbetslagets utvecklingsarbete har resulterat i en formativ bedömningsmodell för elevtexter, Regnbågsmodellen. Utifrån denna iscensattes två aktioner vilka undersöks i studien. Dessutom analyseras hur eleverna uppfattar och svarar på undervisningen. För att nå framgång inom skrivundervisning visar studiens resultat på vikten av tydlighet, träning tillsammans och tid. 

Att undervisa utifrån elevers frågor – en aktionsforskningsstudie om lärarens och undervisningens betydelse för att skapa en lärmiljö där elevers frågor tas tillvara (Charlotta Olsson) 

 

Elevernas delaktighet i undervisning är en viktig faktor för elevernas lärande. Av tradition är det läraren som styr samtalsordningen i klassrummet genom mönstret att läraren ställer frågor, en elev i taget svarar och när frågan är besvarad ställer läraren en ny fråga. Samtalssättet kan leda till att elevernas delaktighet begränsas och nyfikenheten inte stimuleras i önskad omfattning. Lärarens förhållningssätt spelar en betydande roll i utveckling av undervisning.

Detta seminarium grundar sig på min masteruppsats som publicerades mars 2019. Hur kan lärare använda elevers frågor i undervisningen och därigenom öka deras delaktighet? Med hjälp av en bestämd frågemodell och en klassrumsorganisation där elever och lärare möts i samspel, har lärarens undervisningspraktik analyserats. Fyra aktioner genomfördes för att undersöka vilka stödstrukturer och återkoppling som främjar en frågebaserad undervisning. Studiens resultat visar att användandet av frågemodellen i undervisningen utvecklade såväl elevernas förmåga att ställa frågor som lärarens förmåga att lyssna och att ge eleverna återkoppling.

 

Vill du hamna på vår sändlista eller bara hålla dig uppdaterad?

Klicka in på denna länk: Aktionsforskningskollegiet

Varmt välkomna! /Anette Olin (ordf.) & Peter Johannesson (sekr.)

 

Kollegiet för utbildningsledarskaps program våren 2021

Vårens program är ett online-program på grund av den rådande
situationen med Covid-19.

Kontakta Stina Jerdborg för länk till Zoom-seminarierna, stina.jerdborg@ped.gu.se

______________________________________________________________________

 

Skolors organiseringskompetens

5 maj 2021 16.00 - 17.30 via Zoom

Pär Larsson är leg psykolog och lektor i pedagogik med inriktning på organisation och ledarskap vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Att utveckla verksamheten mot uppsatta mål är en central uppgift för skolledare.

Det handlar då inte bara om att göra kvalificerade analyser och noggranna handlingsplaner, utan minst lika mycket om att göra förändringen möjlig och begriplig för medarbetarna. Per kommer att tala om denna förmåga som organiseringskompetens och viken roll ledare har i den.

Pers forskningsintresse är riktat mot förändringsprocesser och lärande i organisationer, och en stor del av hans forskning har berört utvecklingssatsningar i skolor ur ett organisations- och ledningsperspektiv.

Varmt välkomna hälsar Stina Jerdborg, sekreterare och Ulf Blossing, ordförande
Välkomna till kollegiets nya sida: Kollegiet för utbildningsledarskap

FUR-kollegiet välkomnar alla till 2021 vårterminens seminarier

Seminarierna är öppna även för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

 

Måndagen den 3 maj kl. 15.00-16.30 via Zoom

Curt Hagquist, ny gästprofessor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet

Varför ökar ungas psykiska ohälsa? Professor Curt Hagquists föreläsning kommer att handla om hur ungas psykiska hälsa påverkats av de djupgående samhällsförändringar som ägt rum i Sverige under de senaste decennierna.
 

Vid frågor eller länk till Zoom-seminarierna, kontakta:


Joanna Giota, ordförande: joanna.giota@ped.gu.se
Yi Ding, sekreterare: yi.ding@gu.se

 

Konferens

MC17 International Mobility Conference, 22 – 25 april 2021

 

Konferens

Bli vän med det skrivna ordet, 19 – 21 augusti 2021

 

Seminarium hos Kollegiet för språkpedagogik

Local and global perspectives on common standards in education reform. För närvarande inställt. Nytt datum kommer.
 

Seminarium hos Kollegiet för språkpedagogik

Extramural English engagement in a Danish context: A young learner perspective. För nävarande inställt. Nytt datum kommer.

 

Avslutade
 

 • Kollegiet för utbildningsledarskap

  Att leda rektorer som ny verksamhetschef för förskola och skola
  3 mars 2021 16.00 - 17.30 via zoom

   

 • Kollegiet för aktionsforskning

  Onsdag, 24 februari, 16.00–17.30

  John Dohlsten presenterar delar av sitt avhandlingsarbeteVad möjliggör och begränsar en hållbar elitfriidrott? Aktionsforskning i elitidrottspraktiker inom Göteborgs friidrottsförbund.
   

 • Seminarium med Kollegiet för utbildningssociologi - Boksläppsseminarium: Klass i Sverige, måndag den 8 mars
   

 • Specialpedagogik För Lärande - Utvärdering av projektet, Måndag 15 februari  2021

  Specialpedagogik för lärande (SFL) är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket som bygger på en form av kollegialt lärande där deltagande lärare, med stöd av handledare och webbaserat material, diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågeställningar. Fortbildningen är uppbyggd i moduler och ger lärarna möjlighet att reflektera över egen och andras undervisning, pröva nya vägar för en inkluderande undervisning, samt ge och få kollegial återkoppling. GU har av Skolverket fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av SFL 2018/19. Syftet är att ge en bild av på vilka sätt insatsen kan ha påverkat skolor och lärare i riktning mot en undervisningskultur som i högre grad präglas av ett inkluderande perspektiv. Utvärderingen visar att SFL-deltagandet ökade lärarnas förtroende för att kunna uppnå en mer inkluderande undervisningspraxis. Insatsen som helhet uppskattades av deltagarna. En tydlig effekt av SFL-insatsen är att den bidrog till att ge lärare ett större (själv)förtroende och en större tilltro till den egna förmågan att i högre grad kunna inkludera fler elever i den ordinarie undervisningen, särskilt i kraft av förstärkt kollegialt samarbete och lärande. 

  Här finner du rapporten för mer information: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/67206
   
 • Kollegiet Förutsättningar Utbildning Resultat (FUR): Socioeconomic background and family mitigating educational relevant inequality: findings from TIMSS, PIRLS and PISA 1 februari 2021.
 • Seminarium hos Kollegiet för yrkeskunnande: Respektabla frisörer – femininiteter och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning, 8 december 2020
   
 • Konferens: SWERA 7 – 8 Oktober 2020
   
 • Konferens: Pathways to inclusive and equitable quality education for people with disabilities: Cross context conversations and mutual learning (international symposium) February 12–13 2020.
   
 • Konferens: Noralf 2019
   
 • Seminarium: Dialogseminarium mellan undervisande lärare i konflikthantering i lärarutbildningen
   
 • Konferens: Forskning pågår 2018
   
 • Konferens: Noralf 2016
   
 • Konferens: Noralf 2013
   
 • Konferens: Dialogkonferens om aktionsforskning
   
 • Konferens: Noralf 2010