Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
människor på konferens
Foto: Natalie Greppi

Konferenser och seminarier

Institutionen anordnar konferenser och seminarier i samverkan med andra och i egen regi.

Kommande
 

Maj 2021
 

 

FUR-kollegiet:

Seminarierna är öppna även för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

 • Varför ökar ungas psykiska ohälsa?  17 maj 2021 Professor Curt Hagquists föreläsning kommer att handla om hur ungas psykiska hälsa påverkats av de djupgående samhällsförändringar som ägt rum i Sverige under de senaste decennierna.

Kollegiet för Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik:

Juni 2021

 

Juli 2021

 

Augusti 2021

 

September 2021

 

Oktober 2021

 

November 2021

 

December 2021

 

Avslutade

 

Kollegiet för utbildningsledarskap:

Vårens program är ett online-program på grund av den rådande
situationen med Covid-19.

Kontakta Stina Jerdborg för länk till Zoom-seminarierna, stina.jerdborg@ped.gu.se

Välkomna till kollegiets nya sida: Kollegiet för utbildningsledarskap

 

 • Konferens: MC17 International Mobility Conference, 22 – 25 april 2021
   
 • Kollegiet för aktionsforsknings seminarier våren 2021

  Onsdag, 21 april, 16.00 – 17.30

  Mikaela Eek och Charlotta Olsson presenterar resultat och lärdomar från sina masteruppsatser i NoMia.
   

  Grammatik i skrivundervisningen för nyanlända gymnasieelever - en aktionsforskningsstudie (Mikaela Eek) 

  Svenska som andraspråk är en avgörande nyckel för att nå skolframgång för nyanlända elever. På språkintroduktionsprogrammet finns många elever som har tillägnat sig god muntlig förmåga, men som däremot riskerar att fastna i systemet eftersom de har svårt att nå kunskapskraven som handlar om skriftlig produktion.  

  Detta seminarium utgår från en masteruppsats jag skrev våren 2019. Hur kan formativ undervisning utformas baserad på elevernas grammatiska misstag? Arbetslagets utvecklingsarbete har resulterat i en formativ bedömningsmodell för elevtexter, Regnbågsmodellen. Utifrån denna iscensattes två aktioner vilka undersöks i studien. Dessutom analyseras hur eleverna uppfattar och svarar på undervisningen. För att nå framgång inom skrivundervisning visar studiens resultat på vikten av tydlighet, träning tillsammans och tid. 

  Att undervisa utifrån elevers frågor – en aktionsforskningsstudie om lärarens och undervisningens betydelse för att skapa en lärmiljö där elevers frågor tas tillvara (Charlotta Olsson) 

   

  Elevernas delaktighet i undervisning är en viktig faktor för elevernas lärande. Av tradition är det läraren som styr samtalsordningen i klassrummet genom mönstret att läraren ställer frågor, en elev i taget svarar och när frågan är besvarad ställer läraren en ny fråga. Samtalssättet kan leda till att elevernas delaktighet begränsas och nyfikenheten inte stimuleras i önskad omfattning. Lärarens förhållningssätt spelar en betydande roll i utveckling av undervisning.

  Detta seminarium grundar sig på min masteruppsats som publicerades mars 2019. Hur kan lärare använda elevers frågor i undervisningen och därigenom öka deras delaktighet? Med hjälp av en bestämd frågemodell och en klassrumsorganisation där elever och lärare möts i samspel, har lärarens undervisningspraktik analyserats. Fyra aktioner genomfördes för att undersöka vilka stödstrukturer och återkoppling som främjar en frågebaserad undervisning. Studiens resultat visar att användandet av frågemodellen i undervisningen utvecklade såväl elevernas förmåga att ställa frågor som lärarens förmåga att lyssna och att ge eleverna återkoppling.
   

  Vill du hamna på vår sändlista eller bara hålla dig uppdaterad?

  Klicka in på denna länk: Aktionsforskningskollegiet
   

 • Kollegiet för utbildningsledarskap

  Att leda rektorer som ny verksamhetschef för förskola och skola
  3 mars 2021 16.00 - 17.30 via zoom

   

 • Kollegiet för aktionsforskning

  Onsdag, 24 februari, 16.00–17.30

  John Dohlsten presenterar delar av sitt avhandlingsarbeteVad möjliggör och begränsar en hållbar elitfriidrott? Aktionsforskning i elitidrottspraktiker inom Göteborgs friidrottsförbund.
   

 • Seminarium med Kollegiet för utbildningssociologi - Boksläppsseminarium: Klass i Sverige, måndag den 8 mars
   

 • Specialpedagogik För Lärande - Utvärdering av projektet, Måndag 15 februari  2021

  Specialpedagogik för lärande (SFL) är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket som bygger på en form av kollegialt lärande där deltagande lärare, med stöd av handledare och webbaserat material, diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågeställningar. Fortbildningen är uppbyggd i moduler och ger lärarna möjlighet att reflektera över egen och andras undervisning, pröva nya vägar för en inkluderande undervisning, samt ge och få kollegial återkoppling. GU har av Skolverket fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av SFL 2018/19. Syftet är att ge en bild av på vilka sätt insatsen kan ha påverkat skolor och lärare i riktning mot en undervisningskultur som i högre grad präglas av ett inkluderande perspektiv. Utvärderingen visar att SFL-deltagandet ökade lärarnas förtroende för att kunna uppnå en mer inkluderande undervisningspraxis. Insatsen som helhet uppskattades av deltagarna. En tydlig effekt av SFL-insatsen är att den bidrog till att ge lärare ett större (själv)förtroende och en större tilltro till den egna förmågan att i högre grad kunna inkludera fler elever i den ordinarie undervisningen, särskilt i kraft av förstärkt kollegialt samarbete och lärande. 

  Här finner du rapporten för mer information: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/67206
   
 • Kollegiet Förutsättningar Utbildning Resultat (FUR): Socioeconomic background and family mitigating educational relevant inequality: findings from TIMSS, PIRLS and PISA 1 februari 2021.
 • Seminarium hos Kollegiet för yrkeskunnande: Respektabla frisörer – femininiteter och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning, 8 december 2020
   
 • Konferens: SWERA 7 – 8 Oktober 2020
   
 • Konferens: Pathways to inclusive and equitable quality education for people with disabilities: Cross context conversations and mutual learning (international symposium) February 12–13 2020.
   
 • Konferens: Noralf 2019
   
 • Seminarium: Dialogseminarium mellan undervisande lärare i konflikthantering i lärarutbildningen
   
 • Konferens: Forskning pågår 2018
   
 • Konferens: Noralf 2016
   
 • Konferens: Noralf 2013
   
 • Konferens: Dialogkonferens om aktionsforskning
   
 • Konferens: Noralf 2010