Länkstig

Sandra Hillén

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Sandra Hillén

Om Sandra Hillén

Sandra disputerade i etnologi 2013 med avhandlingen "Barn som medforskare - en metod med potential för delaktighet". Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext. Hennes avhandlingsprojekt var en del av forskarskolan ”Miljö och hälsa”, ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers och Västra Götalandsregionen. Efter det har hon fortsatt utforska barns delaktighet i olika sammanhang. Hennes forskning har bland annat handlat om hur barn kan göras delaktiga i stadsplaneringsprocesser, ett forskningsområde som också tangerar barns rättigheter som de uttrycks i Barnrättskonventionen.

Sandra intresserar sig också för hur barns tillgång till kultur och kulturinstitutioner ser ut samt hur barn representeras i sådana sammanhang, exempelvis i kulturhistoriska museers utställningar. Hon har genomfört följeforskning av två läsfrämjande projekt. I det första projektet, Berätta, Leka, Läsa, kom initiativet kom från en ideell aktör, Läsrörelsen. Syftet var att stimulera samarbetet mellan förskolor och bibliotek i tre län i Mellansverige och målgrupper var de minsta barnen och indirekt deras föräldrar. Följeforskningens fokus var på närläsning av utvalda bilderböcker, böcker som fanns både i förskolan och som bokgåvor i varje familj, och hur förskolorna arbetade med barnen utifrån böckernas teman. Det andra projektet hon har följt, Stärkta bibliotek- Staden där vi läser!, drivs av folkbiblioteken/Kulturförvaltningen i Göteborg och ingår i Kulturrådets satsning för att stärka landets biblioteksverksamheter. Projektet handlar om att utveckla barnbiblioteksverksamheten i Göteborg på tre arenor: i biblioteket, i samhället och digitalt. Utgångspunkter är ett familjecentrerat arbetssätt och stadens pågående jämlikhetsarbete. Några teman har kommit att bli framträdande i följeforskningen. Dessa är hållbara läsfrämjande praktiker, samverkan, fortbildningar/utbildningar samt praktiker kring bokgåvor.

Sandra är också verksam som universitetslektor på förskollärarutbildningen på högskolan i Borås vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT samt medlem i nätverket Barnkulturforskning i Göteborg, BiG.

Forskningsområden

Barndom, barns delaktighet, kulturarv, kultur, stadsplanering, hållbarhet, läsfrämjande.

Undervisningsområden

Etnologi, pedagogik, barns delaktighet, synen på barn, metodfrågor, konsumtion, teoretiska och hantverksmässiga perspektiv på slöjd, materiellt och imateriellt kulturarv, entreprenörskap och hållbarhet.

Genomförda projekt

Barn som medskapare av stadens rum

Ungt kulturarv - barn och representationer av barndom på museer

Att överbrygga klyftor: Barn och planerare som medskapare av stadens rum"Läsa med de yngsta - följeforskning av projektet Berätta, leka, läsa"

Maten och skolan; ett hållbart tänkande

Nordiska barns matarenor

Brand New World

Barn som medforskare av matlandskap (BAMM)

Barn, mat och hälsa - Att utforska barns matmiljöer med barn som medforskare