Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Qarin Franker

Om Qarin Franker

Utbildning

Har disputerat på avhandlingen "Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade deltagare på sfi", 2011. Avhandlingen kan laddas ner från diva portalen på SU.

Tidigare anställningar

 • Lärare inom kommunal vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning med svenska som andraspråk och sfi (svenska för vuxna invandrare) 1977-1995.
 • Högskoleadjunkt vid Göteborgs universitet sedan 1988, undervisat inom lärarprogrammet – allmän metodik/didaktik, ämnesdidaktik och ämnesteori i svenska som andraspråk. Under flera år medverkat i kompletteringsutbildning för utländska akademiker
 • Varit studierektor vid Institutionen för svenska språket 2002. Utvecklat utbildningar och kurser för lärare, skolledare mfl inom svenska som andraspråk
 • Forskningsassistent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 1995-1997.
 • Erhöll Göteborgs Universitets pedagogiska lagpris 1997.
 • Expert vid Skolverket för utarbetande av nya nationella kursplaner för sfi och för den grundläggande vuxenutbildningen 2001-.
 • Medverkan i projekt: Utvärdering av svenskundervisningen för vuxna invandrare (sfi) 1995-1997
 • Koordinator för Forskarskolan Språk och lärande i mångfaldsperspektiv (SLIM) 2008-2012.

Forskningsinriktning

Svenska som andraspråk med fokus på sociolingvistiska aspekter på läs- och skrivinlärning och alfabetisering av vuxna invandrare. Bilders betydelse för kommunikation i utbildning och samhälle.

Forskningsprojekt

Lågutbildade invandrares och analfabeters möte med text och bild- språkliga och kulturella aspekter på delaktighet och demokrati. 2003-2005. Finansierat av Skolverket. ( se vidare under ISA:s projekt)

Uppdrag

Är sedan många år svensk repesentant i expertnätverket Nordiska alfarådet (The Nordic Alfa Council) inom Nätverk för vuxnas lärande (NVL) under Nordiska ministerrådet. Läs mer: www.nordvux.net/page/575/alfaradet.htm‎

Medarrangör vid åtta nordiska alfabetiseringskonferenser, kursledare vid ett flertal nationella kurser inom vuxenutbildning och anlitad som föreläsare vid ett stort antal utbildningsdagar och konferenser på uppdrag av bl a Skolverket, AMV, Migrationsverket och Integrationsverket, med fokus på lågutbildade invandrares situation i Sverige.

Publikationer

 • Franker, Q., Hagman C., Sjöstrand, M., Skeppstedt I. (1988), Ballonger eller bilden i språkundervisningen. Specialarbete i lingvistik. Göteborgs universitet.
 • Franker, Q 1994. Alfabetisering, analfabeters läs- och skrivinlärning. I: Skolverket: Referensmaterial i svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning.
 • Franker, Q. 1997. Alfabetisering – på vems villkor. I Andersson, A-B., Enström, I., Källström, R., & Nauclér, K. (red) Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet.
 • Franker, Q., Hagman C., Sjöstrand, M., Skeppstedt I. (1988), Ballonger eller bilden i språkundervisningen. Specialarbete i lingvistik. Göteborgs universitet.
 • Franker, Q. 2000. Alfabetisering i Sverige – förutsättningar och möjligheter. I: Åhl (red) Svenskan i tiden – verklighet och visioner. Stockholm: HLS förlag
 • Franker,Q. 2003a. Litteracitet- en fråga om demokrati och delaktighet. I: Besyv nr 12.2003.Andetsprogstilegnelse og Alfabetisering – et temanummer om spor 1. Köpenhamn: Dansk Magisterforening – sektion 45.
 • Franker, Q. 2003b. Äntligen kan jag läsa. Om vuxna invandrares litteracitet i det svenska samhället. I: KRUT, Kritisk utbildningstidskrift, nr 108. 2003.
 • Franker,Q. 2004. Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I: Hyltenstam, K och Lindberg, I (red). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur
 • Franker, Q, Hagman C, Sjöstrand, M, Skeppstedt I. 1988. Ballonger eller bilden i språkundervisningen. Specialarbete i lingvistik. Göteborgs universitet.
 • Franker, Q. 2007. Bildval i alfabetiseringsndervisning- en fråga om synsätt. Rapporter om svenska som andrspråk ROSA 9. Institutet för svenska som andradraspråk, Göteborgs universitet.
 • Skeppstedt, Ingrid; Franker, Qarin. 2007. Alfaportföljen: Portfoliometodik för alfabetisering av vuxna inom sfi.
 • Franker, Qarin och Skeppstedt, Ingrid. 2007. Alfabetiseringsutbildning i Norden: Slutrapport från KAN-projektet: Kartläggning av alfabetisering i Norden.
 • Franker, Qarin. 2009. Bildvalet har betydelse. I: Juvonen,P (red): Språk och lärande Language and Learning.Rapport från ASLA.s höstsymposium i Stockholm 7-8 november 2008.
 • Franker, Qarin (2011). Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi. Doktorsavhandlingar i Språkdidaktik 1, Stockholms universitet. 
 • Franker, Q. (2011), Val, vägar, variation: Vuxna andraspråksinlärares interaktion med svenska valaffischer.