Till sidans topp

Sidansvarig: rekrytering@gu.se
Sidan uppdaterades: 2017-02-23 10:15

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Lediga anställningar - detaljsida - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance

Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Handelshögskolan har nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor och är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Handelshögskolan är för närvarande den enda handelshögskolan i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har drygt 140 anställda varav 20 är anställda doktorander, och ansvarar därutöver för ett stort antal internationella gästforskare. Institutionen är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation, Marknadsföring samt Redovisning.

Vård- och hälsosektorn är en central komponent i den moderna välfärdsstaten. Sektorn är av stor samhällsekonomisk betydelse, omsätter stora ekonomiska belopp och erbjuder ett stort antal arbetstillfällen. Göteborgs universitet har en stark forsknings- och utbildningsmiljö inom vård- och hälsosektorn. Vid Handelshögskolan bidrar samtliga fyra institutioner (Företagsekonomi, Nationalekonomi, Juridik samt Ekonomi och Samhälle) med kunskap om såväl vård- och hälsosektorns verksamhet och behov som till dess praktiska styrning, ledning och resursutnyttjande.

En alltmer specialiserad och tekniskt komplicerad vård ställer nya krav på såväl ökad samordning och koordinering som nya terapeutiska och medicintekniska innovationer och andra förändringar som förbättrar vårdkvaliteten. Vidare finns det betydande utmaningar förknippade med att mäta, kalkylera, och på andra sätt bedöma kostnadsbesparingar och/eller ökad nytta av organisatoriska förändringar eller ny kunskap, nya terapier, och ny teknologi.

Föreliggande tjänst som professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance har som målsättning att stärka den företagsekonomiska forskningen om vård- och hälsosektorns ledning och styrning i bred bemärkelse. Detta kan ske genom kunskapsutveckling om

 • sjukvårdens utveckling, organisering, styrning och ledning,
 • processer för framtagandet av ny kunskap och praktiker samt utvecklandet av nya terapier och medicinteknisk utrustning,
 • etablerandet av robusta försörjningskedjor (supply chains),
 • värdeskapande samarbeten mellan privata och offentliga aktörer,
 • samarbeten över professionsgränser,
 • demografiska förändringar och dess implikationer för vård- och hälsosektorn
 • användandet av produktivitets- och effektivitetsmått, samt
 • prioriteringsbeslut och deras kostnads- och verksamhetsmässiga implikationer.

 

Handelshögskolan betonar värdet av akademisk och intellektuell frihet och välkomnar konstruktivt nytänkande och risktagande som gagnar såväl disciplinen som vård- och hälsosektorn i stort.

 

Arbetsuppgifter

Målsättningen med tjänsten som professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance är att stärka svensk företagsekonomisk forskning om vård- och hälsosektorns ledning och styrning genom att initiera och bedriva kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig forskning, samt att vidareutveckla grund- och forskarutbildning inom forskningsfältet. I många fall finns det goda förutsättningar för transdisciplinära samarbeten över institutions- och fakultetsgränser. Rekryterad professor förväntas ta aktivt ansvar för följande arbetsuppgifter:

 • Bedriva forskning om vård- och hälsosektorns ledning och styrning, samt publicera i ledande vetenskapliga journaler.
 • Initiera, säkerställa finansiering för, samt driva externfinansierade forskningsprojekt/program inom området Health Governance som definierats ovan.
 • Vara drivande i att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö i Health Governance.
 • Stärka och utveckla forskningen om Health Governance och bidra till ökat samarbete mellan forskare inom området, dels vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och vid Göteborgs universitets övriga fakulteter, samt i ett internationellt sammanhang.
 • Medverka till samverkan med näringsliv och offentlig sektor i syfte att nyttiggöra forskningsresultat och initiera nya forskningsprogram på basis av de praktiska utmaningar som näringsliv, offentlig sektor, samt vårdtagare och dess intresseorganisationer formulerar.
 • Undervisa eller bedriva annan institutionstjänstgöring om cirka 20 %. Undervisningen skall främst äga rum inom utbildning på forskar- och avancerad nivå. Involvering i uppdragsutbildning kan även bli aktuellt.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som professor regleras i Högskoleförordningen 4 kap, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet (dnr GU 2020/415) samt i Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet (dnr V 2018/224). För behörighet till anställning som professor förutsätts genomgången forskarutbildning i ämnet företagsekonomi. För behörighet krävs såväl dokumenterad vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för anställningen utgår från 4 kap Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet (dnr GU 2020/415) samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet (dnr V 2018/224).

Som bedömningsgrunder för en anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. För bedömning av vetenskaplig skicklighet används kriterier som bredd, djup och originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till och uppdrag inom det internationella vetenskapssamhället. Den pedagogiska skickligheten bedöms med kriterier som omfattning av dokumenterad väl genomförd undervisning på samtliga nivåer och handledarerfarenhet inom utbildning på forskarnivå, förmåga att förmedla kunskap, engagemang och intresse för ämnet, erfarenhet och skicklighet avseende utveckling av kurser och pedagogisk verksamhet samt erfarenhet av läromedelsproduktion.

Bedömningsgrunderna omfattar även förmåga att bygga multidisciplinära forskningsmiljöer, leda och utveckla forskningsprojekt och doktorandmiljöer samt administrativ skicklighet. Förmåga att samverka med det omgivande samhället är också en viktig bedömningsgrund, t.ex. genom normerande verksamhet med implikationer för sjukvårdssektorn. Även förmågan till internt socialt engagemang bedöms som väsentlig. Vi söker en person som genom initiativförmåga, deltagande och engagemang bidrar till den långsiktiga utvecklingen av forskningen och kunskapen om Health Governance.

Mot bakgrund av arbetsuppgifterna tillskrivs dokumenterade meriter särskild vikt, avseende följande:

 • Forskning av hög kvalitet inriktad mot Health Governance publicerad i ledande vetenskapliga journaler.
 • Väl genomförd undervisning av god kvalitet på samtliga nivåer, särskilt inom forskar- och avancerad utbildning. Handledarerfarenhet på forskarnivå är ett krav. Erfarenhet av undervisning inom uppdragsutbildning är starkt meriterande.
 • Förmåga att initiera, finansiera och leda forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Erfarenhet av att leda och utveckla externfinansierad forskningsverksamhet.
 • Erfarenhet av att utveckla multidisciplinära samarbeten.
 • Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.
 • Erfarenhet av att leda och/eller deltaga i internationella forskningssamarbeten.
 • God ledningsförmåga och administrativ skicklighet.
 • Dokumenterad mycket god samarbetsförmåga och allmän lämplighet att fullgöra de formulerade arbetsuppgifterna.

 

Placering

Tjänsten är placerad vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 

Anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.

 

Övrig information

För samtliga tillsvidareanställda lärare gäller att senast ett år efter anställningstillfället skall denne ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövning av sådana högskolepedagogiska meriter skall ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet (dnr GU 2020/415).

 

Processinformation

Beslut om anställning kommer att föregås av extern sakkunniggranskning, seminariepresentationer, intervjuer och referenstagning. Efter sista ansökningsdag kommer information om den fortsatta processen att lämnas till samtliga sökande. Observera att samtliga inkomna handlingar till Göteborgs universitet, inklusive bilagor, enligt svensk lagstiftning utgör allmän handling.

 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 30 september 2020.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på "Ansök" nederst i denna annons. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, då den kommer att granskas av flera sakkunniga varav en eller flera sannolikt har engelska som arbetsspråk. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsens specifikation och att den är universitetet tillhanda senast midnatt (svensk tid) sista ansökningsdag. Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form skall skickas i fyra exemplar till:

Företagsekonomiska institutionen J3

Rekrytering PAR 2020/448

Göteborgs universitet

Box 610

405 30 Göteborg

 

Ansökans innehåll

Ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev
 • Meritförteckning/CV
 • Kopior av utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar som styrker den sökandes meriter
 • Avsiktsförklaring på max två sidor där den sökande belyser hur hen avser att utföra arbetsuppgifterna inom sökt anställning
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en fullständig publikationslista, en förteckning över de maximalt 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till detta urval, samt en kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet. De åberopade vetenskapliga skrifterna bifogas som bilagor
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de maximalt 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, en kortfattad redogörelse för egen pedagogisk verksamhet och en pedagogisk självreflektion. Kvalitativa omdömen, kursvärderingar eller motsvarande bör bifogas som bilagor
 • Redogörelse för ledarskapsmeriter
 • Redogörelse för administrativa meriter
 • Redogörelse för samverkansmeriter
 • Referenser (minst 2) inklusive namn, titel, nuvarande anställning och aktuella kontaktuppgifter

Bilagor avseende samtliga punkter skall namnges på sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor gällande tjänsten och institutionen vänligen kontakta:

Professor Henrik Agndal, prefekt Företagsekonomiska institutionen

E-mail: henrik.agndal@handels.gu.se

Tel: +46 (0)31-786 4559

 

Information om arbetsgivaren

För ytterligare information hänvisas till följande länkar

Göteborgs universitet: www.gu.se

Handelshögskolan: https://handels.gu.se/

Företagsekonomiska institutionen: https://fek.handels.gu.se/

Information for International Staff at the University of Gothenburg:

https://medarbetarportalen.gu.se/gast/visiting-researchers-international-staff/

 

Fackliga organisationer

För information om fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hänvisas till följande länk: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?