Länkstig

Ulla-Carin Hedin

Benämning saknas

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
411 23 Göteborg
Rumsnummer
D420

Om Ulla-Carin Hedin

Bakgrund Ulla-Carin Hedin disputerade 1994 på avhandlingen "Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom" och är numera professor emerita vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Forskningsintresse Hedin har ägnat sig åt forskning om uppbrott och återhämtning från sociala problemsituationer som prostitution och missbruk. Särskilt frågor om könsförtryck och motståndsstrategier har intresserat henne. Men arbetsförhållanden & arbetsmiljö, delaktighet och socialt stöd på arbetsplatser har varit och är ett framträdande forskningsintresse. Hedin har också undersökt processer på offentliga arbetsplatser i samband med whistleblowing (avslöjanden om missförhållanden) som lett till repressalier mot kritiker men också till utveckling av verksamheten. De senaste åtta åren har hon forskat om arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, deras organisation, ledning och utveckling.

Pågående forskningsprojekt

Hedin deltar i två pågående forskningsprojekt vid institutionen:

  • ”Vägar till arbete för långtidsarbetslösa: en jämförelse av kommunala och privata arbetsmarknadsinsatser, effekter, mekanismer och implementering” som leds av professor Mikaela Starke med stöd från forskningsrådet Forte. Projektet är ett treårsprojekt som startade i december 2018. Hedin är medlem av projektets referensgrupp och bidrar med sina kunskaper om arbetsträning inom sociala företag.  
  • Inom forskarnätverket ”Kön och våld” förbereder Hedin tillsammans med Linda Lane och Ninni Carlsson ett forskningsprojekt kring arbetsgivares åtgärder mot sexuella trakasserier på arbetsplatser. Vilka åtgärder vidtar arbetsgivare i olika branscher för att stävja och förebygga sexuella trakasserier? Och vilka konsekvenser får sådana åtgärder för de anställda? Forskargruppen har gjort litteraturstudier och papers kring detta tema och man ämnar göra en ansökan om forskningsmedel till något forskningsråd under våren 2019.

Avslutade forskningprojekt Hedin genomförde tillsammans med tre kollegor (Urban Herlitz, Jari Kuosmanen & Eva Laurelii) en större studie kring arbetsintegrerande sociala företag i Sverige under åren 2009- 2013. De publicerade en populärvetenskaplig bok: ”Arbetsintegrerande sociala företag – organisation, ledarskap och delaktighet” (Studentlitteratur 2015) som blev en slutrapport från projektet. Hedin genomförde tillsammans med Eva Laurelii en kartläggning av arbetsintegrerande verksamheter inom civilsamhällets organisationer. Den utmynnade i två rapporter till MUCF under 2016-2017.

Beträffande övriga avslutade projekt, se bifogat CV.

Undervisning Hedin håller enstaka föreläsningar på grund- och master nivå på teman som har samband med hennes forskning, till exempel kring utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag, socialt arbete i civilsamhällets organisationer samt arbetsmiljö, jämställdhet och whistle-blowing.

Uppdrag Hedin är ansluten till det kooperativa utbildningsföretaget ”Tanke och Handling i Sverige” där hon gjort mindre utvärderingar och enstaka föreläsningar vid utbildning av handledare i sociala företag. Hon har också medarbetat tillsammans med Eva Laurelii i två rapporter på uppdrag av Tillväxtverket: ”Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag” och ”Företagen som försvann”, båda publicerade av Tillväxtverket 2014 respektive 2015.