Göteborgs universitet

Kickoff inför PopUpDig

För dig som vill förbereda dig inför konferensen finns en föreläsning och en diskussion att ta del av redan nu. Ta tillfället i akt att titta på dem och diskutera innehållet med dina kollegor.

Källkritik, källtillit och medieetik i en digital värld där vi alla blivit journalister och publicister 

I den här föreläsningen tar Mathias Cederholm upp frågor om vad som menas med källtillit i förhållande till källkritik och varför och hur skolan kan undervisa om det. Vilka etiska riktlinjer kan till exempel guida eleverna när de tar del av och publicerar något på nätet? I föreläsningen får vi praktiska tips om hur vi kan tala med elever om källtillit utifrån den verklighet de befinner sig i. 

Mathias Cederholm är disputerad i historia vid Lunds universitet. Han har lång erfarenhet av att ha undervisat och föreläst om historia, omvärldsanalys och internationell politik. Han har även varit sakkunnig i kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK) och det demokratiska samtalet med en kartläggning av MIK-material och -metoder i Sverige. Cederholm är en av initiativtagarna till Facebook-gruppen Källkritik, fake news och faktagranskning som tar upp informationssamhällets utmaningar genom att knyta samman diskussioner inom skolvärld, journalistik, och forskarsamhälle. 

Du kan ta del av föreläsningen fram till och med vecka 25 då konferensen PopUpDig22 går av stapeln. 

Föreläsningen är tillgänglig på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rn-ehatCZBc 

Etik i skolan

Här kan du ta del av Marco Tiozzos och Torbjörn Otts diskussion om etik i skolan och hur det är en del av den digitala kompetensen och därför viktigt att undervisa om. På konferensen PopUpDig får du dessutom möjlighet att träffa dem på plats.

Marco Tiozzo är adjungerad universitetslektor på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och hans forskning är inriktad på den kunskapsteoretiska betydelsen av moralisk oenighet.

Torbjörn Ott är filosofie doktor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och forskar kring användningen av IT i skolan. Torbjörn arbetar som universitetslektor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Diskussionen finns på YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=2lYglipAyPk