Göteborgs universitet
Länkstig

Länkar till andra forskningsgrupper

Här finns länkar till aktuell forskning som bedrivs inom olika nätverk.

ECPR Standing Group on Political Parties, ECPR:s stående grupp om politiska partier syftar till att samordna och underlätta kommunikation mellan statsvetare som forskar om politiska partier.

Making Electoral Democracy work, är ett internationellt samarbete mellan statsvetere, ekonomer och psykologer från Kanada, Europa och USA. Målet är att undersöka hur regler, så som valsystem och valkontext, påverkar den dynamiska och ömsesidiga förhållandet mellan väljare och partier.

The Observatory on Political Parties and Representation (OPPR), driver en rad forskningsprojekt om europeiska politiska partier, som antar antingen ett trans- eller tvärnationellt perspektiv.

The Centre for the Study of Political Change (CIRCaP), bildades 1997 i syfte att bedriva forskning, analys och insamling av data om problem och processer relaterat till politisk förändring på lokal, nationell och internationell nivå.

Party Law in Modern Europe, Party Law in Modern Europe är en portal och forskningsprojekt för forskning kring den rättsliga regleringen av de politiska partierna i efterkrigstidens europeiska demokratier.

European parliament research group (EPRG), är en forskargrupp som samlar ledande forskare från Europa och Nordamerika som studerar Europaparlamentet. Syftet är att studera olika aspekter av politiskt beteende i Europaparlamentet. Projektet samordnar forskningsprogram och projekt, delar kunskap, expertis och data.

Governments in Europe Data Archive, är ett forskningsprojekt med syfte att genomföra jämförande forskning om bildandet och stabiliteten av nationella regeringar. Projektets två huvudsyften är att studera varför regeringar upphör och hur regeringskoalitioner påverkar bildandet och stabiliteten i nationella regeringar.

The Comparative Study of Electoral Systems (CSES), är ett forskningsprogram bestående av forskare från hela världen som arbetar med valforskning och valundersökningar.

Council for European Studies Party Group, är ett forskningsnätverk vars syfte är att öka förståelsen för politiska partier, partisystem och val genom att engagera forskare i nätverksbyggande som spänner över både geografiska gränser och över ämnesgränser.