Länkstig

Ola Stockfelt

Professor emeritus

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E216
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ola Stockfelt

Forskning


I min doktorsavhandling från 1988, som handlar om reception av Mozarts symfonier sedan slutet av 1780-talet, analyserade jag hur lyssnandet till instrumental musik, och hur diskurser kring detta lyssnande, förändrats under 200 år. Min forskning har därefter främst varit inriktad mot musik i olika audiovisuella kontexter, i första hand film, musikvideo och olika interaktiva medier, med lyssnarens meningsskapande agerande som genomgående central aspekt, samt mot lyssnande i relation till ljud och ljudmiljön i vidare mening (audio culture, ackustemology, sound studies). Under 1990-talet ledde jag etablerandet av filmvetenskap som ämne vid Göteborgs universitet, och intresserade mig i samband med detta även för mer traditionellt filmvetenskapliga frågor även i forskningssammanhang, i synnerhet studier av visualitet och audiovisualitet som berättartekniker i olika mediala former (fr.a. film, television, internet, datorspel). Ett centralt perspektiv är relationen mellan historiska och historiekritiska studier och frågor om produktion, användning och reception av audiovisuella medier idag. För närvarande (våren 2014) arbetar jag dels med ett tvärvetenskapligt innovationsprojekt, ”Tysta Offentliga Rum”, med stöd av Vinnova, dels med en serie artiklar om lyssnande och audiovisualitet.

Undervisning


Jag har sedan slutet av 1970-talet undervisat inom de flesta av musikvetenskapens delområden vid flera universitet i Sverige, med visst fokus på musikhistoria, musikanalys, musiksociologi, musikteori och musik och bildmedier. Sedan mitten av 1990-talet har jag också varit lektor i filmvetenskap, och undervisat i bl.a. filmmusik, television, filmhistoria, berättarteknik, audiovisuell analys och audiovisualitetsteorier. Jag har varit handledare och examinator på samtliga nivåer inklusive forskarutbildningen, i musikvetenskap sedan 1980-talet, i filmvetenskap sedan mitten av 1990-talet (för forskarutbildningen sedan 2007). Jag har också varit handledare och examinator för bl.a. medier, berättarteknik och examensarbeten på kandidatnivå i datorspelsutveckling.

Samverkan och forskningsinformation


Förutom medverkan i ett trettiotal radio- och tv-program och artiklar i populärvetenskapliga skrifter och dagspress (inklusive åtta år som musikrecensent) har jag givit populärvetenskapliga föreläsningar i många skilda sammanhang, inklusive två större turnéer med multimediaföreläsningar för högstadiet och gymnasieskolan. Min avhandling var den första i Sverige som omarbetades till en spelfilm med stöd av frn för popularisering av vetenskapliga resultat.