Länkstig

Sebastian Wejedal

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C614B
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Sebastian Wejedal

Jur. dr./lektor i processrätt

Forskning:

På en övergripande nivå knyter min forskning an till den bredare diskussionen om "Access to Justice" (AtJ), det vill säga idén att alla människor – även obemedlade och mindre bemedlade – skall tillförsäkras ett effektivt rättsskydd, ytterst genom domstol. Annorlunda uttryckt intresserar jag mig framförallt för olika rättsliga och/eller praktiska hinder som försvårar eller omöjliggör ett effektivt utnyttjande av domstolarna och därtill anknutna frågor. Ett sådant hinder är höga advokatkostnader, vilket var föremålet för min doktorsavhandling: "Rätten till biträde". För senare publikationer; se min publikationslista.

För närvarande är jag involverad i ett projekt ("Hotel California") finansierat av Vetenskapsrådet, inom vilket vi studerar problem relaterade till upphörande av tvångsvård av barn enligt LVU.

Undervisning:

Jag undervisar företrädesvis i processrätt på juristprogrammet, där jag är kursansvarig både för grundkursen i processrätt och för fördjupningskursen i förvaltningsprocessrätt, men jag undervisar också på en rad andra kurser om bland annat AtJ-relaterade teman, EKMR art 6 och om advokatrollen/-etik. Under åren har jag också handlett ett stort antal examensarbeten i processrätt.

Utöver processrätt undervisar jag i offentlig rätt/allmän förvaltningsrätt på juristprogrammets alla nivåer, framförallt kring myndighetsutövning.

Utanför juristprogrammet har jag också föreläst/haft utbildningsuppdrag för Sveriges advokatsamfund, Sveriges domstolar, Domstolsverket/Domstolsakademin och Göteborgs stad.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Processrätt
  • Access to Justice
  • Access to Court, Effective Access to Cour
  • EKMR artikel 6, rättvis rättegång
  • Advokatrollen, advokatetik

Undervisningsområden

  • Processrätt
  • Access to Justice
  • EKMR artikel 6, rättvis rättegång
  • Förvaltningsprocessrätt
  • Myndighetsutövning