Göteborgs universitet
Länkstig

Databaser och dokumentation, internationellt

Här hittar du länkar till internationell partiforskning och tillgängliga databaser.

Data

Chapel Hill Expert Survey (CHES), CHES data tillhandahåller partiers politiska positioner på en mängd politiska sakfrågor så som europeisk integration, ekonomisk och social vänster-höger position. De senare undersökningarna innehåller också frågor som rör exempelvis invandring, omfördelning, decentralisering och miljöpolitik. Positionerna uppskattas med hjälp av hundratals experter. Den första undersökningen genomfördes 1999 och har följts av fyra nya undersökningar år 2002, 2006, 2010 och 2014.

Manifesto Project Database, The Manifesto Project database tillhandahåller partiers politiska positioner i politiska sakfrågor baserade på en innehållsanalys av partierns valmanifest. Databasen innehåller cirka 1000 partier från 1945 och fram till idag i över 50 olika länder.

ParlGov Database, Parlgov är en datainfrastruktur för statsvetare och andra politiskt intresserade. Parlgov innehåller information om alla EU länder och de flesta OECD länder från 1945 och fram till idag. Databasen innehåller cirka 1500 partier, 910 val och 1300 regeringar.

Lijphart Elections Archive (University of California, San Diego), Lijphart Elections Archive är en systematisk sammanställning av valresultat i cirka 350 nationella parlamentsval i 26 länder.

The Comparative Candidates Survey (CCS), CCS är ett gemensamt multinationellt projekt vars mål är att samla in data om personer som kandiderar i nationella parlamentsval i olika länder. Projektet använder ett gemensamt frågeformulär för att underlätta länderjämförelser.

Party policy in modern democracies, en databas med partiers positioner i olika politiska sakfrågor från 47 länder, mellan åren 2003-2004.

Euromanifesto project, samlar in, kodar och analyserar valmanifest för partier som ställer upp i Europaparlamentsvalet.

The Political Party Database Project, fungerar som en offentlig databas och central källa för information om partiorganisationer, partiresurser, val av ledare och partiers politiska deltagande i representativa demokratier.

ESDS (Economic and Social Data Service – UK), tillhandahåller data för social och ekonomisk forskning och utbildning.

Veto Players Data, tillhandahåller data om sammansättningen av regeringar i industrialiserade länder, samt ideologiska positioner för politiska partier.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD), är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål.

Inter-Parliamentary Union, Inter-Parliamentary Union är en databas med information om strukturen och arbetssätten i 268 parlament i 191 länder där nationella lagstiftande församlingar finns.

Database of Party Laws, Database of Party Laws innehåller data om rättsliga regleringar som påverkar politiska partier. Databasen omfattar ca 150 länder över hela världen.

Dokumentation

Political Data Yearbook, The Political Data Yearbok samlar information om valresultat, nationella folkomröstningar, förändringar i regeringar och institutionella reformer i 36 länder, däribland alla EU:s medlemstater. Dessutom finns kommentarer från politiska experter på politiska händelser och de viktigaste nationella politiska frågorna i varje land.

Leftist parties of the world, denna websida innehåller politiska partier, organisationer och grupper som anser sig vara vänster eller har ursprung i vänsterrörelser.

International IDEA Political Finance Database, Political Finance Database tillhandahåller information rörande partifinansiering. Den innehåller lagar och förordningar från total 180 länder.

Parties and Elections in Europe , är en omfattande databas med information om parlamentsval i Europa sedan 1945. Politiska partier är klassificerade enligt deras politiska orientering och innehåll.

CEVIPOF valarkiv , CEVIPOF har sedan 2014 arbetat med att tillgängliggöra Franskt valarkiv mellan åren 1958 och fram till 2002. 

Europe Politique , innehåller information på franska om Europeisk politik.

France Politique, innehåller information på franska om fransk politik.

Dokumentationscenter för Holländska partier (DNPP),  DNPP tillhandahåller dokumentation om Holländska politiska partier, med betoning på partiernas aktivitet utanför parlamentet. Bland annat finns valmanifest och årsböcker för de politiska partierna.

Bundeswahlleiter, tillhandahåller information och insamlar information om val och partier i Tyskland.

Data om det politiske systemet (NSD), NSD tillhandahåller dokumentation över norska politiska partier, översikter över de viktigaste historiska politiska händelserna för de politiska partierna i Norge och ett arkiv över vallistor till Stortinget, Fylketinget och Sametingsvalet.