Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Roddy Nilsson

Professor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J657B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Roddy Nilsson

Presentation

Född 1957, fil dr i historia 1999. Forskarassistent vid Centrum för kulturforskning, Växjö universitet 2000–2003. Lektor i kriminologi med historisk inriktning vid Växjö universitet, sedermera Linnéuniversitetet 2003–2012. Professor i historia vid institutionen sedan 2014.

Forskning

Jag disputerade med avhandlingen En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (1999). Jag visade här hur det svenska fängelsesystemet formades genom ett antal diskursiva och sociala praktiker och hur cellfängelset – som av tidigare forskning ur ett evolutionärt perspektiv betraktats som en central reform på vägen mot 1900-talets behandlingsinriktade institutioner – bör ses som ett system vars mest utmärkande drag var en logik som byggde på en strävan efter ordning, kontroll och disciplin och i sista hand kan beskrivas som en ”maskin” för att både i inre och yttre mening åstadkomma en disciplinerad individ vilket också innebar en lojal och foglig undersåte.

Efter disputationen 1999 fortsatte jag att behålla kontakten med det forskningsfält avhandlingen behandlat – straffsystemet och andra ”lösningar” på brottsproblemet. Parallellt med detta utvecklades min forskning i tvärvetenskaplig riktning mot ett breddande och närmande till andra discipliner, först genom deltagande i Växjö universitets tvärvetenskapliga forskningsprofil Centrum för kulturforskning (1998–2006) och senare i forskningsmiljön Medborgaren i välfärdssystemen (2007–2010). Genom mitt deltagande i dessa båda forskningsverksamheter vidgades mitt empiriska och teoretiska område. I det första fallet innebar det forskning kring ungdomar och ungdomsproblem, socialhistoria, historiedidaktik och omsorgsfrågor och i det senare ett ökat intresse för frågeställningar kring demokrati och styrning, välfärdsstaten, historieteori samt maktteoretiska antaganden.

Jag har efter min avhandling publicerat ytterligare ett stort antal arbeten behandlande fängelser, fångvård och kriminalpolitik på såväl svenska som engelska, bland annat monografierna Svensk kriminalpolitik (2009) och Från cellfängelse till kognitiv beteendeterapi. Fängelse, kriminalpolitik och vetande ca 1930–1980 (2012) Parallellt med min fortsatta forskning kring fängelset och kriminalpolitiken har jag utvecklat ett ökande intresse för såväl historie- och vetenskapsteori och historiedidaktik som för socialhistoria och socialpolitik. Det sistnämnda intresset resulterade i läroboken Kontroll, makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780–1940 (2003). I denna behandlar jag den socialhistoriska utvecklingen med betoning på vilka olika sociala problem som framträtt och vilka lösningar som formulerats i teori och praktik. I detta ligger också en strävan efter att beskriva och analysera hur innebörden i vad som under olika tider setts som sociala problem och socialpolitiska lösningar har förändrats.

I botten för mitt arbete som historiker har alltid funnits ett starkt intresse för vetenskaps- och historieteori och historieförmedling. Detta har avspeglats i boken Foucault – en introduktion (2008) samt i ett antal artiklar behandlande dessa områden.

En annan central utgångspunkt för mitt vetenskapliga arbete har formerats utifrån den teoretiska utgångspunkten att makten att stifta lagar och att bestraffa dem som bryter mot dessa utgör statens mest långtgående prerogativ. Därför utgör studiet av dessa problem ett studium av statsmaktens gränser liksom av dess legitimitet och folkliga eller demokratiska förankring. Sammanhörande med detta är hur staten och dess institutioner skapar och förmedlar berättelser om historien.

Arbetar för närvarande (tillsammans med Marie Eriksson) med det VR-finansierade projektet ”Ondsinta kvinnor eller desperata hustrur? Kvinnliga våldsverkare under 1800- och 1900-talen”.

Jag har strävat efter att min forsknings ska ha en stark internationell anknytning både vad det gäller teorier och komparativa aspekter och egen publicering. Jag har också under de senaste åren byggt upp ett internationellt kontaktnät genom deltagande i konferenser och nätverksmöten inom SOLON, Criminal Justice Network inom European Social Science History samt Scandinavian Studies of Confinement Research Network.

Sammanlagt har jag publicerat sju monografier och ett 35-tal artiklar samt ett stort antal recensioner och kortare texter.