Länkstig

Ulla-Britt Wennerström

Om Ulla-Britt Wennerström

Bakgrud ULLA-BRITT WENNERSTRÖM är Fil. Dr. och universitetslektor vid sociologiska institutionen på Göteborgs universitet. Ulla-Britt är sedan tidigare gymnasieadjunkt med mångårig erfarenhet av undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen i gymnasieskolan.

År 2003 disputerade hon på doktorsavhandlingen Den kvinnliga klassresan som bygger på intervjusamtal med fjorton kvinnor som hade genomgått en klassresa från arbetarklass till medel- eller övre medelklass i det svenska 1900-talssamhället. Studien genomfördes med kvalitativ livshistorieintervjumetod inspirerad av Daniel Bertaux och bygger på den kritiska realismens tänkande och Margaret Archers teoriutveckling samt Pierre Bourdieus klassteori.

Ulla-Britt deltar sedan år 2000 i nätverk och seminariegruppen kritisk realistisk workshop vid sociologiska institutionen (www.kritiskrealism.se), och är också med i internationellt bostadssociologiskt nätverk (ENHR).

Forskningsområden Hennes forskningsområden sedan avhandlingsstudien är social ojämlikhet, social mobilitet, klass och kön och livshistorieintervjustudier och det är idag del av hennes undervisning i sociologi.

Pågående forskning Efter disputationen har hon arbetat med bostadssociologisk forskning i en tvärvetenskaplig studie mellan Götborgs universitet och Chalmers arkitektur/planering med titel ”Allmännyttan och den lokala tryggheten”. Forskningsprojektet finansierades år 2005-2007 av Formas och våren 2010 färdigställs en forskningsrapport för publicering.

Sedan 2008 arbetar Ulla-Britt med fortsatt forskning om trygghetsfrågor i staden Göteborg tillsammans med forskargrupp från institutionen för socialt arbete och Göteborgs stad i pågående forskningsstudie ”Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborgs stad.” Denna studie genomförs på uppdrag av Göteborgs kommun samt finansieras delvis av Brottsoffermyndigheten och den består av fyra olika forskningsfaser som kommer att slutredovisas i en forskningsrapport våren 2010.

Undervisning och handledning Ulla-Britt undervisar på flera olika kurser i sociologi, socialpsykologi, samhällskunskap och på lärarprogrammet, bland annat i uppdragsutbildningar genom Lärarlyftet för verksamma lärare i Göteborg. Hon har kursansvar både på lärarprogrammet och i socialpsykologi samt har medverkat i utveckling av flertal kurser. Hon handleder studentuppsatser på kandidat, magister och masternivå samt examensarbete i samhällskunskap och på lärarprogrammet.

Publikationer i urval Wennerström, Ulla-Britt (2003) Den kvinnliga klassresan. Göteborg Studies in Sociology, No 19. Department of Sociology. University of Gothenburg.

Wennerström, Ulla-Britt (2009) Den kvinnliga klassresan – konstituerande möjligheter, motivation och hinder. Tidskrift för genusvetenskap, Tema: Klass (3-4) s. 31-55.

Borelius, Ulf och Ulla-Britt Wennerström (2009) A New Gårdsten. A Case Study of a Swedish Municipal Housing Company. European Journal of Housing Policy, 9 (2) s. 223-239.