Länkstig

Stina Hansson

Om Stina Hansson

Stina Hansson är Dr i Freds- och utvecklingsforskning. Hon startade utbildningen 2006 och har sedan tidigare en magisterexamen i ekonomisk historia och en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet.  

Under sin tid som doktorand har Stina varit gästforskare vid Institute for Africa Studies, Columbia University, USA.  

Stina har sedan 2015 även arbetat som forskare på Mistra Urban Futures, där hon utfört en pilotstudie i Göteborg av relevansen och mätbarheten av indikatorerna för Sustainable Development Goal (SDG) 11 Make cities and Human Settlements inclusive, safe, resilient and sustainable, http://www.mistraurbanfutures.org/en/pilot-project-test-potential-targe…. Hon har även utvärderat Centrets arbete med transdisciplinär samproduktion av kunskap.  

2016 tilldelades Stina Riksbankens Jubileumsfonds treåriga Flexitanslag för projektet Att skapa tillit och kollektivt agerande för att verka för lokala intressen och minskad ojämlikhet i hälsa i stadsdelen Angered. Under 2016-2018 kommer Stina vara anställd vid Angereds stadsdelsförvaltning och affilierad vid Institutionen för Globala Studier, dit hon återvänder höstterminen 2018.

Forskningsområde Försörjning och styrning av offentliga tjänster, tjänstemannarollen, vattenpolitik, utvecklingssamarbete/intervention, postkolonial teori, governmentality, makt och agens.

Pågående forskning 2016 inleder Stina ett forskningsprojekt i stadsdelen Angered, Göteborg, ett Flexitprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Att skapa tillit och kollektivt agerande för att verka för lokala intressen och minskad ojämlikhet i hälsa i stadsdelen Angered. Projektet fokuserar på hinder och möjligheter för att skapa tillit mellan stadsdelsförvaltning och befolkning för att bättre driva stadsdelens intressen i relation till staden som helhet. Projektet avslutas i augusti 2019.

2015-2016 arbetade Stina som forskare på Mistra Urban Futures med där hon utfört en pilotstudie i Göteborg av relevansen och mätbarheten av indikatorerna för Sustainable Development Goal (SDG) 11 Make cities and Human Settlements inclusive, safe, resilient and sustainable, http://www.mistraurbanfutures.org/en/pilot-project-test-potential-targe…. Hon har även utvärderat Centrets arbete med transdisciplinär samproduktion av kunskap.

2012-2014 arbetade Stina som forskare på Stockholm International Water Institute med projektet Changing Parameters for Hydropolitics in Light of Global Climate Change: The Governance of Transboundary Waters to meet the Water Crisis, tillsammans med Ana Cascao, SIWI, Ashok Swain, Uppsala universitet, Anders Jägerskog SIWI och Joakim Öjendal, Institutionen för globala studier, Antong Earle, SIWI.

Hanssons avhandling Who Brings the Water? Negotiating state responsibility in water sector reform in Niger behandlar möjligheten för vattenpolitik i en kontext av biståndsberoende. Hansson analyserar narrativa intervjuer med nigerska statstjänstemän i vattensektorn och fokuserar på hur de förstår och rationaliserar statens roll och ansvar för vattenförsörjning som ett reslutat av pågående reformer. Hansson arbetar även med ett metodologiprojekt tillsammans med Maria Stern och Sofie Hellberg som behandlar hur vi metodologiskt kan handskas med det styrda subjektets agens. Det behandlar frågor om hur vi kan förstå och applicera begreppen agens och frihet i forskning som bedrivs med governmentality och biopoliticsperspektiv och hur vi kan göra det på ett metodologiskt stringent sätt. Undervisning Hansson har undervisat och handlett inom kandidatprogrammet och masterprogrammet i Global Studier, på kurser i Globala utvecklingsstudier, internationella relationer, Afrikastudier, Genusstudier, Motståndsstudier samt på Sahlgrenska Akademin. Hennes undervisning fokuserar på utveckling, utvecklingssamarbete, ekonomisk historia, naturresurshantering, maktteorier, inklusive postkolonial teori och governmentality.

2016 nominerades Stina Hansson till Göta Studentkårs pedagogiska pris.

Stina har ett uppehåll i undervisningen fram till hösten 2018.