Länkstig

Sophie Bergerbrant

Forskare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
J520
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Sophie Bergerbrant

Sophie Bergerbrants huvudsakliga forskningsintresse är europisk bronsålder, men special intresse för textilproduktion, människor och djurs rörelse, gravarkeologi, krigsföring och genus.

Hon försvarade sin avhandling Bronze Age identity: Costume, conflict and contact in Northern Europe 1600-1300 BC vid Stockholms universitet 2007.

Efter avhandlingen arbetade hon med diverse mindre forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Sedan flyttade hon till Trondheim för en postdok tjänst i ett större HERA-projekt Creativity and Craft production in Middle and Late Bronze Age Europe. I projektet arbetade hon med kreativitet och textilproduktion i Skandinavien och Ungern under bronsåldern.  

Hon kom till Göteborg för att forska i Professor Kristian Kristiansens ERC projekt The Rise: Travels, transmissions and transformations in temperate northern Europe during the 3rd and 2nd millennium BC: the rise of Bronze Age societies.

Honhar lett forskningsprojektet Bronsålderns ullekonomi: produktion, handel, miljö, fårskötsel och samhälle (THESP). Där hon tillsammans med Serena Sabatini och Karin M. Frei forskar om ull- och textilproduktion i bronsålderns Europa. http://historiskastudier.gu.se/forskning/bronsalderns-ullekonomi  

Hon är även inblandad i ett mindre forskningsprojekt om senneolitikum och äldre bronsåldern i Nossan området, Västergötland. Projektet är ett samarbete med Malou Blank.  

Nu är hon forskare i projektet En ny europeisk förhistoria: Att integrera DNA, isotoper, språkhistoria och arkeologi för en nytolkning av grundläggande förändringar i Europas förhistoria där hon arbetar med våtmarker, framför allt med mänskliga lämningar deponerade i våtmarker under bronsåldern och förromersk järnålder.