Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Individuella förutsättningar för utbildning

Olika individuella karakteristika, som exempelvis förkunskaper, intellektuella och personlighetsmässiga egenskaper, är av betydelse för framgångsrikt deltagande i utbildning.

Vid institutionen finns en forskningstradition som fokuserar på individuella differenser i kognitiva förmågor. Forskningen inom detta fält går tillbaka till 1950-talet, då Kjell Härnqvist publicerade arbeten kring den så kallade begåvningsreserven (Husén & Härnqvist, 2000). Den senare forskningen har uppmärksammat mer grundforskningsorienterade frågor kring de kognitiva förmågornas struktur. Därutöver har tillämpade frågeställningar som avser urval av sökande till olika utbildningar undersökts. En annan tillämpningsorienterad forskningslinje har avsett utveckling av instrument för mätning av kognitiva förmågor.

Betygens egenskaper som urvalsinstrument har också undersökts, och de har visats ha mycket god prognosförmåga. Detta trots att studier också har påvisat de stora utmaningar som lärare möter i att sätta rättvisande betyg.

Elevers motivation har i gruppens forskning kommit att uppmärksammas både som en viktig individuell förutsättning för utbildning och som ett viktigt resultat av utbildning.

Fonologisk förmåga som en viktig förutsättning för den tidiga läsningen har studerats, liksom den fonologiska förmågans roll vid dyslexi. Både preventions- och interventionsstudier har genomförts för att underlätta den tidiga läsningen respektive motverka läs- och skrivsvårigheter. Den fonologiska förmågans struktur har också studerats i relation till de kognitiva förmågornas struktur.

Studier av de individuella förutsättningarna för utbildning har också haft anknytning till utbildningssociologiska frågeställningar kring den sociala bakgrundens betydelse för utbildningsval och studieresultat. De har framgångsrikt kunnat belysas med hjälp av de longitudinella individdatabaser som Härnqvist och Svensson började bygga upp under 1960¬talets början (Utvärdering Genom Uppföljning, UGU).