Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktionen
Sidan uppdaterades: 2019-02-27 11:43

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Aktuella stipendier - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier

 

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2019-02-27


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

28 FEB
Pris för internationalisering - Medicinsk fakultet

Ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.
Medarbetarportalen

 

28 FEB
ÅForsk - Forskningsanslag

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områdena: Hållbarhet Energi & Miljö, Nya Material, Arbetsmiljö & Säkerhet och Infrastruktur. ÅForsk ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Ansökningsperiod: 1 feb-28 februari 2019.
ÅForsk

 

28 FEB
Försäkringskassan

Forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats.
Försäkringskassan

 

28 FEB
Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.
VINNOVA

 

28 FEB
Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse

Stipendier till studerande i handelshögskoleämnen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Utlysning Studentportalen

 

28 FEB
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet - Utbildningsstipendium

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige. För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2019) eller avser att studera (ht 2019) vid svenskt universitet eller högskola. Ansökningsperiod: 1 -28 februari 2019.
Ekmanstiftelserna

 

28 FEB
Consectors Ekonomistipendium

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 000 SEK och delas ut en gång per år.
Consector AB

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

Föreningen utlyser forskningsanslag och stipendier för att stödja patientnära forskning inom området barn och vuxna med epilepsi.
UtlysningFöreningen Margarethahemmet

 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

28 FEB
Stipendiet Byggmästaren

Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri.
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB 
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stiftelsen tar emot ansökningar från forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 1-28 feb.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

28 FEB 
25 th Onassis fellowship program for international scholars

Fellowships Program for research in Greece, which is addressed to foreign nationals university professors of all academic ranks & postdoctoral researchers.
The Onassis Foundation

 

28 FEB 
Ögonfonden

Fonden stödjer vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Ögonforskare med anknytning till svenska universitet och lärosäten inbjudes härmed att ansöka om forskningsanslag och/eller stipendier för 2019.
Ögonfonden

 

28 FEB 
Stiftelsen Tysta Skolan

Medel till audiologisk forskning och till habiliterande och rehabiliterande verksamhet till personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal inom området.
Stiftelsen Tysta Skolan

 

28 FEB 
The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education

STINT awards in collaboration with the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) scholarships for research stays in Japan. The JSPS Postdoctoral Fellowship Program is open for research in all fields of the humanities, social sciences and natural sciences.
STINT

 

1 MARS 
Bidrag ur Stiftelsen Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond

Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd inbjuder härmed anställda vid institutioner inom filosofiska fakultetsområdet  att inkomma med ansökningar om bidrag för enskild föreläsning, föreläsningsserie eller liknande aktivitet riktad mot allmänheten.
Utlysning
 

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Stipendier för forskare och forskarstuderande för studier utomlands inom human nutrition och stipendier för gästforskare.  
UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
Svensk-isländska samarbetsfonden

Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning. 
Föreningen Norden

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stipendiet skall stödja forskare med nordisk inriktning som vill vistas en längre tid i svensk forskningsmiljö inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna. Stipendiat skall vara norsk, dansk, finsk eller isländsk medborgare. Ansökningsperiod: 1 feb - 1 mars.
Nordensamtal

 

1 MARS
Byggnads kulturstipendium

Stipendium kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

1 MARS
Skyltfonden

Stöd till projekt inom trafiksäkerhetsområdet.Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta; tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Skyltfonden

 

1 MARS
Lennart J. Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed sammanhängande historiska studier gällande Götaland och västra Svealand.
Lennart J. Hägglunds stiftelse

 

1 MARS
Agneta Prytz-Folkes & Gösta Folkes stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet. 2019 - främst till forskning inom medicin.
Agneta Prytz-Folkes & Gösta Folkes stiftelse

 

1 MARS
Uno Wibell stipendiet

Stipendier tilldelas personer, organisationer, skolor och förskolor som aktivt arbetar för att främja barns och ungdomars intresse för botanik och odling.
Botaniskas Vänners Förening

 

1 MARS
SMHI - Utveckling av verktyg för anpassning till ett förändrat klimat

Svenska statliga myndigheter kan söka medel från SMHI för att utveckla verktyg för klimatanpassningsarbete inom sitt ansvarsområde. 
UtlysningAnsökningsblankett
 

1 MARS
Hjärnfondens forskningsbidrag 2019

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.
Hjärnfonden

 

1 MARS 
Sahlgrenska akademin - Resebidrag till internationella kongresser ur donationsmedel 2019
Behöriga att söka är doktorander, d v s vid Sahlgrenska akademin i Göteborg antagna forskarstuderande, samt nyligen disputerade forskare vid Sahlgrenska akademin, d v s disputerade VT 2018 eller senare.
Utlysning
 

 

1 MARS 
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Den svenska sektionen av SJSF fördelar varje år anslag och stipendier till utbytet mellan Japan och Sverige. Anslag kan gå till organisationer, institutioner och enskilda personer. Bidragen ska avse forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora och journalistik.
SJSF

 

1 MARS
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige.
UtlysningSSMF

 

1 MARS
Svenska Läkaresällskapet

Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar delar SLS ut priser och medaljer. Ta din chans och nominera en forskande arbetskamrat, kollega eller vän till något av Läkaresällskapets priser.
Svenska Läkaresällskapet
 

 

3 MARS
Handelns studentuppsatspris 2019

Ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.
Handelsrådet

 

4 MARS
Mistra -  Design for reduced exposure to hazardous substances

The focus of this call is to use various design tools and concepts to reduce exposure to hazardous chemicals. The research should aim to bring about the efficient use of resources over the entire life cycle of products and the chemicals they contain, and to foster ecologically, socially and economically sustainable development.
Mistra

 

4 MARS
IVA - Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du söka ett stipendium från  Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.
UtlysningIVA

 

6 MARS
Mistra  - Environmental Communication

Mistra invites research groups, jointly with other stakeholders in society, to submit proposals for a new research programme to further develop understanding of the nature of the connection between knowledge and action.
Mistra

 

6 MARS
Energimyndigheten - Utveckla framtidens vattenkraft

Du som vill bidra till utvecklingen av en hållbar svensk vattenkraft är välkommen att söka stöd för projekt med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet. Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.
Energimyndigheten

 

8 MARS
VINNOVA

Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt.
VINNOVA

 

8 MARS
Aroseniusfondens stipendium

Ett stipendium för forskning inom medicinsk forskning rörande hemofili, von Willebrands sjukdom, andra blödningsrubbningar och genterapi.
Aroseniusfonden

 

8 MARS
Koreanska Sällskapet - 2019 års stipendium

Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea.
Koreanska Sällskapet

 

10 MARS 
The Dan David Prize Scholarship 2019

Advanced doctoral and postdoctoral students of excellent achievements and promise studying topics related to the fields chosen for this year, are invited to apply for the scholarships. Fields:

 • Past Time Dimension - Macro History
 • Present Time Dimension - Defending Democracy
 • Future Time Dimension - Combatting Climate Change

Dan David Prize

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

 

11 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna

 • Resestipendier - stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för aktivt deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser.
 • Gästforskarstipendier - stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige.
 • Sabbatsstipendier - stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.
 • Symposieanslag - anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige.

Wenner-Gren Stiftelserna

 

11 MARS
Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning

Det disponibla beloppet för fördelning under år 2019 är cirka 700.000:- kronor. Tillgängligt belopp avsätts för att stimulera barnonkologisk klinisk forskning, både patientnära och experimentell.
Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning

 

11 MARS
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien - Gästföreläsaranslag

Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.
Vitterhetsakademien
 

 

11 MARS
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 • Stiftelsen Enboms Donationsfond - forskning i Medelhavsområdet.
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond - forskning i Norden inom det textilhistoriska området.
 • Stiftelsen Gihls Fond - studier vid Svenska Institutet i Rom.
 • Stiftelsen S.B.F. Janssons Minnesfond - studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.
 • Brusewitz donationsfond - bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.
 • Stiftelsen Linds Fond - tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning.
 • Stiftelsen Oscar Montelii Fond -tryckning av arkeologiska arbeten.
 • Stiftelsen Nordins fond - historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.
 • Stiftelsen Nils Gellerstedts Fornminnesfond - arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

Vitterhetsakademien

 

12 MARS
Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed).
VR

 

12 MARS
Energimyndigheten

Projekt kan få stöd för forskning, utveckling och innovation som kan bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg.
Energimyndigheten

 

14 MARS
VINNOVA

Smartare elektroniksystem - forsknings- och innovationsprojekt 2019.
VINNOVA

 

14 MARS
Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stiftelsen utlyser totalt 15 miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor. Stiftelsen Promobilia

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan bl a beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. Anordnande av/deltagande i  kongresser i något av de skandinaviska länderna.
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

15 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

Stiftelsen delar varje år ut omkring 10 stipendier på mellan 50.000 och 100.000 kronor till högskole- och universitetsstuderande utomlands. Gemensamt för stipendierna är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden, oavsett ämne.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

15 MARS
Svenska Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning

Stipendiet ska möjliggöra för studenter på läkarprogrammet att under sommaruppehållet på heltid följa arbetet i en forskargrupp under 1-2 månader.
Svenska Läkaresällskapet

 

15 MARS
Svensk-Franska Stiftelsen

Stipendierna är avsedda för postgymnasiala studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike.
Svensk-Franska Stiftelsen

 

15 MARS
Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike

Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller magisterexamen alternativt motsvarande examen kan söka. Ansökningsperiod: 1 feb - 15 mars.
Tessinsällskapet

 

15 MARS
Vitalis stipendium 2019 – användarnära innovationer för vård och omsorg

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.
Vitalis

 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning.
Lundgrens stiftelser

 

15 MARS 
Lärarstiftelsen -  Innovativt lärande

Har du och dina kollegor en ny idé om lärandet i skolan, kanske har ni banbrytande tankar om helt ny undervisningsmetod? Behöver ni ekonomiskt stöd för att genomföra ett sådant projekt? I så fall är stipendiet Innovativt lärande något för er.
Lärarstiftelsen

 

15 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer och universitetslektorer vid Göteborgs universitet med förordnanden tills vidare vid institution som räknas till samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde samt professorer, universitetslektorer och "lärare" (följande lärare under förutsättning att de har fil lic examen eller fil dr examen: tidsbegränsade anställningar som universitetslektor, universitetsadjunkter, biträdande universitetslektor och forskarassistent) vid institution som räknas till humanistiska fakultetsområdet.
Utlysning

 

15 MARS
Riksbankens Jubileumsfond

Mixade metoder: innovativ metodutveckling inom humaniora och samhällsvetenskap. Utlysningen riktar sig till forskning som utvecklar eller tillämpar nyskapande metoder samt till projekt som har mer metaorienterade perspektiv.
Riksbankens Jubileumsfond

 

15 MARS
L´Amitié Franco-Suédoise - Stipendier för studier i Frankrike

Stipendier för gymnasieungdomar och för dem som tagit studenten upp till tre år tidigare. Maximalt belopp är 15 000 SEK.
UtlysningBlankett15 MARS
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Stiftelsen har till syfte att främja forskning och utveckling och lämna understöd till utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen.
Signe och Olof Wallenius Stiftelse

 

 

15 MARS
Röstfonden - Pris för bästa examensarbete inom röstområdet

Priset innebär ett stipendium på 5000 kr och tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums Riksstämma i Göteborg. 
Röstfonden

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Stiftelseansökan.se

 

15 MARS
Stiftelsen Barn och Miljö

Vetenskaplig undervisning och forskning inom miljöområdet. Stiftelsen ska främja spridandet av kunskap om och förståelse för miljöfrågorna. Det gäller särskilt till barn- och ungdoms yttre och inre miljö.
Stiftelsen Barn och Miljö

 

15 MARS
ICPSR:s sommarskola 2019

Resestipendier delas ut till fem-tio doktorander eller nydisputerade forskare för deltagande i ICPSR:s sommarskola.
Svensk Nationell Datatjänst

 

18 MARS 
Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare

Behöriga att söka är yngre forskare som är knutna till universitet/högskola eller sjukhus i Sverige.
Hjärt-Lungfonden

 

18 MARS 
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

KVVS utlyser två stipendier för vistelse vid stiftelsen Grez-sur-Loing i Frankrike under hösten 2019. Ansökan är öppen för alla disputerade vid Chalmers och GU.
Utlysning KVVS


18 MARS
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Anslag kan även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet samt för annan till förverkligande av stiftelsens ändamål lämplig åtgärd.
Sveriges advokatsamfund

 

19 MARS 
VINNOVA

Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019.
VINNOVA

 

19 MARS
Vetenskapsrådet

 • Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö
 • Projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering
 • Etableringsbidrag inom medicin och hälsa
 • Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap
 • Projektbidrag för forskning om migration och integration
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
 • Projektbidrag inom medicin och hälsa
 • Projektbidrag inom konstnärlig forskning
 • Bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet

 
 

 

20 MARS
Energimyndigheten

Sök stöd för forskning om Människa, energisystem och samhälle.I denna utlysning stödjer vi forskning med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningarna inom energisystemen.
Energimyndigheten

 

20 MARS
Olof Palmes Minnesfond

Stipendierna ska främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning, eller stödja arbete mot rasism och främlingsfientlighet, eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 MARS
Ridderstads Stiftelse - Presshistorisk forskning

Stiftelsen delar ut bidrag till:

 • Svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historiskt perspektiv.
 • Svensk, nordisk eller allmäneuropeisk reklamhistoria och därmed sammanhängande kommunikationsforskning.
 • Den grafiska teknikens och bokhantverkets historia genom materialens, maskinernas och metodernas utveckling inom huvuområdena tryckalster, bokband och illustrationer.

Stiftelsen gör under 2019 även en särskild utlysning: det tryckta ordet i en alltmer digitaliserad värld.
Ridderstads Stiftelse

 

 

22 MARS
Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse

Ett stipendium på 200 000 kr för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri vid Svenska Handelskammaren i London. Sökande skall antingen studera, vara mantalsskriven, och/eller ha en nära anknytning till Uddevalla eller Trollhättans kommun.
Svenska Handelskammaren i London

 

28 MARS
Energimyndigheten

Viable Cities: Klimatneutrala städer 2030. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.
Energimyndigheten

 

29 MARS
Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium 2019

Ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln. Stipendiet omfattar dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc.  i Washington D.C., dels ett stipendiebelopp om 200 000 kr.
Handelshögskolan - Centre for Retailing

 

30 MARS 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Varje år delar RSMH ut ett forskningsstipendium på 40.000 kr. Stipendium kan sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa.
Utlysning RSMH

 

30 MARS
Stiftelsen Siamon

Stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser prioriteras.
UtlysningStiftelseansökan
 

 

31 MARS
Pam Fredmans pris

Priset delas ut till en välförtjänt lärare och forskare , eller grupp av lärare och forskare, som i Pam Fredmans anda gjort värdefulla insatser inom social hållbarhet och det livslånga lärandet.  Alla som undervisar eller forskar vid Göteborgs universitet kan nomineras och alla studenter och medarbetare vid universitetet kan nominera.
Medarbetarportalen

 

31 MARS
Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

Sökande (18 - 25 år) skall ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studienivå i internationell skolmiljö och ha konkreta planer för sina fortsatta studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina.
Swedish Chamber of Commerce China

 

31 MARS
Lisa och Johan Grönbergs stiftelse

Stiftelse avser att dela ut ett antal anslag om max 100 000 kronor per anslag till disputerade forskare. Årets ämne är "endokrina tumörer och sjukdomar, ej diabetes". Ansökningsperiod: 1-31 mars 2019.
Utlysning

 

 

31 MARS
Kostfonden - Kost vid olika livsstilssjukdomar

För att öka kunskaperna kring hur metabolt syndrom, typ 2-diabetes eller relaterade sjukdomar/problem effektivast kostbehandlas utlyser nu Kostfonden 1,5 miljoner kronor till ett eller flera projekt inom området.
Kostfonden

 

 

31 MARS
The Yidan Prize 2019

An international prize that gives recognition to individuals whose work makes profound contributions to education research and development, with the ultimate aim of creating a better world through education.
Yidan Prize Foundation

 

 

31 MARS
Rymdstyrelsen

Är du svensk student (svensk medborgare) på universitets- eller högskolenivå med inriktning naturvetenskap och teknik kan du ansöka om bidrag från Rymdstyrelsen för att delta i Summer School Alpbach 2019.
Rymdstyrelsen

 

31 MARS
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Möjlighet att ansöka om stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst.
Uppfostringsfonderna

 

31 MARS
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område.
Svenska Kemisamfundet

 

31 MARS
J. Gust. Richert stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.
Sweco

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Vetenskaplig forskning - Inom neurologiska sjukdomar hos barn och ungdomar.
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

 

 

31 MARS
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

31 MARS
Utbildningsstipendier för studerande inom textil och konfektion

Stipendier kan sökas av studerande eller medarbetare i tekoföretag som genomgår tekoutbildning på gymnasial-, eftergymnasial- eller högskolenivå.
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder

 

31 MARS
Apotekarsocieteten

 • Stipendier för examensarbete utomlands
 • Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning, företrädesvis för doktorander samt disputerade inom akademin
 • Post doc stipendier

Apotekarsocieteten

 

31 MARS
Sonia och Gustav Forssius Stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare för utbildning och verksamhet i Frankrike, med företrädesvis musikalisk eller konstnärlig inriktning.
Sonia och Gustav Forssius Stiftelse

 

 

1 APRIL 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

MMW inbjuder forskare vid svenska universitet att ansöka anslag avseende forskning om autonoma system och AI.
MMW

 

1 APRIL 
Svensk-danska Kulturfonden - Projektbidrag

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan ges till undervisning och utbildning. Ansökningsperiod 1 feb - 1 apr 2019.
Svensk-danska Kulturfonden

 

1 APRIL
Karin Sandqvists stiftelse

Resestipendier till svenska ögonforskare och till svenska kliniskt verksamma ögonläkar för utrikes resor. Anvisningar och ansökningsblankett: britt-marie.karlheden@stockholmsogonklinik.se

 

1 APRIL 
Konsument.se - Ekonomistipendium 2019

Ett stipendium på 5000 kr till en student som ska skriva ett examensarbete inom ekonomi på ett svenskt universitet eller högskola. Avsikten är att bidra till att höja kvaliteten ytterligare på arbetet genom att t.ex. möjliggöra införskaffandet av ytterligare relevant litteratur.
Konsument.se

 

 

1 APRIL 
Annastina och Gösta Lexts stiftelse

Stiftelsen  förvaltas av Landsarkivet i Göteborg och ger bidrag till arkivforskning med västsvensk inriktning.
Riksarkivet

 

1 APRIL 
Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

RBU:s forskningsstiftelse stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år.
RBU
 

 

2 APRIL 
FORMAS

Formas invites pre-proposals for transnational research projects on the impact of diet, food components and food processing on body weight regulation and overweight related metabolic diseases (METADIS).
FORMAS 

 

2 APRIL 
FORMAS 

Formas utlyser medel för projekt inriktade på att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande.
FORMAS

 

8 APRIL 
Inger Bendix Stiftelse för Medicinsk Forskning

Forskningsstipendier eller forskningsanslag inom områdena
reumatologi samt hjärt och kärlsjukdomar främst med inriktning på klinisk forskning.
Utlysning Inger Bendix Stiftelse

 

8 APRIL 
Länsförsäkringars Forskningsfond - Steg 1

Forskningsmedel utlyses på temat ”Det trygga hemmet 2030”.  Utlysningen fokuserar på hur det allt intelligentare hemmet kan leda till färre skador, ökad upplevd trygghet samt beteendeförändringar.
Länsförsäkringars Forskningsfond

 

 

8 APRIL 
Svenska Akademien

Ett anslag på 120 000 kr ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.
UtlysningSvenska Akademien

 

 

9 APRIL 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - Forskningsinstitutsdoktorand

Åtta bidrag à 2,5 miljoner kr beviljas och är avsedda att täcka medel för forskning och forskarutbildning för en doktorand anställd vid ett forskningsinstitut i samverkan med ett lärosäte.
SSF

 

10 APRIL 
Hjärnfondens forskningsbidrag för Alzheimers sjukdom 2019

Hjärnfonden har tack vare flera stora gåvor och ett exceptionellt stort testamente märkt Alzheimers sjukdom möjlighet att 2019 göra en extra utlysning för kvalificerad forskning inom Alzheimer.
Hjärnfonden

 

10 APRIL
Energimyndigheten

Industriklivet – forsknings- och innovationsprojekt för minskning av processindustrins utsläpp av växthusgaser.
Energimyndigheten

 

11 APRIL
FORTE - International grants 2019

The call is open to applications within Forte’s overall areas of responsibility: health, working life and welfare. The aim of these grants is to encourage international contact networks and an exchange of experience between Swedish and overseas researchers.
FORTE

 

12 APRIL 
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Forskningsmedel för njurtransplantationer 2019.
Gelinfonden

 

 

13 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond

Stipendium för vetenskapliga undersökningar inom konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd. Det arbete för vilket bidrag söks ska utmynna i resultat som offentliggörs, normalt i form av en publikation. Medel kan sökas för exempelvis resor, tryckningsbidrag eller kostnader för insamling av material.
Zornmuseet
 

 

15 APRIL
Systembolaget 

Ett stipendium som vänder sig till juniora alkoholforskare verksamma i Sverige. Stipendiet är på 50 000 kr. Syftet med stipendiet är att stimulera, främja och stärka svensk alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska, samhälls- och folkhälsovetenskapliga vetenskapsområdet.
Systembolaget

 

15 APRIL 
Systembolagets kunskapspris

Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället.
Systembolaget
 


15 APRIL 
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendier till kvinnliga heltidsstuderande som är högst 40 år. Stipendierna kan avse utbildningar av många slag - inte minst konstnärliga. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och hälften av utbildningstiden ska vara avslutad.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

15 APRIL 
Svenska Diabetesstiftelsen

Anslag utdelas vartannat år, udda årtal, och kan erhållas till forsknings- och utvecklingsarbete med klinisk anknytning och inriktning på diabetes hos barn och ungdomar.
Stiftelseansokan.se

 

18 APRIL
Greta och Einar Askers Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning.
UtlysningAnsökan

 

23 APRIL
Grants for Graduate Study in the United States
for Academic Year 2020-21

Grants are available for graduate study at universities in the United States for master’s, doctoral or non-degree programs for the 2020-21 academic year. Applications will be accepted in all fields, except medicine (not including Public Health or medical research), dentistry, and veterinary medicine.
AnnouncementFulbright Commission

 

 

23 APRIL 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

30 miljoner kronor på forskarutbildning till industridoktor eller industrilicentiat inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Bidraget löper under utbildningstiden och ska resultera i en examen.
SSF

 

24 APRIL 
Stiftelsen för strategisk forskning

SSF utlyser Framtidens Forskningsledare. Programmet är riktat till unga forskare som bedriver forskning på högsta internationella nivå vid svenska lärosäten. Tjugo bidragsmottagare får 12 miljoner var för självständig forskning och de förväntas kunna leda ännu större konstellationer framöver. Därför ingår ett omfattade ledarskapsprogram. De sökande ska vara verksamma inom naturvetenskap, teknik eller medicin.
SSF

 

30 APRIL 
EF Stipendium Overcoming

Stipendiet utdelas till en student med en inlärningssvårighet, så som t.ex. dyslexi, dyskalkyli och ADHD. Stipendiet innebär en språkresa i 4 veckor till Paris, Costa Rica eller London.
EF Education First

 

30 APRIL
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär.
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

30 APRIL 
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

 

30 APRIL 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

 

15 MAJ 
Skyltmax stipendium

Har du en lösning på klimathotet, en idé som förenklar människors stressade vardag eller kanske kan underlätta livet för en småbarnsförälder? Ansök till Skyltmax stipendium! Din idé kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa, en metod eller process.
Skyltmax

 

15 MAJ 
Svenska kyrkans kulturstipendier

Fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kr inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Utlysningsperioden är 15/3-15/5.
Svenska kyrkan

 

 

20 MAJ
Ekhagastiftelsen

Stiftelsen stödjer  vetenskaplig forskning inom ekologiskt lantbruk samt komplementär och biologisk medicin.
Ekhagastiftelsen

 

31 MAJ
Medisera stipendiet 2019

Ett stipendium på 5500 kr under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa.
Medisera

 

 

 


31 MAJ 
Röstfonden - anslag 2019

Utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten.
Röstfonden

 

3 JUNI 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 • Forskningsbidrag och Doktorandanställningar. Tema: markvård och vattenvård. 
 • Examensarbeten - svensk naturvård

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

10 JUNI 
Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2019

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor.  Ansökningsperiod: 25 april-10 juni.
Hjärnfonden

 

11 JUNI 
Stiftelsen för Strategisk Forskning - SSF Sabbatsår
Programmet ger forskare möjlighet att ta ett sabbatsår utomlands inom ett annat forskningsområde än där personen verkar idag. Utlysningen riktas mot tillsvidareanställda lektorer och professorer vid ett svenskt lärosäte.
SSF

 

 

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2019

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement

 

 

27 JUNI 
Nytt&Nyttigt – En uppsatstävling om innovation

Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2018-2019. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten - Uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum.
Brottsoffermyndigheten

 

1 JULI
Olle Jonson-priset 2019

SFK delar årligen ut ett pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.
Svenska Förbundet för Kvalitet

 

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelses uppsatspris 2019

Två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

31 JULI 
Hyresgästföreningen 

Ett stipendium på högst 25 000 kr för en kandidat- eller masteruppsats på temat Hyressättning och hyresbostadsmarknadens institutionella förhållanden.
UtlysningHyresgästföreningen

 

 

12 SEPT
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Två forskningstjänster, fördelade på en doktorandtjänst och en postdoktortjänst.
Stiftelsen Promobilia

 

15 SEPT 
Axlagården Hospice AB

Pris till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Uppsatserna kan vara litteraturöversikter eller empiriska studier. Lärare (handledare och examin- atorer) kan nominera uppsatser.
UtlysningAxlagården Hospice AB

 

 

15 SEPT
Svensk-Spanska Stiftelsen

Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får inte vara äldre än 30 år.
Svensk-Spanska Stiftelsen

 

30 SEPT
Pineberry Stipendium

Stipendiet ges till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring.  Stipendiet kan sökas av dig som skrivit C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det gångna läsåret.
Pineberry AB

 

30 SEPT 
Björn Lundén Informations stipendium – för ekonomistudenter inom redovisning

Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret 2018/2019 skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola. Stipendiet ges till den eller de studenter som skrivit den bästa uppsatsen på temat digitalisering på redovisningsområdet. 
Björn Lundén Information

 

15 OKT 
Svensk Båtutbildnings stipendium för ökad sjösäkerhet

Vi vill genom stipendiet komma närmare en nollvision för förolyckade till sjöss i Sverige. Därför ger vi en person eller organisation möjlighet att få ta del av de medel Svensk Båtutbildnings stipendium möjliggör samt en kostnadsfri utbildning till Kustskeppare.
Svensk Båtutbildning AB

 

15 OKT 
L´Amitié Franco-Suédoise - Stipendier för studier i Frankrike

Stipendiet ”Chambre Linné” för studier i Grenoble. Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble och ett stipendium på 20 000 SEK som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 Euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare, som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning Blankett
 


31 DEC
Stiftelsen Familjen Först

Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden:

 • genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik
 • frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.

Ansökningar sker löpande.
Stiftelsen Familjen Först
  


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Handelsrådet har också möjlighet att bevilja forskningsmedel löpande men då handlar det oftast om infrastrukturprojekt eller särskilt initierade projekt som framkommer i dialog tillsammans med Handelsrådet.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2019-02-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?