Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thorbjörn Johansson

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Fax
031-786 23 91
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Thorbjörn Johansson

Forskningsintressen Mina forskningsintressen rör lärande och undervisning. De områden jag arbetar med är lärande i professionella situationer, utveckling av professionell kunskap, kopplingar mellan profession, yrkesutbildning och forskning samt samspel mellan yrkestradition och samhällskultur. Jag fokuserar frågor om hur vi förstår, benämner och kommunicerar professionell kunskap. I huvudsak har jag intresserat mig för skolans yrken. Ett specifikt intresse handlar om kunnande som kommer till uttryck i själva yrkesutövandet och hur detta i ett historiskt perspektiv har blivit tematiserat.

Under de senaste åren har mina frågeställningar utvidgats till att omfatta villkor för och organisering av läraryrke och lärarutbildning samt forskning i nära anslutning till dessa fält. En tydlig intresseförskjutning har ägt rum mot frågor kring samverkan mellan teori och praktik, yrkesverksamhet och högskola samt yrkesutövare och forskare. I blickpunkten för min forskning har allt mer kommit möjlighet till integration av ämnen samt transformation av kunskap och kompetens.

Jag tillhör flera nätverk. Jag deltar i Kollegium för livsvärdsfenomenologisk forskning och i forskningsmiljön Undervisning, profession och lärande. Inom NERA är jag med i forskningsnätverket Lärares professionella liv och inom EERA deltar jag i Continuing Professional Development for Teachers and Leaders in Schools samt Teacher Education.

Undervisningsintresse Mina undervisningsintressen sammanfaller i stort med de forskningsfält jag är intresserad av. Jag handleder gärna inom mina områden. Jag har undervisat i de två senaste lärarutbildningarnas gemensamma och allmänna utbildningsområden. En betydande del av min undervisning har jag haft i studenternas praktik, i verksamhetsförlagda delar av utbildningen.

Mitt intresse av yrket har medfört att jag har varit ledamot av Utbildningsvetenskpliga fakultetens Forskarutbildningsnämnd, FUN, och suttit två mandatperioder i Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL. Med början 2005 arbetade jag deltid under tre år med Lärarförbundets särskilda satsning på högskola, forskning och doktorander, se www.lararforbundet.se/doktorand.